Maj 2012, številka 5-2 / letnik X.  

Iudex non reddit plus quam petens ipse requirit.
Sodnik ne dosodi več, kakor zahteva sam tožnik.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Številčni podatki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Besedilo Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
 
 
  AKTUALNO


V veljavi obsežni noveli KZ-1 in ZKP

Paket kazenske zakonodaje je Državni zbor RS potrdil lani oktobra, vendar je Državni svet RS zoper vse tri akte izglasoval veto. Poslanci so jih tudi v drugem odločanju v začetku novembra ponovno podprli.

Obsežna novela Kazenskega zakonika (KZ-1) med drugim zagotavlja kazenskopravno podlago za obvezno psihiatrično zdravljenje neprištevnih in bistveno zmanjšano prištevnih storilcev kaznivih dejanj, preureja institut skrajne sile, ki zdaj dosledno razlikuje med upravičljivo in opravičljivo skrajno silo, pa tudi določbe o krivdi, malomarnosti in naklepu. Novela sodiščem omogoča določanje dnevnih zneskov denarne kazni glede na splošen premoženjski položaj obdolženca, najmanjše število dnevnih zneskov je znižano na deset (prej trideset). Določene so nove podlage za omilitev kazni in dodani členi o odvzemu premoženja zaradi kaznivih dejanj, storjenih v hudodelski združbi, o odvzemu premoženja, pridobljenega v zvezi s kaznivim dejanjem ter o domnevi brezplačnosti. Kazen zapora je lahko nadomeščena s hišnim zaporom in delom v splošno korist. V posebnem delu novela prenavlja nekatera kazniva dejanja, med njimi lažni stečaj, piratstvo in kazniva dejanja zoper varnost cestnega prometa, opredeljuje pa tudi novo kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev. VEČ

Novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP) pa naj bi omogočila hitrejši tek kazenskih postopkov, predvsem s predobravnavnim narokom in možnostjo dogovora tožilstva z obtoženim o priznanju krivde. Določena je nova fakultativna sestavina obtožnice, s katero lahko državni tožilec že v obtožnici predlaga kazensko sankcijo, ki naj jo sodišče izreče obtožencu, če bo ta pred razpisom glavne obravnave priznal krivdo. Novela poenostavlja tudi mednarodno sodelovanje v kazenskih zadevah - omejuje dajanje pomoči s tem, ko določa, da se prošnji za mednarodno kazensko pomoč ne ugodi, če bi sama izvedba procesnega dejanja nasprotovala pravnemu redu RS, njeni suverenosti ali varnosti. Na prošnjo tujega organa se lahko oseba, ki ji je v RS odvzeta prostost, ne glede na državljanstvo začasno preda tujemu pravosodnemu organu zaradi izvedbe določenih procesnih dejanj.

Konec meseca se bo začel uporabljati še tretji zakon iz paketa lani sprejete kazenske zakonodaje, to je Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI).

 VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je z odločbo, ki jo je izdalo 12. aprila, zaradi neskladja z ustavo razveljavilo večino členov Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD), so včeraj sporočili iz ustavnega sodišča. VEČ

Državni zbor je z 49 glasovi za in 31 proti sprejel Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki posega v skoraj 50 drugih zakonov in prinaša varčevalne ukrepe na številnih področjih. Glede na dogovor s sindikati so poslanci varčevalne ukrepe nekoliko omilili, vanj pa so vključili tudi možnost zvišanja DDV, sicer pa ukrepi posegajo na številna področja, med drugim v plače in druge prejemke javnih uslužbencev. Glede na dogovor, ki ga je vlada dosegla s socialnimi partnerji, se bodo plače z junijem znižale za osem odstotkov, hkrati pa se bodo odpravila plačna nesorazmerja. VEČ

Sprejeta je bila novela zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, ki jo je v sprejem po skrajšanem postopku posredovala vlada. Vlada želi z novelo uskladiti 25. člen zakona z odločbo ustavnega sodišča iz leta 2010 in tako izenačiti pravice nekdanjih strank sodnih postopkov. VEČ

