c S

Zastavljeni vladni ukrepi za preprečevanje korupcije v veliki meri izpolnjeni

02.03.2017 17:18 Ljubljana, 02. marca (STA) - Vlada je sprejela končno poročilo o izvajanju programa ukrepov za preprečevanje korupcije v zadnjih dveh letih. Kot je vlada zapisala na Twitterju, so bili zastavljeni ukrepi v veliki meri izpolnjeni, predvidene pa so že nove aktivnosti.

Program Ničelna toleranca do korupcije je vlada sprejela januarja 2015. V njem je za leti 2015 in 2016 predvidela 11 ukrepov za preprečevanje korupcije skupaj z nosilci in roki izvedbe.

Generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič je na današnji novinarski konferenci po seji vlade izpostavila, da so bili sprejeti ukrepi tudi širše prepoznani, saj je Slovenija napredovala tako po indeksu zaznave korupcije mednarodne organizacije Transparency International kot tudi po oceni Skupine držav proti korupciji Greco. Poudarila je, da se bodo ti ukrepi nadaljevali tudi v letošnjem letu, in sicer v skladu z akcijskim načrtom vlade in na podlagi resolucije o preprečevanju korupcije.

STA objavlja seznam ukrepov in ugotovitve iz končnega poročila, kot je bilo objavljeno v vladnih gradivih.

Pregledna revizija za Teš 6

Vlada je maja 2015 določila besedilo predloga zakona o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena. Predlog je bil septembra uvrščen na sejo pristojnega odbora DZ, a je bila na predlog ministrstva za pravosodje obravnava preložena na kasnejši datum oz. je parlamentarni postopek nato zastal. Poročilo sicer predlaga preučitev možnosti za nadaljevanje zakonodajnega postopka v zvezi z vladnim predlogom zakona.

Identifikacija korupcije pri bančnih poslih

Vlada je v novi zakon o bančništvu, ki je začel veljati 13. maja 2015, vključila določbo o sistemu obveščanja o kršitvah v banki.

Policija je lani prioritetno nadaljevala z delom na področju gospodarske kriminalitete in bančnih poslov. V drugem polletju leta 2016 so zaznali devet kaznivih dejanj, katerih zaznana premoženjska škoda znaša 10,4 milijona evrov. V tem obdobju je bilo zaključenih 32 preiskav kaznivih dejanj, od tega 12 s kazensko ovadbo. Skupna ugotovljena škoda na podlagi podanih kazenskih ovadb v drugem polletju leta 2016 znaša 46,2 milijona evrov, navaja poročilo.

Prav tako vsebuje podatek, da je imela od skupaj 245 zaznanih sumov kaznivih dejanj od 1. 1. 2013 do konca leta 2016 policija na dan 27. 12. 2016 v preiskavi še 52 sumov, katerih zaznana premoženjska škoda znaša 417,5 milijona evrov.

Ureditev podlag za delovanje DUTB

Vlada je marca 2015 sprejela ukrepe, ki jih je pripravilo ministrstvo za finance z namenom učinkovitejšega delovanja DUTB, spremembe so bile v upravnem odboru DUTB, potrjena je bila nova politika prejemkov DUTB, vlada se je seznanila tudi s poslovnim načrtom DUTB za leta 2014-2017 in načrtom delovanja DUTB za leto 2015 ter potrdila interni akt.

Decembra 2015 je bila sprejeta novela zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank za večjo jasnost položaja in pristojnosti DUTB. Iz poročila izhaja, da bo v prihodnosti pozornost vlade in resornih ministrstev namenjena spremljanju implementacije normativnih podlag ter delovanja DUTB.

Centralizacija javnega naročanja v zdravstvu

V zdravstvu so sicer izpeljali nekaj postopkov oddaje skupnih javnih naročil v letu 2016 (nakup zdravil, rokavic, igel, plenic, katetrov, infuzijskih in transfuzijskih sistemov in materiala za respiratorno terapijo). Za leto 2017 je ministrstvo za zdravje predlagalo, da skupno naročilo izvedejo za material za interventno kardiologijo, ki vključuje stente oziroma žilne opornice ter material za interventno radiologijo. Za zbiranje potreb bolnišnic je pripravljen informacijski sistem oziroma modul e-Katalog, v sodelovanju z združenjem zdravstvenih zavodov pa je ministrstvo pripravilo bazo zdravil in medicinskih pripomočkov, ki jih bolnišnice nabavljajo.

