c S

130. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

18.09.2023 06:53

Vlada je odločila, da se 138 občinam povrnejo intervencijski stroški v višini 94,9 milijona evrov ter silam zaščite in reševanja v višini do 11,4 milijona evrov. Gasilskim enotam se povrnejo intervencijski stroški v višini do 2,5 milijona evrov. Za predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu je zagotovila 31,7 milijona evrov in za ukrepe na vodni infrastrukturi 47 milijonov evrov.

Ob poplavah avgusta za več kot sto milijonov intervencijskih stroškov

Med 4. in 31. avgustom letos, ko je bil v veljavi Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, so občine na prizadetih območjih izčrpale lastna proračunska sredstva, namenjena za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. Zato je vlada na današnji dopisni seji odločila, da se 138 občinam povrnejo upravičeni intervencijski stroški, in sicer v skupni višini 94.952.955,50 evra ter silam zaščite, reševanja in pomoči v skupni višini do 11.412.695,08 evra. 

Vlada je Upravi za zaščito in reševanje naložila, da na podlagi podanih zahtevkov, ki temeljijo na verodostojnih listinah občinam ter silam zaščite, reševanja in pomoči izplača povračilo upravičenih intervencijskih stroškov. 

Uprava za zaščito in reševanje je na podlagi podatkov občin pripravila zbirno tabelo ocenjenih upravičenih intervencijskih stroškov posamezne občine. Upravičene intervencijske stroške prizadetih občin, vključno s stroški organizacij ter zavodov v občinski pristojnosti, ki so nastali v povezavi izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravni nesreči v obdobju med 4. in 31. avgustom 2023, predstavljajo:

1. Stroški nujnih operacij reševalnih služb (pripadnikov občinskih organov, enot in služb zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) ter občinskih komisij:
1.1 nadomestila plače in povračila stroškov med opravljanjem intervencijskih nalog ZRP;
1.2 nabava goriva in maziva (vozila, črpalke, motorne žage, agregati ...);
1.3 popravila poškodovane opreme in nadomestila uničene opreme;
1.4 čiščenje osebne zaščitne in druge opreme;
1.5 zagotavljanje prehrane in napitkov;
1.6 zagotavljanje namestitve organov, enot in služb ZRP;
1.7 delovanje štaba Civilne zaščite;
1.8 delovanje komisij za ocenjevanje poškodovanosti objektov in komisij za ocenjevanje škode.

2. Stroški začasnih nastanitev (zaščitnega ukrepa izvedbe evakuacije prebivalcev iz poškodovanih oziroma uničenih stanovanjskih objektov ter oskrbe živali):
2.1 preselitev in začasna nastanitve evakuiranih prebivalcev;
2.2 oskrba s prehrano in osnovnimi življenjskimi potrebščinami evakuiranih prebivalcev;
2.3 varovanje premoženja evakuiranih prebivalcev;
2.4 priprava zemljišč in infrastrukture za postavitev nadomestnih objektov za bivanje evakuiranih prebivalcev;
2.5 interventna preselitev, namestitev in oskrba živali;
2.6 interventni nakup krme za živali.

3. Stroški ureditve prizadetih območij / naravnih predelov z odstranjevanjem posledic (izvedba nujnih interventnih nalog ZRP in ukrepov): 
3.1 nujne interventne storitve oziroma interventni najem gradbene mehanizacije, tovornih vozil, dvižnih košar, avtodvigal, viličarjev, komunalnih specialni vozil (kanalyet), zabojnikov za mešane odpadke idr.;
3.2 nujni interventni najem reševalnih orodij in opreme, intervencijskih vozil idr.;
3.3 nujna interventna nabava nujno potrebne opreme in sredstev (PVC folija, cerade, protipoplavne vreče, pesek za protipoplavna vreča idr.);
3.4 nujni interventni najem skladiščnih prostorov za opremo in sredstva ZRP ter humanitarno pomoč;
3.5 nujni interventni najem opreme in sredstev (kemični WC, mobilna sanitarna enota, mobilna pralnica za perilo, tlačni čistilec, sušilec prostora idr.);
3.6 nujni interventni najem zemljišč in infrastrukture za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov;
3.7 nabava dezinfekcijskih sredstev in izvedba dezinfekcije javnih prostorov in objektov;
3.8 nujno intervencijsko prečrpavanje meteornih in poplavnih voda na infrastrukturi in objektih;
3.9 odstranjevanje, odvoz, začasno deponiranje, obdelava in deponiranje odpadnega gradbenega materiala ter drugih mešanih odpadkov iz poškodovanih oziroma uničenih objektov (opeka, beton, armature, ostrešja, kritine, izolacije, bela tehnika, pohištvo, elektronske naprave idr.);
3.10 odstranjevanje, odvoz in deponiranje podrtega drevja, vejevja;
3.11 čiščenje cestne idr. infrastrukture zaradi nanosa zemljin, blata, mulja, gramoza, drevja, vejevja idr., odvoz in deponiranje;
3.12 čiščenje objektov in njihove okolice zaradi nanosa zemljin, blata, mulja, gramoza, drevja, vejevja idr., odvoz in deponiranje;
3.13 izvedba interventnih del postavitve začasnih montažnih mostov;
3.14 izvedba nujnih interventnih del na infrastrukturi (ceste, vodovod, kanalizacija, telekomunikacije,  plinovod, toplovod, elektrovod, javna razsvetljava, idr.);
3.15 interventna oskrba prizadetih prebivalcev s pitno vodo (prevozi prek gasilcev, nabava in delitev ustekleničene vode) in prehrano.

