c S
Ministrstvo z novelo zakona o pravdnem prestopku za hitrejše sodne postopke 22.11.2016 08:51 Ljubljana, 21. novembra (STA) - Med vladnimi gradivi je objavljen predlog novele zakona o pravdnem postopku, ki naj bi pospešila sodne postopke. Novela med drugim od sodnika zahteva pripravo programa poteka obravnave zadeve in omejuje število pripravljalnih vlog. Višje sodišče novela spodbuja, naj na prvo stopnjo vrača manj zadev, ukinja pa tudi t. i. dovoljeno revizijo.

Novela, ki jo je pripravilo ministrstvo za pravosodje, od sodnika in strank zahteva večjo skrbnost pri vodenju postopka, hkrati pa določa, da lahko sodnik postopek prilagodi posebnostim vsakega posameznega primera.

Da bo postopek časovno in tudi sicer bolj predvidljiv, bo moral sodnik na začetku narediti proaktivni program vodenja in časovni načrt, zaradi česar bodo lahko stranke že na začetku izvedele datume narokov in čas zaključka zadeve. Novela sodnika spodbuja tudi k ustni razglasitvi sodbe, ki je v primeru, da ne bo pritožb, ne bo treba obširneje pisno razlagati.

Postopke sojenja naj bi pospešili tudi s spremembo načina vročanja sodnih pošiljk in nekaterimi drugimi rešitvami. V gospodarskih sporih majhne vrednosti na primer pritožba ne bo zadržala izvršitve. Predlagane so tudi nekatere rešitve v smeri spodbujanje mediacije, kar naj bi vodilo k večjemu številu sodnih poravnav in sporazumnih rešitev sporov.

Od strank v sporu novela zahteva večjo skrbnost pri pripravi vlog, novosti pa sta tudi omejitev števila pripravljalnih vlog pred pripravljalnim narokom ter določba, da je pripravljalne vloge mogoče vložiti do 15 dni pred samim narokom. Novela uvaja možnost zaključne besede strank in sankcionira zavlačevanje postopka.

Novela širi možnost razpisa pritožbene obravnave višjega sodišča v primerih, ko bi neizvedba obravnave in vrnitev zadeve v novo sojenje prvostopenjskemu sodišču lahko pomenila hujšo kršitev strankine pravice do sojenja v razumnem roku. Višja sodišča naj bi tako več zadev rešila sama, ne da bi jih vračala na prvo stopnjo.

Za postopke v gospodarskih sporih novela predvideva, da lahko višje sodišče v primerih, ko pritožba že na prvi pogled nima možnosti za uspeh, stranko o tem obvesti in jo pozove, naj se izjasni, ali vztraja pri pritožbi ali pa pritožbo umika. Če stranka pritožbo umakne, ji sodišče vrne del sodne takse za pritožbo.

Novela pa ukinja tudi t. i. dovoljeno revizijo in uvaja le še t. i. dopuščeno revizijo, kar pomeni, da bo vrhovno sodišče vzelo v obravnavo le še tiste zadeve, za katere bo ocenilo, da vsebujejo pomembno pravno vprašanje oz. so pomembne za oblikovanje sodne prakse. Pri tem višina spora več ne bo pomembna. Vrhovnemu sodišču novela tako priznava položaj najvišjega sodišča, ki je zadolženo za enotnost sodne prakse in razvoj prava skozi sodno prakso in več ne predstavlja tretje stopnje v sporih večjih vrednosti.

Novela je del paketa zakonov, ki jih je ministrstvo za pravosodje napovedalo za letos. Paket poleg omenjene novele predstavljajo še spremembe zakona o sodnem svetu, zakona o kolektivnih tožbah, zakona o državnem odvetništvu in spremembe sodnega reda.