April 2012, številka 4-4 / letnik X.  

Utilitas publica privatae praeferri debet.
Javna korist mora imeti prednost pred zasebno.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Izvršba na nepremičnino za poplačilo bagatelnih terjatev
 
 
  AKTUALNO


Predlog zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

Vlada je v Državni zbor RS poslala obsežen Predlog zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračuna usklajuje določbe kar 45 drugih zakonov, sam pa ima 261 členov.

Predlagani ukrepi vlade posegajo na tri področja: notranje varčevanje s spremembami organizacije in iskanjem prihrankov pri delovanju države, prilagoditve v delovanju javnega sektorja, tako pri plačah javnih uslužbencev kot stroških v zdravstvu in izobraževanju, ter zmanjšanje investicij in poseg v prejemke na trgu dela ter socialne varnosti.

Poslanci so na izredni seji potrdili nujni postopek obravnave ZUJF, o katerem je v ponedeljek že odločil kolegij predsednika DZ. Vnovično odločanje o postopku so zahtevali poslanci Pozitivne Slovenije, ki nasprotujejo naglici, s katero se skuša sprejeti zakon. VEČ 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS je razsodilo, da pet zakonov, ki jih je DZ v prejšnjem sklicu sprejel potem, ko je bil že razpuščen, niso v neskladju z ustavo. Sodišče je namreč presodilo, da Državnemu zboru potem, ko ga predsednik države razpusti, ne preneha zakonodajna funkcija, pač pa se to zgodi s konstituiranjem novega DZ. VEČ

Ustavno sodišče je lani obravnavalo kakšnih 1800 zadev. Po besedah generalnega sekretarja ustavnega sodišča Erika Kerševana pripad zadev ostaja na bolj ali manj isti ravni kot v preteklih letih. A kot opozarja predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič, v zadnjih nekaj letih dobivajo vedno pomembnejše zadeve. VEČ

Vlada naj bi se danes na seji opredelila do zadnjega približevalnega predloga kooridnacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja glede plač. Vsebina predloga za zdaj ni znana, je pa med 7- in 10-odstotnim znižanjem plač ob hkratni odpravi plačnih nesorazmerij. Vlada bo med drugim obravnavala tudi program stabilnosti - dopolnitev 2012. VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za letos. Medtem ko je koalicija podprla predvideno znižanje primanjkljaja, je opozicija menila, da bi bili potrebni ukrepi za spodbuditev gospodarske rasti. Odbor je poleg tega z večino podprl predlog zakona o uravnoteženju javnih financ.

Ta trenutek ne obstaja realno dvotretjinsko soglasje za vpis fiskalnega pravila v ustavo, je po posvetu vodstev parlamentarnih strank povedal premier Janez Janša. Poleg tega opozicija ni naklonjena sodelovanju v partnerstvu za izhod iz krize, ampak le v posameznih primerih, je pojasnil. VEČ

Stavka javnih uslužbencev ne bo plačana, so sporočili z ministrstva za pravosodje in javno upravo. Za stavkajoče bodo za 18. april tako obračunali izredni neplačan dopust. VEČ

Parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost, kulturo, šport in mladino podpira novelo zakona o medijih, s katero bi se omogočilo neodplačno koriščenje oddajniške infrastrukture Radiotelevizije Slovenija (RTVS) tudi televizijskim programom s statusom posebnega pomena, ki oddajajo digitalno. VEČ

Informacijska pooblaščenka je vložila zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1). Meni namreč, da so določila zakona, ki urejajo pooblastila nadzornih organov za poseg v (elektronsko) komunikacijo, lahko v nasprotju z ustavno pravico do tajnosti pisem in občil. VEČ

Ljubljansko okrožno sodišče je roparja pošt v Divači in Kresnicah pri Litiji spoznalo za kriva. Blaž Ereiz, ki je tudi ustrelil poštno uslužbenko Anico Likovič, je obsojen na 17 let zapora, Denis Softić pa na sedemletno zaporno kazen. Oba v priporu ostajata do pravnomočnosti sodbe, ni pa še znano, ali sledijo pritožbe. VEČ

