c S

S predlogom zakona do neodvisnega zagovornika načela enakosti

25.05.2015 15:48 Ljubljana, 25. maja (STA) - Predlog zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki ga je ministrstvo za delo danes objavilo na svoji spletni strani in tako začelo javno razpravo o njem, predvideva dosledno uskladitev s pravnim redom EU predvsem glede organa za spodbujanje enakosti, torej zagovornice oz. zagovornika načela enakosti. Ta bo po novem neodvisen organ.

Zagovornico oz. zagovornika načela enakosti bodo po predlogu preoblikovali v samostojen in neodvisen organ. Statusno bo zagovornica oz. zagovornik imel položaj direktorice oz. direktorja vladne službe pod pristojnostjo predsednika vlade. Vendar bo imel večjo samostojnost in neodvisnost kot druge podobne vladne službe, so na ministrstvu zapisali na svoji spletni strani.

Predlog spreminja oz. ustvarja prakse na področju nediskriminacije. V praksi se je namreč izkazalo, da je še veliko nerazumevanja glede koncepta diskriminacije. Avtorji predloga zato ne poudarjajo izrekanja sankcij oziroma glob za prekrške, temveč osveščanje in pomoč pri preprečevanju in odpravljanju diskriminacije.

Predlog je zato okrepil položaj zagovornika, ki bo opozarjal na nepravilnosti in predvidel možnost za izdajanje inšpekcijskih ureditvenih odločb.

Besedilo jasneje opredeljuje pojem enakega obravnavanja, opredeljuje oblike diskriminacije in jasneje določa prepovedana ravnanja. Natančneje določa tudi pristojnosti, ki jih imajo posamezni državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil v zvezi z uresničevanjem načela enakega obravnavanja.

Jasno so določene pristojnosti, ki jih imajo posamezni državni organi v zvezi z nadzorom nad izvajanjem zakona. Predlog tudi ureja možnost sodelovanja nevladnih organizacij v sodnih, upravnih in drugih postopkih v primerih zatrjevanih kršitev načela enakega obravnavanja, prinaša pa tudi ureditev sankcioniranja sovražnega govora kot prekrška.

V okviru javne razprave o predlogu, ki bo potekala do 8. junija, bo v prostorih ministrstva 2. junija tudi javni posvet o njem.