c S

Hranjenje delnic iz lastniških certifikatov ne bo več brezplačno

08.08.2016 08:58 Ljubljana, 06. avgusta (STA) - KDD bo to jesen oz. konec leta za pravne oz. fizične osebe ukinila registrske račune, na katerih so te imele delnice iz certifikatov, ki so jih pridobile v času lastninskega preoblikovanja podjetij. Država z ukinitvijo izpolnjuje zahteve evropske integracije poravnalnih sistemov.

Čas za razmislek o premoženju na registrskih računih se izteka

Takšno ureditev je prinesla sprememba zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki velja od lanskega oktobra. Ta rok za ukinitev registrskih računov za pravne osebe postavlja s 30. septembrom, za fizične osebe pa s 1. januarjem prihodnje leto. Po obeh bo Centralno klirinško depotna družba - KDD brezplačne registrske račune ukinila.

Registrski račun je prehodni račun, ki ga vodi KDD. Uvedli so ga zaradi izvedbe privatizacije oz. lastninjenja družbene lastnine po letu 1991, ko je Slovenija postala samostojna država, in je omogočal razdelitev nematerializiranih delnic, ne da bi delničarji vstopali v pravno razmerje z borznimi hišami. Z delnicami na tem računu se ni moglo trgovati, ob prodaji je moral imetnik odpreti trgovalni račun.

Fizične osebe z registrskimi računi, ki jih je po ocenah okoli 260.000, se bodo morale tako do konca leta odločiti, kaj bodo s premoženjem. Če ga oseba želi obdržati, bo morala pri borznoposredniški družbi ali banki odpreti trgovalni račun. Če ga ne želi obdržati, se lahko delnicam odpove in jih prenese na opustitveni račun. Če ne bo storila ničesar, bo KDD delnice položila na t.i. sodni depozit.

Namesto registrskega trgovalni račun

Fizična oseba lahko pri borznoposredniški družbi ali banki odpre trgovalni račun in nanj prenese delnice z registrskega računa. Tam jih lahko hrani ali proda, če se z njimi trguje na Ljubljanski borzi. Odprtje trgovalnega računa je povezano s stroški, saj družbe ali banke za odprtje, stroške vodenja računa in za nadomestilo za vzdrževanje stanja na računu zaračunajo v povprečju med 27 in 35 evri na leto.

Zaradi novih stroškov za najbolj ranljivo skupino imetnikov registrskih računov, to so upokojenci, zakon določa, da letni strošek trgovalnega računa za fizično osebo ne sme presegati 0,5 odstotka povprečne vrednosti vrednostnih papirjev na njem. Poleg tega borzne hiše ali banke razen stroškov, določenih s tarifo, fizičnim osebam ne smejo zaračunavati dodatnih stroškov za odprtje in zaprtje računa.

Praksa posameznih borznoposredniških družb in bank je pri tem različna, zato poznavalci posamezniku svetujejo, naj se pred izbiro, kje bo odprl trgovalni račun, seznani z veljavnimi tarifami posamezne storitve, ki je povezana z delovanjem trgovalnega računa. Nekateri ponudniki oglašujejo akcijske cene in svetujejo, naj z odločitvijo ne čakajo do konca leta.

Namesto registrskega opustitveni račun

Če od delnic ni dividend in je njihova vrednost tako majhna, da ne bi pokrila stroškov prodaje, jih lahko posameznik prenese opustitveni račun. Opustitev pomeni nepreklicno in trajno odpoved vrednostnim papirjem in vsem pravicam, ki izhajajo iz njih. To odločitev mora sporočiti KDD: zahtevo poda na KDD obrazcu, ki ga pošlje ali prinese na KDD, pri čemer mora biti podpis notarsko ali upravno overjen.

Namesto registrskega računa sodni depozit

Če imetnik registrskega računa do novega leta ne bo storil ničesar, bo KDD njegovo imetje položil pri pristojnem sodišču, na katerega se bo po novem to premoženje glasilo. Stroški bodo odvisni od vrednosti položenih vrednostnih papirjev in bodo odmerjeni kot siceršnji stroški v nepravdnih postopkih.

V nekaterih primerih bo položitev na sodni depozit brezplačna, in sicer, če vrednost delnic ne bo presegala 100 evrov, če se z nobeno delnico ne trguje na borzi in če imetnik registrskega računa od januarja 2014 naprej ni prejel nikakršnega izplačila iz naslova njihovega imetništva.

Premoženje bo na t.i. sodnem depozitu pet let. V tem času ga bo lahko prejšnji imetnik proti plačilu stroškov dviga znova prevzel. Če tega v roku petih let ne bo storil, bodo te delnice šle v roke državi.