Kri, ki jo je Specializirani oddelek tožilstva odkril v prvem nadstropju doma februarja 2010 umrlega Saše Baričeviča, pripada enemu izmed policistov, ki je bil med prvimi na kraju dogodka, je ugotovila višja tožilka Dragica Kotnik. VEČ

V Skupnosti občin Slovenije (SOS) se zavedajo, da je treba varčevati, a so od predloga zakona o uravnoteženju javnih financ pričakovali več, je razpravo na seji predsedstva SOS povzela generalna sekretarka skupnosti Jasmina Vidmar. Kot pravi, občine pričakujejo, da se bo vlada zavezala k znižanju nekaterih obremenitev za občine. VEČ

Zavezništvo za notifikacijo avstrijske državne pogodbe (ADP), ki ga sestavlja vrsta civilnih združenj in zunajparlamentarnih strank, je na premiera Janeza Janšo naslovila poziv, v katerem se zavzema za to, da Slovenija pozove ostale države naslednice nekdanje Jugoslavije, naj pristopijo k dogovoru in ratifikaciji drugega dela sporazuma o vprašanjih nasledstva. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremenjen je bil Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda. Novosti so začele veljati 21. aprila in med drugim določajo, da Center za izobraževanje v pravosodju obvešča ministrstvo za notranje zadeve o prijavah k izpitu. Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo državni tožilec kot predsednik komisije in predstavnika ministrstva, ki imata opravljen pravniški državni izpit, kot člana komisije.

Dopolnitev Sklepa o sistemu jamstva za vloge je začela veljati 21. aprila in z novim 10a. in 10b. členom prinaša določbe o nalogah banke prevzemnice banke v stečaju in o pripravljenosti potencialnih bank prevzemnic, za zagotovitev katere poskrbi Banka Slovenije.

S 25a. členom je bil dopolnjen Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic. Omenjeni člen določa izterjavo in odpisovanje finančnih sredstev - banka vodi izterjavo finančnih sredstev z vso skrbnostjo dobrega gospodarstvenika oziroma dokler ocenjuje, da so nadaljnji postopki izterjave ekonomsko še upravičeni. Novi člen je začel veljati 21. aprila.

28. aprila bo začel veljati Pravilnik o postopku nastanitve v Centru za tujce ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije, ki določa, da odločbo o nastanitvi tujca v center izda komandir policijske postaje ali direktor policijske uprave oziroma osebe, ki jih pooblastita. Postopek nastanitve obsega upravno-varnostni postopek (prevzem tujčevih dokumentov in prtljage, preverba njegove istovetnosti), sanitarno-dezinfekcijski postopek, zdravniški pregled in namestitev na ustrezen oddelek v centru, tujec pa dobi izkaznico o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji, s katero izkazuje istovetnost in uveljavlja pravice iz 75. člena Zakona o tujcih (ZTuj-2).

1. maja bo začela veljati sprememba Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic. Njena vsebina določa, da banka od zunajbilančnih postavk za finančna sredstva upošteva samo terminske posle in pogodbeno najete kreditne linije ter nečrpani del najetih kreditov, oboje v višini 50%, zahtevo pa morajo banke začeti izpolnjevati najkasneje s 1. aprilom 2013.

Z določbo, da se možnost zaposlitve v Slovenski vojski ponudi tudi trenerjem, ki so sklenili pogodbe o zaposlitvi kot trenerji reprezentanc na formacijskih dolžnostih vojaških uslužbencev, če izpolnjujejo pogoje za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske, je bil dopolnjen Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski. Dopolnitev bo začela veljati 5. maja.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?

Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 15 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZGO-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

Če vas določena sprememba posameznega člena zanima podrobneje, si jo lahko ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedilo 54. člena ZGO-1, ki ureja zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, pred in po spremembi besedila.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Svoje mnenje glede sporazuma ACTA je podal tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Ohlapne dikcije o ukrepih, ki naj bi se po Sporazumu vpeljali zoper kršitve pravic intelektualne lastnine na spletu lahko pomenijo kršitve temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, če ne bi bili izvedeni ustrezno oz. primerno. Predvsem opozarja na možnost širokega nadzora obnašanja in komunikacij uporabnikov spleta. VEČ