Poslanci DZ so sprejeli novelo zakona o prevzemih, s katero se prevzemni prag zvišuje z dosedanjih 25 odstotkov na tretjino deleža glasovalnih pravic v ciljni družbi. S tem naj bi prispevali k oživitvi kapitalskega trga v Sloveniji, hkrati pa se približali prevzemnim pragovom v drugih državah članicah EU. VEČ

DZ je sprejel tudi novelo zakona o davku na dodano vrednost, s katero se bo ponovno omogočil odbitek davka tudi v primeru, da račun še ni plačan. Spremembe zakona je zahtevala Evropska komisija. VEČ

DZ je končal drugo obravnavo novele zakona o medijih in pri tem sprejel dopolnilo k prvemu členu novele, s katerim se črta dopolnilo k zakonu, ki ga je sprejelo matično delovno telo, in ki omejuje pravice do neodplačnega oddajanja tistim medijem, ki v treh letih spremenijo lastniški delež. VEČ

Vlada bo danes med drugim razpravljala o noveli zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki jo sicer predlaga zaradi potrebe po prenosu dveh evropskih direktiv v slovenski pravni red v izogib morebitnih sankcij. VEČ

Stranke v sodnem postopku zaradi oddaje Resnica o Patrii so odklonile mediacijo, h kateri jih je povabilo ljubljansko višje sodišče. Na omenjenem sodišču so pojasnili, da bodo zato zadevo zdaj obravnavali po rednem postopku. Tožbo je že obravnavalo okrožno sodišče, vendar sta se tako tožnik kot toženi na sodbo pritožila. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

19. maja bo začela veljati novela Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR), ki v zakon prenaša Direktivi Komisije 2009/145/ES in 2010/60/EU. Novi 17a. člen določa posebne pogoje in zahteve za pridelavo in trženje ohranjevalnih semenskih mešanic ter postopek izdaje dovoljenj za trženje teh mešanic, kriterije za določitev največje skupne količine ohranjevalnih semenskih mešanic, ki se smejo tržiti v posameznem letu, nove (dodatne) obveznosti dobaviteljev, ki nameravajo pridelovati in tržiti ohranjevalne semenske mešanice, pa tudi organ za preveritev izpolnjevanja predpisanih zahtev za ohranjevalne semenske mešanice s pregledi na mestu nabiranja in z laboratorijskim testiranjem. Novela natančneje opredeljuje posebne primere, ko lahko organ za potrjevanje izda uradne etikete, še preden je bila dokončno ugotovljena kakovost semenskega materiala, jasneje je določena vsebina večletnega programa posebnega preizkušanja sort, način za določanje sort v letnem programu in viri financiranja programa, na novo pa je opredeljena še zbirka "Opisna sortna lista Republike Slovenije".

Sklep o tipih in vrstah investicijskih skladov bo začel veljati 24. maja in glede na značilnost naložb sklade deli na osnovne in kompleksne (to so investicijski skladi, ki sredstva nalagajo v OTC izvedene finančne instrumente in/ali SFI z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, ki predstavljajo nadomestek OTC izvedenih finančnih instrumentov). Dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov družbi za upravljanje izda Agencija za trg vrednostnih papirjev, predpis pa še posebej opredeljuje osnovne kategorije investicijskih skladov.

24. maja pa bo začel veljati Sklep o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov, ki opredeljuje okoliščine, v katerih se šteje, da se je vloga pooblastitelja zmanjšala na vlogo "poštnega nabiralnika" in dodatne pogoje, ki jih mora pooblastitelj upoštevati pri prenosu opravljanja posameznih storitev in poslov po 130. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2). Določen je obseg prenosa storitev oziroma poslov upravljanja na pooblaščenca, dodatni pogoji za prenos ključnih delovnih procesov na pooblaščence, pa tudi strategije uveljavljanja glasovalnih pravic in prenos upravljanja tveganj.

