c S

Inšpektorji lani izrekli 83.328 ukrepov

27.07.2015 13:50 Ljubljana, 27. julija (STA) - Inšpekcije, združene v inšpekcijski svet, so v lanskem letu izrekle 83.328 inšpekcijskih ukrepov. Največ ukrepov, 26.176, je izrekla uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, najmanj oziroma nobenega pa direktorat za informacijsko družbo.

Kot kažejo podatki iz poročila inšpekcijskega sveta za leto 2014, ki se nahaja med vladnimi gradivi, je bil po številu izdanih ukrepov na drugem mestu republiški inšpektorat za delo z 12.123 ukrepi, na tretjem pa tržni inšpektorat z 11.525 ukrepi.

Urad za nadzor proračuna je izrekel 34 ukrepov, javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke pa 51.

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma drug akt, katerega izvajanje nadzoruje, je dolžan ukrepati skladno s svojimi pristojnostmi. Pri tem je lahko njegov ukrep upravni ali prekrškovni, je navedeno v poročilu.

Na voljo ima dve vrsti upravnega ukrepa: kršitelja lahko na ugotovljene nepravilnosti samo ustno opozori oziroma mu izreče upravno opozorilo ali pa mu izda ustrezno upravno odločbo. Inšpektor lahko izreče upravno opozorilo le takrat, kadar oceni, da je glede na pomen dejanja takšno opozorilo zadosten ukrep.

Če pa ugotovi kršitev zakonskega ali podzakonskega predpisa, storilcu izreče globo v znesku, v katerem je predpisana.

Kot navaja poročilo, je bilo lani 53.134 izrečenih ukrepov upravnih, 30.194 pa prekrškovnih. V primerjavi z letom 2013 je bilo izrečenih upravnih ukrepov za 3,85 odstotka manj, prekrškovnih ukrepov pa za 1,53 odstotka več.

Med upravnimi ukrepi je bilo izdanih 1128 odločb o prepovedi opravljanja dejavnosti, 32.549 odločb o odpravi nepravilnosti (ureditvenih odločb), 16.968 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in 2489 ukrepov, zapisanih v zapisnik o inšpekcijskem pregledu. Med prekrškovnimi ukrepi pa je bilo 5904 odločb o prekršku (glob), 7713 plačilnih nalogov, 5023 opominov, 11.439 opozoril po zakonu o prekrških ter 115 obdolžilnih predlogov in predlogov za uvedbo postopka o prekršku pristojnim organom.

STA objavlja tabelarični prikaz števila izrečenih ukrepov po posameznih inšpekcijah.

Organ Izrečeni ukrepi

---------------------------------------------------------------------

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 122

Agencija za civilno letalstvo 129

Direktorat za informacijsko družbo 0

Finančna uprava 5172

Inšpektorat za javni sektor 457

Informacijski pooblaščenec 236

Inšpektorat za delo 12.123

Inšpektorat za infrastrukturo 7197

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 4785

Inšpektorat za kulturo in medije 97

Inšpektorat za notranje zadeve 1451

Inšpektorat za obrambo 144

Inšpektorat za šolstvo in šport 1624

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 4519

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke 51

Urad za meroslovje 510

Tržni inšpektorat 11.525

Urad za nadzor proračuna 34

Uprava za jedrsko varnost 62

Urad za kemikalije 175

Uprava za pomorstvo 191

Uprava za varstvo pred sevanji 171

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 26.176

Zdravstveni inšpektorat 6377

---------------------------------------------------------------------

Skupaj 83.328

Vir: Ministrstvo za javno upravo