c S
Istospolne skupnosti na številnih področjih prikrajšane za enakopravno obravnavo 09.11.2015 08:09 Ljubljana, 07. novembra (STA) - Novela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, o kateri se bodo volivci odločali na referendumu, pravice heterospolnih izenačuje s pravicami istospolnih skupnosti. Te so namreč na številnih področjih prikrajšane za enakopravno obravnavo. Po oceni nevladnih organizacij za pravice istospolnih je diskriminatornih približno 70 zakonov.

Nasprotniki novele se med drugim ne strinjajo s tem da bi istospolni pari lahko posvojili otroka. Vendar pa sme že po sedanji ureditvi vsak od partnerjev v istospolni registrirani ali neregistrirani partnerski skupnosti posvojiti partnerjevega biološkega otroka, če ima otrok le enega formalno priznanega starša, navaja letos objavljeni zbornik o pravnem položaju istospolnih partnerstev, ki ga je uredila Barbara Rajgelj.

Če pa ima otrok dva formalno priznana starša, partner ali partnerka v istospolni skupnosti ne moreta posvojiti otroka, razen če se drugi biološki starš s tem strinja. Če posvojitve ni, je takšen otrok pastorek, njegov položaj pa je manj predvidljiv, jasen in varen, opozarjajo v zborniku.

Številne pravice niso priznane niti registriranim skupnostim

Registrirani istospolni partnerji imajo po zakonu o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti pravice do preživnine, pridobivanja skupnega premoženja, stanovanjskega varstva, dedovanja, pridobivanja informacij o zdravstvenem stanju obolelega partnerja in obiskov v zdravstvenih ustanovah.

Za številne pravice, ki jih heterospolne partnerske skupnosti imajo, pa so registrirane istospolne partnerske skupnosti prikrajšane. Tako zaposleni registrirani istospolni partner po informacijah, ki so jih za STA posredovali z ministrstva za delo, nima pravice do odsotnosti z dela zaradi bolezni partnerja in ne pravice do nadomestila dohodka za nego družinskega člana. Nezaposleni registrirani istospolni partner se po svojem partnerju tudi ne more zdravstveno zavarovati.

Registrirani istospolni partner nima pravice do plačane odsotnost z dela ob smrti partnerja. Prav tako se ne šteje med osebe, ki jim je treba omogočiti obisk obsojenca na prestajanju zaporne kazni. Preživeli neregistrirani istospolni partner pa po umrlem partnerju ne more uveljavljati vdovske pokojnine.

Obligacijski zakonik med osebe, ki imajo v primeru smrti ali hude invalidnosti bližnjega pravico do denarne odškodnine, prišteva ožje družinske člane. Med njimi so tudi zakonci in zunajzakonski partnerji. Med osebami, ki imajo pravico do pravične denarne odškodnine za duševne bolečine, pa niso navedeni niti registrirani niti neregistrirani istospolni partnerji.

Ker pojem registrirane istospolne skupnosti ni izenačen s pojmom zakonske zveze, v istospolnih razmerjih ne pride v poštev kaznivo dejanje dvojne zakonske zveze. Stori ga oseba, ki sklene novo zakonsko zvezo, čeprav je že poročena. Zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti sicer enako kot zakon o zakonski zvezi temelji na načelu monogamije, vendar pa sklenitev nove registrirane istospolne skupnosti ob eni že veljavni ni kaznivo dejanje.

Partnerji v neregistrirani skupnosti še bolj diskriminirani

Še bolj kot registrirani istospolni partnerji pa so diskriminirani partnerji v neregistrirani istospolni partnerski skupnosti. Po zakonu o socialno varstvenih prejemkih se neregistrirani istospolni partnerji ne upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja za dodelitev denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Neregistrirani istospolni partnerji se po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ne upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja za pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanja plačila za vrtec in subvencije kosila za učence.

Prav tako se ne upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja, ki želi uveljavljati oprostitev plačil socialnovarstvenih storitev, pa tudi pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Med ožje družinske člane vodilnih delavcev Radiotelevizije (RTV) Slovenija, ki ne morejo biti izvoljeni v programski svet RTV Slovenija, se po zakonu o RTV Slovenija med drugim štejejo osebe, s katero živijo v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Niso pa omenjeni istospolni partnerji, ki svoje skupnosti niso registrirali.

Podobno neregistrirane istospolne partnerje izključuje zakon o javno-zasebnem partnerstvu. Tako predsednik ali člani komisije, ki bo izbirala zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva, ne smejo s kandidatom živeti denimo v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Ni pa omenjena neregistrirana istospolna partnerska skupnost.