Sklep o poslovanju družbe za upravljanje določa pravila varnega in skrbnega poslovanja družbe za upravljanje, pravila njenega ravnanja in dodatne pogoje, ki jih mora izpolnjevati pri opravljanju storitev gospodarjenja s finančnimi storitvami. Vsebuje določbe o organizacijskem ustroju omenjene družbe, opredeljuje sistem notranjih kontrol (ki zagotavljajo čim bolj varno in učinkovito opravljanje storitev za njeno lastno poslovanje in za stranke, njihov cilj je zmanjšanje tveganj na sprejemljivo raven) in vodenje evidenc. Posebne določbe so namenjene opredelitvi nasprotja interesov ter zagotavljanju neprekinjenega poslovanja. Družba za upravljanje ima dolžnost ravnanja v najboljšem interesu investicijskih skladov in imetnikov enot. Opredeljeni so posebni pogoji za primere, ko družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja in pomožne storitve, predpis pa bo začel veljati 24. maja. Z njim povezan Sklep o kapitalu družbe za upravljanje določa vrste postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala te družbe in postavke njenih stalnih stroškov. Družba za upravljanje prvič izračuna kapitalske zahteve v skladu s sklepom za 31. december 2012, takrat bo začel ta predpis tudi veljati.

Ugotavljanje tveganj vključuje celovito in pravočasno prepoznavanje tveganj, katerim je ali bi lahko bil izpostavljen investicijski sklad pri svojem poslovanju, ter analizo vzrokov za njihov nastanek, ugotovitve o tveganjih pa morajo biti dokumentirane, določa Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada. Sklep določa, da se skupno izpostavljenost investicijskega sklada lahko izračuna z metodo zavezujoče izpostavljenosti v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti ali z metodo VaR, opredeljeno pa je tudi tveganje nasprotne stranke in tveganje koncentracije izdajatelja. Predpis bo začel veljati 24. maja. Takrat bo začel veljati tudi Sklep o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada, ki določa tehnike upravljanja sredstev, ki se uporabljajo za učinkovito upravljanje naložb investicijskega sklada v prenosljive vrednostne papirje, Sklep o naložbah investicijskega sklada pa opredeljuje podrobnejša merila v zvezi z naložbami (opisuje prenosljive vrednostne papirje, enote ciljnih skladov, denarne depozite pri kreditnih institucijah, izvedene finančne instrumente, instrumente denarnega trga, merila za opredelitev skupine oseb in posnemanje sestave delniških indeksov ali indeksov dolžniških vrednostnih papirjev). Tudi ta sklep bo začel veljati 24. maja.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZIZ, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 23 vplivov - zadnji je začel veljati 24. februarja 2012.

Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 24 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere, ko je podana domnevana nevarnost.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Svet EU je še pred pogajanji s parlamentom podal soglasje k splošnemu pristopu glede dveh predlogov, poimenovanih paket CRD IV, ki spreminja pravila EU glede kapitalskih zahtev za banke in investicijske družbe. Predloga naj bi zamenjala direktivi o kapitalski ustreznosti (direktiva 2006/48 in direktiva 2006/49) z uredbo o vzpostavitvi bonitetnih zahtevah, ki jih morajo upoštevati institucije in direktivo, ki ureja dostop do dejavnosti sprejemanja depozitov. VEČ

Evropska Komisija je sprejela Sporočilo glede infrastrukture za zaračunavanje cestnin za lahka potniška vozila. Sporočilo podaja splošna navodila glede nediskriminatornega in sorazmernega vinjetnega sistema zaračunavanja cestnin. Vinjete so del širše strategije za zaračunavanje cestnin, kot je zapisano v Beli knjigi glede transporta. Sporočilo naj bi predvsem pomagalo tistim državam članicam, ki uvajajo vinjetni sistem za lahka potniška vozila. VEČ

Pristanišča pomembno prispevajo k pospeševanju zunanje trgovine EU in izmenjavi na notranjem trgu. Svoje storitve ponujajo različnim industrijskim sektorjem in predstavljajo pomembne točke intermodalne logistične verige, ki je ključnega pomena za trajnostno rast transporta v EU. Poleg tega pomenijo pristanišča tudi prispevek k ustvarjanju delovnih mest. V EU je obseg vseh učinkov na zaposlovanje s strani pristanišč okrog milijon delovnih mest in pomemben prispevek k ekonomski rasti. VEČ

