c S

Računsko sodišče o pravilnosti poslovanja upravnega sodišča za 2013 izreklo mnenje s pridržkom

23.03.2015 12:22 Ljubljana, 23. marca (STA) - Računsko sodišče je za pravilnosti poslovanja upravnega sodišča v letu 2013 izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da je v več primerih poslovalo v neskladju s predpisi. Med drugim je zaposlenim previsoko obračunalo in izplačalo stroške prevoza na delo in z dela. Računsko sodišče je zato zahtevalo odzivno poročilo.

Računsko sodišče je poleg navedenega ugotovilo, da upravno sodišče ni poračunalo previsoko izplačanih stroškov prevoza na delo in z dela. Prav tako je sodišče porabilo proračunska sredstva, čeprav za to niso bili izpolnjeni vsi z zakonom in drugimi predpisi določeni pogoji ter za namene, ki niso nujni za delovanje, so zapisali v revizijskem poročilu.

Med drugim je prevzelo obveznosti za obdobje, za katero še ni bil sprejet proračun, prevzelo pa je tudi obveznosti brez sklenjene pisne pogodbe. Sodišče je tudi izvedlo izplačilo že pred dobavo blaga ter ni preverilo pravne podlage in višine obveznosti za izplačilo.

Poleg tega je sklenilo pogodbe brez izvedenega postopka oddaje javnega naročila. Vzpostavilo pa ni ustreznega sistema kontrol nad spremljanjem in poročanjem o sodnih taksah, ki jih stranke osebno vplačujejo na sodišču.

Računsko sodišče upravnemu očita tudi, da je prepozno izplačalo nagrado in povračila stroškov tolmačem, da ni oddalo javnega naročila ponudniku, ki je predložil najugodnejšo ponudbo na podlagi merila za izbor iz določb okvirnega sporazuma. Prav tako ni evidentiralo prejetih sredstev in izplačila v glavni knjigi.

Upravno sodišče poleg tega ni izvajalo pogojev za pravočasnost postopkovnih dejanj in načina izvajanja zadev sodne uprave ni uskladilo z določbami zakona o sodiščih, še piše v revizijskem poročilu.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi kršitev internih aktov, ker je upravno sodišče zaposlenim izdalo potne naloge za službena potovanja tudi za čas zasebnega potovanja in ker ni pravilno poslovalo z gotovino.

Računsko zato od upravnega sodišča zahteva predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati, da je pričelo z odpravo previsoko obračunanih in izplačanih povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter uskladitev načina izvajanja zadev sodne uprave z določbami zakona o sodiščih.

Na upravnem sodišču so v odzivu za STA zapisali, da so večino nepravilnosti oz. pomanjkljivosti odpravili že med potekom same revizije, kar da je tudi razvidno iz revizijskega poročila.

Predsednica upravnega sodišča Jasna Šegan je pri tem poudarila, da je sodišče v vseh pomembnih pogledih, kot so na primer obračuni in izplačila plač sodnikom in javnim uslužbencem, poračuni, napredovanja in drugje, poslovalo v skladu s predpisi.

Pri tem je še pojasnila, da mora sodišče v roku 90 dni od prejema revizijskega poročila izkazati še popravljene ukrepe v zvezi s previsoko obračunanimi in izplačanimi potnimi stroški za posamezne zaposlene, hkrati pa mora uskladiti notranja dva akta - pravilnika o računovodstvu in finančnem poslovanju - z določbami zakona o sodiščih glede razmejitve pristojnosti med predsednikom in direktorjem sodišča.