c S

V uporabi del novele zakona o sodnem registru

28.07.2015 08:30 Ljubljana, 28. julija (STA) - V uporabo prihajajo nekatere določbe novele > zakona o sodnem registru, ki zagotavljajo, da mora biti prek spletne strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) vsakomur omogočen brezplačen vpogled v podatke o družbenikih, nadzornikih, članih poslovodnih organov in ustanoviteljev družb.

Iskanje teh podatkov se pri fizičnih osebah omogoči z uporabo kombinacije osebnega imena ter EMŠO številke ali kombinacije osebnega imena ter davčne številke ali kombinacije osebnega imena ter naslova prebivališča, vpisanega v sodni register, pri pravnih osebah pa z uporabo podjetja, imena, matične ali davčne številke.

Nekatere določbe zakona se bodo začele uporabljati čez dva meseca, med drugim da se pri podružnici tujega podjetja iz EU v sodni register vpišejo identifikacijski podatki, vrsta in obseg odgovornosti, datum vstopa in datum izstopa ter višina vložka.

Čez dva meseca bodo imeli državni organi in stečajni upravitelji za potrebe izvrševanja svojih pooblastil in dolžnosti pravico do vpogleda in izpisa podatkov o družbenikih v podjetjih in članih nadzornih organov v podjetjih. Pravico do vpogleda in izpisa teh podatkov ima tudi upnik, ki z izvršilno listino izkaže terjatev do te osebe, in druga oseba, ki izkaže pravni interes.

Država in stečajni upravitelj bo imel tudi pravico do vpogleda in izpisa vseh listin, na podlagi katerih se opravijo posamezni vpisi subjektov in spremembe pri že vpisanih subjektih v sodnem registru.

Novela zakona je bila sicer v uradnem listu objavljena 13. marca, začela je veljati 15. dan po tem. Del določb pa stopa v veljavo danes, torej štiri mesece po začetku veljavnosti, del pa po šestih mesecih.