c S
Predlog novele o občinskem redarstvu natančneje ureja primere zadržanja 10.05.2016 15:19 Ljubljana, 10. maja (STA) - Občinski redar bo lahko po predlogu novele o občinskem redarstvu, ki ga je pripravilo ministrstvo za javno upravo in gre danes v medresorsko usklajevanje, zadržal osebo, če ne bo mogel ugotoviti njene identitete. Storilca prekrška pa bo lahko zadržal, dokler bo nujno za izvedbo postopka o prekršku, če je pristojen prekrškovni organ redarstvo.

Če gre za prekršek iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, denimo v primeru vožnje pod vplivom alkohola, kjer je pristojna policija, redar zadrži storilca prekrška, če je to treba zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja. Ker je z vožnjo pod vplivom alkohola ogrožena varnost ljudi in premoženja, občinski redar lahko storilca prekrška po predlogu zadrži do prihoda policije.

Občinski redar ne bo mogel zadržati storilca prekrška, za obravnavo katerega je pristojen drug prekrškovni organ, če le ne bosta ogroženi varnost ljudi in premoženja. V tem primeru bo občinski redar ugotovil identiteto storilca prekrška in podal predlog pristojnemu prekrškovnemu organu. V vseh omenjenih primerih lahko zadržanje traja najdlje eno uro.

Po predlagani dopolnitvi se uporabo telesne sile občinskemu redarju dovoli tudi takrat, ko se oseba upira, ne pa zgolj takrat, ko je treba odvrniti napad. Dosedanja določba o uporabi fizične sile je namreč zgolj povzemala določbe o silobranu iz kazenskega zakonika.

Sredstva za vklepanje in vezanje, ki so najmilejše prisilno sredstvo, se lahko po predlogu novele zakona uporabijo, če se oseba upira zadržanju ali zaradi odvrnitve napada.

Redar prisilnih sredstev praviloma ne uporablja proti otrokom, vidno bolnim osebam, starim in onemoglim, vidno težkim invalidom in vidno nosečim ženskam. Ko pa ne more drugače kot z uporabo prisilnih sredstev obvladati njihovega upiranja, napada, ogroženosti svojega ali življenja drugih ljudi ali premoženja ali ko bo zaradi drugih okoliščin njihovo življenje ali zdravje neposredno ogroženo, pa bo prisilna sredstva moral uporabiti tudi zoper omenjene skupine.

Po predlogu je nedvoumno določeno, da je komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarja stalna. To pomeni, da se ne bo imenovala šele takrat, ko se zgodi primer, ko je treba oceniti uporabo prisilnih sredstev.

Že iz sedanjih določb sicer izhaja, da gre za stalno komisijo. Vendar so jih nekatere občine razlagale napačno. Menile so, da župan imenuje komisijo šele, ko pride do uporabe prisilnih sredstev, je navedeno v predlogu.

Stalna komisija bo tako lahko pravočasno obravnavala primere uporabe prisilnih sredstev in druge primere, za katere bi ocenila, da jih je treba obravnavati. Vodil bi jo direktor občinske uprave, v primeru medobčinskega redarstva pa direktor občinske uprave s sedežem medobčinskega redarstva.