c S

Inšpektorati v lanskem letu uspešni pri izpolnjevanju prioritetnih nalog

20.02.2017 08:52 Ljubljana, 19. februarja (STA) - Državni inšpektorati so v letu 2016 večinoma sledili strateškim usmeritvam in izpolnili zadane prioritete. Uspešno so izvedli tudi načrtovane skupne inšpekcijske nadzore, navaja poročilo, s katerim se je ta teden seznanila vlada. Številke, ki podpirajo uspešnost njihovega dela, je sicer težko primerjati, opozarjajo inšpektorati.

Inšpektorati izvajajo tako načrtovane oz. redne kot nenačrtovane oz. izredne nadzore in v okviru teh tudi preglede. Večina jih vodi evidenco o uvedenih prekrškovnih postopkih in v okviru teh o izdanih ukrepih, med katere med drugim spadajo opomini, globe s plačilnim nalogom, globe z odločbo o prekršku in drugo. Nekateri inšpektorati izdajajo poleg prekrškovnih tudi upravne ukrepe, kršiteljem pa lahko izrekajo samo opozorila.

Redne sistemske inšpekcijske nadzore izvajajo na podlagi količnika ocene tveganja in na podlagi izbranih aktualnih vsebinskih področij, izredni nadzori pa so med drugim tisti, ki jih opravijo na osnovi prejetih pobud in prijav.

Veliko dela imajo tržni, zdravstveni in finančni inšpektorji

Statistični podatki o izvedenih nadzorih in ukrepih so sicer med seboj težko primerljivi, saj nekateri inšpektorati denimo beležijo le nadzore, ne pa tudi števila pregledov v okviru teh nadzorov. Spet drugi ne beležijo uvedenih prekrškovnih postopkov, ampak le dejansko izdane ukrepe ali opozorila in podobno.

Na težave pri primerjanju statistike je sicer opozorilo več inšpektoratov, tudi tržni, kjer nadzore na primer imenujejo akcije. Za leto 2016 so načrtovali akcije na 57 različnih področjih, izvedli pa so jih 54. "Poleg tega pa smo izvedli še sedem nenačrtovanih akcij. Torej smo skupaj izvedli 61 akcij," so za STA pojasnili na inšpektoratu.

Sicer pa so tržni inšpektorji, kot navajajo, v lanskem letu opravili 11.620 inšpekcijskih pregledov, izrekli 3209 opozoril na podlagi zakona o inšpekcijskem nadzoru, 2803 opozoril na podlagi zakona o prekrških, uvedli 9845 upravnih in 1239 prekrškovnih postopkov, v katerih so izdali 513 upravnih odločb, izrekli 270 opominov ter izrekli 116 glob s plačilnim nalogom in 64 glob z odločbo o prekršku.

Finančna uprava RS (Furs) naj bi v lanskem letu obravnavala 13.033 zadev, od tega je bilo 10.845 inšpekcijskih nadzorov, opravljenih inšpekcijskih pregledov pa 15.255. Uvedli so 2179 prekrškovnih zadev, izrekli pa 6326 upravnih in prekrškovnih ukrepov. Inšpekcijski nadzori s področja carin ali davkov se sicer ne ločujejo na redne in izredne nadzore, so za STA še opozorili na Fursu.

Veliko inšpekcijskih ukrepov izvajajo tudi zdravstveni inšpektorji. Zdravstveni inšpektorat je v letu 2016 opravil 29.505 rednih nadzorov, izrednih pa 2273, v okviru vseh nadzorov pa 30.976 pregledov. Število uvedenih prekrškovnih postopkov je 749, število izdanih prekrškovnih ukrepov pa 2372, so navedli za STA.

Uvedeni prekrškovni postopki še ne pomenijo dejansko izdanih ukrepov

Večina inšpektoratov tako natančne evidence podatkov nima na voljo ali pa jim narava njihovega dela tega ne dopušča, se pa lahko iz številk v poročilu vladi sklepa, kateri inšpektorati poleg tržnega in zdravstvenega inšpektorata ter Fursa še izvajajo največ nadzorov oziroma pregledov in kateri uvajajo največ prekrškovnih postopkov.

Med drugimi je iz poročila razvidno, da je inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami lani skupno opravil 6522 prekrškovnih postopkov, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 4460, inšpektorat za okolje in prostor pa 1450, pri čemer jih je gradbena inšpekcija uvedla 569, geodetska inšpekcija 240, stanovanjska 71 ter inšpekcija za okolje in naravo 570. Inšpektorat za notranje zadeve je uvedel 635 prekrškovnih postopkov, inšpektorat za šolstvo in šport pa 162.

Na inšpektoratu za delo so za STA pojasnili, da so njihovi inšpektorji lani opravili skupaj 14.616 pregledov, na podlagi ugotovljenih prekrškov pa na novo uvedli 2625 prekrškovnih zadev in izdali skupaj 5257 ukrepov. Dodatno so še pojasnili, da ne izdajajo samo prekrškovnih ukrepov, ampak tudi upravne. Teh so lani izdali 5452. Skupaj pa so ugotovili kar 33.309 kršitev zakonodaje, ki jo nadzirajo, so še navedli.

Izpolnili strateške usmeritve

Kot je razvidno iz sporočila za javnost po četrtkovi seji vlade, so inšpektorati v letu 2016 sledili strateškim usmeritvam in načrtovane inšpekcijske nadzore uspešno izvedli. Večina je izvedla vse načrtovane naloge, nekateri so svoje načrte celo presegli. Obravnavali in poskušali so rešiti tudi vse prijave in pobude za nadzore, ki so jih prejeli.

Nekateri inšpektorati sicer opozarjajo, da jim tudi zaradi različnih okoliščin, kot je kadrovska stiska, morda ni uspelo v celoti izpolniti zastavljenih ciljev in obveznosti.