c S

Varuh človekovih pravic za boljšo državo in družbo z več kot 80 priporočili

01.06.2016 08:27 Ljubljana, 31. maja (STA) - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer v poročilu za lani poziva k odpravi vseh oblik diskriminacije, k učinkovitejšim ukrepom za uveljavitev kakovostnega sodnega odločanja in h končanju novodobnega suženjstva delavcev. Tokratno poročilo varuha človekovih pravic prinaša 83 priporočil, kar je 31 manj od poročila za leto 2014.

Varuh se s priporočili na področju ustavnih pravic zavzema za to, da se vsi, ki sodelujejo v javnih razpravah, še posebej politiki, v svojih izjavah in besedilih izogibajo spodbujanju sovraštva ali nestrpnosti na podlagi katere koli osebne okoliščine. Ob morebitnih takšnih primerih pa naj se nanje nemudoma odzovejo in jih obsodijo.

Državnemu zboru priporoča, da sprejme etični kodeks in na tej podlagi oblikuje razsodišče, ki se bo odzivalo na posamezne primere sovražnega govora v politiki.

Na področju odpravljanja diskriminacije znova opozarja na odsotnost polnopravne državne institucije za človekove pravice. Pri tem izraža pripravljenost za dopolnitev institucije varuha v tej smeri na podlagi modelov, ki so se že uveljavili v Evropi.

Mladoletni tujci ne sodijo v Center za tujce

Varuh v luči begunske krize vladi priporoča sprejetje ukrepov, po katerih bodo imeli mladoletni tujci boljše možnosti za namestitev in jih ne bodo nameščali v Center za tujce. Projekt nastanitvenega centra, ki ga je pripravil konzorcij nevladnih organizacij, bi bila lahko po oceni varuha ena boljših možnih rešitev na tem področju.

Policisti pa naj bodo pri postopkih s tujci posebej pozorni tudi na besedni ravni. Varuh ocenjuje, da morajo biti policisti skrbno izbrani in usposobljeni za delo z begunci, da bi lahko tudi s primernim komuniciranjem in človeškim odnosom prispevali k boljšemu počutju in varnosti vseh na določenem kraju.

V poglavju o omejitvi osebne svobode priporoča Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij sprejetje dodatnih ukrepov, da bo v čas prestajanja kazni zapora vključenih čim več koristnih dejavnosti, zlasti pa možnosti za delo. Čim prej naj se tudi vzpostavijo prostori, prilagojeni prizadetim zaprtim osebam.

Še posebej skrbno naj se po priporočilu varuha preučijo vse okoliščine, ki so morda lahko ovira za podeljevanje zunajzavodskih ugodnosti, še zlasti za obsojence kaznivih dejanj nasilja v družini.

Pri enem od obravnavanih primerov se je že strinjal s stališčem uprave, da je ob določanju prostih izhodov obsojenca v primeru nasilja v družini treba pristojnemu centru za socialno delo vselej predlagati ustanovitev večdisciplinarnega tima. Ta lahko ugotovi potrebne okoliščine tako na strani obsojenca kot žrtve in na tej podlagi naredi načrt zaščite žrtve in načrt izvedbe zunajzavodskih ugodnosti za obsojenca.

Pomembno sojenje brez nepotrebnega odlašanja

Ministrstvo za pravosodje naj po enem od priporočil varuha nadaljuje premišljene zakonodajne ukrepe za zagotavljanje varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Sodišča pa naj sprejmejo vse potrebno, da bo zagotovljeno tudi dejansko spoštovanje rokov v skladu z zakonom o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.

Državnim tožilcem priporoča večjo angažiranost pri usmerjanju policistov ob iskanju in zavarovanju sledov kaznivega dejanja ter pri izvedbi drugih dejanj, potrebnih za državnotožilsko odločitev. Varuh je namreč obravnaval primer, ko državno tožilstvo po navedbah pobudnika ni pristopilo k obravnavanju kazenske ovadbe skoraj leto dni.

Varuh na področju stanovanjskih zadev od ministrstva za okolje in prostor zahteva temeljito analizo upravljanja v večstanovanjskih stavbah, predvsem pa stalen nadzor nad delom upravnikov v večstanovanjskih stavbah. Ministrstvo naj tudi kadrovsko okrepi stanovanjsko inšpekcijo.

Na področju delovnih razmerij naj vlada po priporočilu varuha takoj sprejme ukrepe, ki bodo zagotovili ustrezen sistem nadzora nad plačevanjem plač. Vlada pa naj tudi zagotovi, da bodo postopki pri vseh nadzornih institucijah potekali v razumnih rokih. Varuh predlaga kadrovsko okrepitev inšpekcij - tudi s prerazporeditvami javnih uslužbencev, kjer je to mogoče.