4. Takojšnja obnova naravnih predelov za preprečitev poplav, erozije in plazov (izvedba nujnih interventnih nalog ZRP in ukrepov):
4.1 odstranjevanje in odvoz naplavin na lokalnih vodotokih (pred mostovi idr. objektih na vodotokih);
4.2 izvedba interventnega urejanja strug vodotokov in vodnih objektov;
4.3 izvedba interventnega utrjevanja in nadvišanja protipoplavnih nasipov ipd.;
4.4 izvedba interventnih del prekrivanja oziroma zaščite zemeljskega plazu pred zamakanjem ter odvodnjavanja zemeljskega plazu;
4.5 izvedba interventni del stabilizacije zemeljskega plazu, ki neposredno ogroža infrastrukturo oziroma objekte.

5. Zagotovitev preventivne infrastrukture:
5.1 izvedba statičnih, geomehanskih in drugih raziskav ter meritev;
5.2 svetovanje in izdelava dokumentacije s strani strokovnjakov za zemeljske plazove, poplavno varnost in druga strokovna področja;
5.3 izvedba interventnih vzorčenj in izrednih analiz (npr. pitne vode, zemljin);
5.4 nujna interventna obnova, dogradnja oziroma izgradnja protipoplavnih nasipov;
5.5 nujna interventna obnova, dogradnja oziroma izgradnja zadrževalnikov poplavnih voda.

6. Ukrepi za varstvo kulturne dediščine v pristojnosti občine:
6.1 izvedba najnujnejših interventnih zaščitnih ukrepov za preprečitev nadaljnjih negativnih posledic na kulturni dediščin (zavarovanje, podpiranje, zapiranje, evakuacija idr.);
6.2 pregled stanja kulturne dediščine in dokumentiranje poškodb;
6.3 nujna konzervatorska dela.

Med te stroške občin ne sodijo:
- intervencijski stroški sil ZRP in subjektov na državni ravni (Gasilska zveza Slovenije, Rdeči križ, Gorska reševalna zveza Slovenije, Jamarska zveza Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije, SPZ Podvodna reševalna služba, Policija, Slovenska vojska idr.), saj se slednji zbirajo prek krovnih organizacij oziroma pristojnih resorjev.
- intervencijski stroški operativnih gasilskih enot, saj se slednji zbirajo prek krovnih organizacij;
- ocena škode na objektih in infrastrukturi, ki se beleži v aplikacij za oceno škode ob nesrečah AJDA, in predhodna ocena škode, za katero je občine zaprosilo ministrstvo za naravne vire in prostor;
- ocena stroškov, ki bodo nastali zaradi vzpostavitve prvotnega stanja oziroma sanacije.

Uprava za zaščito in reševanje razpolaga s podatki, ki jih je prejela od prizadetih občin. Upravičenost intervencijskih stroškov bodo ugotavljali v nadaljnjem postopku. Priznani bodo le upravičeni intervencijski stroški, povezani z intervencijskimi ukrepi in ne s sanacijo. Med sanacijske ukrepe sodijo npr. zagotovitev nadomestnih zemljišč, komunalno urejanje novih zemljišč za gradnje nadomestnih oziroma drugih objektov, izgradnja medobčinskih oziroma regionalnih vodovodov ter druge infrastrukture v sklopu sanacije.Vlada bo skladno s 116. a členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami silam ZRP namenila do 11.412.695,08 evra pomoči za pokritje upravičenih intervencijskih stroškov. Upravičene intervencijske stroške reševalnih enot, služb in drugih operativnih sestavov društev oziroma nevladnih organizacij v času Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah med 4. in 31. avgustom 2023, ki se nanašajo na izvajanje nalog ZRP ob poplavah, predstavljajo:

Stroški nujnih operacij / reševalnih služb:
1.1 nadomestila plače in povračila stroškov med opravljanjem intervencijskih nalog ZRP;
1.2 nabava goriva in maziva (vozila, črpalke, motorne žage, agregati ...);
1.3 popravila poškodovane opreme in nadomestila uničene opreme;
1.4 čiščenje osebne zaščitne in druge opreme;
1.5 zagotavljanje prehrane in napitkov.