Poročilo napoveduje, da se bodo skupna javna naročanja v zdravstvu še okrepila, tako po obsegu, kot tudi glede na vrsto materiala.

Etični kodeks za funkcionarje vlade in ministrstev

Vlada je 10. decembra 2015 sprejela kodeks, ki velja za predsednika vlade, ministre in državne sekretarje in katerega namen je povečati občutljivost za skladnost ravnanj vladnih funkcionarjev ter dati večji poudarek primernemu ravnanju v moralno etičnih dilemah, navaja poročilo, ki pa dodaja, da bo v prihodnje pomembno spremljanje določb kodeksa in dosledno osveščanje o sprejemljivih načinih ravnanja med funkcionarji.

Vpeljava pravila zakonodajne sledi

Decembra 2015 je bila sprejeta novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki določa, da mora organ ob objavi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil objaviti tudi podatke o zunanjem strokovnjaku, ki je sodeloval pri pripravi predpisa. V letošnjem letu so aktivnosti v tej smeri predvidene tudi glede predpisov na ravni lokalne samouprave.

Pogoji za nastop in razlogi za prenehanje funkcije

Poslanci strank SMC, DeSUS, SD in ZaAB so v obravnavo v državni zbor vložili t. i. volilni sveženj zakonodajnih predlogov, po katerih javne funkcije ne bi mogli opravljati pravnomočno obsojeni na nepogojno zaporno kazen, daljšo od pol leta. Na pristojnih odborih DZ zakonodaja ni dobila podpore, izjema je bil zakon o lokalni samoupravi, ki pa ga DZ na vnovičnem glasovanju po vetu državnega sveta ni potrdil.

Učinkovit in pregleden nadzor nad delovanjem nosilcev javnih pooblastil (zbornic)

Vlada je naložila ministrstvom, pristojnim za področja, na katerih delujejo zbornice, da pri spreminjanju zakonodaje in njenem izvajanju upoštevajo ugotovitve in priporočila iz Poročila o zborničnem sistemu v Sloveniji, tako da se zagotavlja ustrezna raven transparentnosti.

Spremembe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Osnutek novele zakona je šel oktobra v javno razpravo, čaka ga še medresorska uskladitev predloga novele zakona ter vladni in zakonodajni postopek.

Omejevanje korupcijskih tveganj v javni upravi

Od februarja 2015 je na Portalu javnih naročil možno vpogledati v pogodbe iz javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev. Januarja 2016 je bila vzpostavljena aplikacija STATIST, v kateri so na enem mestu zbrane informacije o oddanih javnih naročilih od 1. 1. 2013. Po aprila 2016 sprejeti uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, je obvezna objava določenih dokumentov tudi za javne razpise, ki zadevajo dodeljevanje sredstev, subvencij in posojil iz državnega ali občinskih proračunov. Avgusta 2016 je ministrstvo za javno upravo vzpostavilo tudi Portal plač v javnem sektorju, na spletni strani ministrstva je objavljena še nova preglednica vseh inšpekcijskih organov.

Omejevanje korupcijskih tveganj v pravosodju

Sprejete in implementirane so novele zakona o sodiščih, zakona o sodniški službi in zakona o državnem tožilstvu, preko katerih se po navedbah iz poročila izpolnjujejo priporočila Greca glede etike in integritete pravosodnih organov. Prav tako je bil sprejet komentar Kodeksa sodniške etike ter nekaj drugih dokumentov in priporočil o obvladovanju korupcijskih tveganj.

Državno tožilstvo so kadrovsko okrepili s 30 novimi tožilci, potekalo je več izobraževanj s področja etike, julija 2015 pa je bila sprejeta tudi novela kazenskega zakonika, ki dviguje predpisane zaporne kazni za družbeno skrajno nevarna in kompleksna korupcijska kazniva dejanja zoper gospodarstvo in zoper uradno dolžnost.