Evropska Komisija je predlagala posodobitev pravil EU glede davka na dodano vrednost, da bi zagotovili enotno obravnavanje vseh oblik kuponov v vseh državah članicah. Trgovanje s kuponi predstavlja preko 52 milijard letnega prometa. Razlike v pravilih EU glede DDV na področju kuponov pomenijo velike tržne neučinkovitosti. Tako prihaja do problemov dvojnega obdavčenja in problemov pri širjenju dejavnosti podjetij v tujino, kar pomeni ovire za enotni trg. VEČ

Sodniki sodišča EU so v združenih zadevah C-338/11 in od C-339/11 do C-347/11 presodili, da pravo EU izključuje francosko zakonodajo glede različnih davčnih pravil za nacionalno izdane dividende za vrednostne papirje in prenosljive vrednostne papirje, ki jih prejmejo podjetja tako s sedežem v državi članici kot izven države članice. Prost pretok kapitala ureja 63. Člen Pogodbe o delovanju EU. VEČ

V združenih zadevah C-581/10 je generalni pravobranilec Bot podal sodišču predlog, naj potrdi, da imajo potniki lahko pravico do odškodnine v primeru, da je imel njihov let zamudo. Tako lahko od letalske družbe zahtevajo plačilo pavšalne odškodnine, vendar le, če so v namembni kraj prispeli s tri ali večurno zamudo od predvidene ure prihoda. Odškodnino in pomoč potnikom v primeru težav z leti ureja Uredba 261/2004. VEČ

V zadevi T-63/09 (v nemščini) so sodniki splošnega sodišča EU odločili, da družba Volkswagen ne more nasprotovati registraciji znamke Skupnosti SWIFT GTi, ki jo priglaša družba Suzuki. Sodniki so potrdili odločbo Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT), po kateri ne obstaja verjetnost zmede med znamko SWIFT GTi in prejšnjimi znamkami GTi družbe Volkswagen. Sodniki so podali ugotovitev, da kombinacija črk "gti" v avtomobilskem sektorju pomeni opisno oznako in ima šibek razlikovalni učinek. Znamko Skupnosti ureja Uredba 40/94. VEČ

V zadevi C-453/10 so sodniki sodišča EU odločili, da ničnost pogodbe med potrošnikom in prodajalcem ali ponudnikom, ki vsebuje nepošteni pogoj, lahko predvidi nacionalna zakonodaja, v primeru da se s tem zagotovi boljše varstvo potrošnika. Namen prava EU je, da odpravi nepoštene pogoje, vendar pa omogoča tudi, da države članice zagotovijo potrošniku višjo raven varstva, kot jim ga namenja pravo EU. Nedovoljene pogoje v potrošniških pogodbah ureja direktiva 93/13. VEČ

V sodbi sodišča EU C-162/10 je bilo odločeno, da mora upravitelj hotela, ki ima v sobah nameščene fonograme, proizvajalcem plačati pravično nadomestilo. Upravitelja hotela države članice ne morejo odvezati obveznosti plačila za takšno nadomestilo. Plačila iz naslova avtorskih in sorodnih pravic ureja direktiva 2006/115. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikata višjih sodišč RS, ki obravnavata vrnitev stroškov izobraževanja:

Pogodba o izobraževanju ni posebej urejena v zakonskih predpisih, zato je potrebno pri njenem obravnavanju izhajati iz splošnih pravil obligacijskega prava. Pri sklepanju le-te morajo udeleženci izhajati iz načela enake vrednosti vzajemnih dajatev, določenega v Obligacijskem zakoniku (OZ). VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom O izobilju in pomanjkanju izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Poleg materialnega pomanjkanja, ki se po Sloveniji v sedanji ekonomski krizi nezadržno širi in grozi, da bo povzročilo tudi širšo socialno krizo (njeni prvi udarci so že močno prizadeli določene sloje in skupine ljudi), trpimo Slovenci še mnogo bolj zaradi nematerialnega pomanjkanja. Kdor se tega ne zaveda, se je že močno oddaljil od svojega človeškega bistva, oziroma nima zadostne sposobnosti empatije." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


14. maj 2012 Rast cen življenjskih potrebščin v RS za april 2012
  + 1,1 %
11. maj 2012 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo PDZ za mesec april 2012
  na letni ravni 1,56 %
11. maj 2012 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo PDZ za mesec april 2012
  na mesečni ravni 0,13 %
 

 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.