Predlagana višina sredstev temelji na posredovanih podatkih in poročilih krovnih organizacij, v okviru katerih delujejo enote, vključene v izvajanje nalog ZRP (Gasilska zveza Slovenije, Rdeči križ, Gorska reševalna zveza Slovenije, Jamarska zveza Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije, SPZ Podvodna reševalna služba, Skavti, Taborniki in druge).
Izplačila bo izvedla Uprava za zaščito in reševanje po odločitvi Vlade na podlagi zahtevka posamezne občine. Prav tako bo uprava izvedla izplačilo silam ZRP. Upravičenost stroškov morajo upravičenci izkazati z verodostojnimi listinami. Denar za izplačila bo zagotovljen iz sredstev proračunske rezerve.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Povračilo intervencijskih stroškov gasilskim enotam pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob neurjih od 12. julija do 3. avgusta

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji obravnavala intervencijske stroške reševalnih sestavov ob neposrednem ter večdnevnem izvajanju najnujnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči ter druge neposredne podpore prizadetim ob močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, poplavljanjem hudournikov in zemeljskimi plazovi, ki so prizadeli Slovenijo od 12. julija do 3. avgusta 2023. Ob izvajanju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami so namreč stroški gasilskih enot bistveno presegli sredstva, ki so v občinskih proračunih namenjena za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom odločila, da se gasilskim enotam povrnejo upravičeni intervencijski stroški v skupni višini do 2.564.215,45 evra, in sicer:
- za prostovoljne gasilske enote Gasilski zvezi Slovenije v višini 2.325.773,44 evra,
- za poklicne gasilske enote Združenju slovenskih poklicnih gasilcev v višini 235.032,48 evra,
- Gasilski brigadi Ljubljana v višini 3.409,53 evra.

Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev bosta izvedla nakazila na račune posameznih gasilskih enot, ki so sodelovale pri intervenciji, na podlagi izkazanih upravičenih stroškov. Sredstva za povrnitev intervencijskih stroškov bodo zagotovljena iz sredstev proračunske rezerve.

V skladu s prvim odstavkom 116.a člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami se stroški društev in drugih nevladnih organizacij, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, nastali med intervencijo, ki je bila izvedena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, krijejo iz proračuna Republike Slovenije. Julija in v začetku avgusta 2023 je bil obseg naravnih nesreč tako širok, da se v skladu z odločitvijo poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije povračajo intervencijski stroški gasilskim enotam, ki so sodelovale na intervencijah.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Za interventne ukrepe 47 milijonov evrov

Vlada je sprejela sklep, da se Ministrstvu za naravne vire in prostor, Direkciji Republike Slovenije za vode (DRSV), zagotovi sredstva za izvedbo interventnih ukrepov, in sicer v višini 47 milijonov evrov. Sredstva se zagotavljajo za dela na vodni infrastrukturi, ki so potrebna zaradi odprave posledic poplav iz avgusta 2023.

DRSV bo za izvedbo izrednih ukrepov zaradi škodljivega delovanja voda v okviru odprave posledic poplav in plazov, poleg izvajalcev gospodarskih javnih služb urejanja voda, zagotovil tudi dodatne izvajalce.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Vlada sprejela predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu po avgustovskih poplavah

Vlada je sprejela Predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem na širšem območju Slovenije avgusta 2023, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazove in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda. Predhodna ocena škode v gospodarstvu znaša skoraj 318 milijonov evrov. Sredstva za izvedbo predhodnega programa v vrednosti skoraj 32 milijonov evrov bodo zagotovljena v okviru sredstev državne proračunske rezerve in v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije. 
Predplačilo sredstev bo na osnovi ocene škode oziroma na osnovi predhodnega programa odprave posledic naravne nesreče dodeljeno upravičencem največ do višine 10 % ocene škode, kar znaša 31.770.908 evrov za ocenjeno škodo na strojih in opremi, škodo na zalogah in škodo zaradi izpada prihodka. Gre za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavode in zadruge, ki so utrpeli škodo v prizadetih občinah, in zaradi posledic naravne nesreče ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje. 

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

  • Vlada Republike Slovenije