Evropski parlament je v Resoluciji Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve podal predloge, glede ukrepov naslovljenih na problem brezposelnosti mladih. Med njimi so Evropski investicijski načrt za ustvarjanje novih delovnih mest, prerazporejanje evropskih strukturnih skladov na projekte, ki naj bi zagotovili nova delovna mesta in Evropska garancija za mlade, prek katere naj bi nezaposlenim mladim zagotovili, da niso brez službe več kot štiri mesece. VEČ

Evropski statistični urad je podal povprečne urne stroške plač v EU. Stroški se gibljejo med 3.5 in 39.3 evra. Najvišje stroške imajo Belgija, Švedska, Danska, Francija, Luksemburg, Nizozemska in Nemčija, najnižje pa Bolgarija, Romunija, Litva in Latvija. Med stroške plač se prištevajo plače in prispevki delodajalca. VEČ

Veljati je začela nova direktiva, ki odlaga rok uresničitve Direktive 2004/40 za 18 mesecev, to je do 31. oktobra 2013. Daljši rok za uresničitev naj bi omogočil več časa za razpravo glede predloga Komisije o novi direktivi glede elektromagnetnih sevanj. VEČ

Svet Evropske centralne banke je izdal Priporočila glede varnosti plačil preko spleta, ki naj bi razširila splošno znanje in razumevanje problemov, povezanih z varnostjo storitev in orodij za elektronska plačila. Vse zainteresirane strani so vabljene, da podajo mnenje glede okvirnih Priporočil do 20. junija 2012. VEČ

Komisija je predložila niz konkretnih ukrepov za pospešitev ustvarjanja novih delovnih mest. Predlog se osredotoča na povpraševanje po delovnih mestih z načini za spodbujevanje zaposlovanja prek nižjih davkov na delo ali pomoči pri zagonih novih podjetij. Poleg tega omenja področja z največjimi možnostmi zaposlovanja, ki so zelena ekonomija, zdravstvene storitve in informacijska ter komunikacijska tehnologija. VEČ

Sodišče EU je s sodbo C-415/10 odločilo, da zakonodaja EU ne določa pravice do dostopa do informacije, ali je delodajalec po izteku postopka zaposlovanja zaposlil drugega kandidata, za delavca, ki ni bil izbran in izkaže izpolnjevanje pogojev, določenih v razpisu za delovno mesto. Lahko pa je zavrnitev dostopa do informacij eno izmed dejstev, ki se upoštevajo pri dokazovanju, ali je prišlo do diskriminacije. Diskriminacijo prepoveduje pravo EU z direktivami 2000/43, 2000/78 in 2006/54. VEČ

V zadevah C-71/11 in C-99/11 je generalni pravobranilec Bot podal mnenje, da v primeru hude kršitve verske svobode le-ta lahko pomeni dejanje preganjanja, če zaradi uresničevanja ali kršitve te svoboščine prosilec za azil v izvorni državi dejansko tvega, da mu bodo odvzete bistvene pravice. Kot tako tveganje se navaja možnost usmrtitve, mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kazni, suženjstva, podložništva, samovoljnega pregona ali zapora. Pravice beguncev in azilantov so določene v Direktivi 2004/83 skladno z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev. VEČ

Generalni pravobranilec Bot je podal mnenje tudi v zadevi C-22/11, in sicer mora letalski prevoznik plačati odškodnino potnikom, v primeru da jim je bilo zavrnjeno vkrcanje zaradi prerazporeditve letov, kar posledica stavke na letališču, ki se je odvijala dva dni prej in je vplivala na predhoden let. Letalski prevoznik je lahko oproščen obveznosti le, če je zavrnitev vkrcanja upravičena zaradi razlogov, ki so povezani z osebnim položajem potnikov. Pomoč in odškodnina v primeru zavrnitve vkrcanja je urejena z Uredbo 261/2004. VEČ

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Upravnega sodišča RS, ki obravnava vpliv sprememb prostorskih aktov na veljavnost gradbenega dovoljenja:

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) za primere gradnje zahtevnega objekta, manj zahtevnega objekta in spremembe namembnosti določa časovno veljavnost gradbenega dovoljenja, če investitor ne začne z gradnjo, izrecno pa določa, da spremembe, dopolnitve ali sprejem novega izvedbenega prostorskega akta za območje nepremičnine v času veljavnosti gradbenega dovoljenja ne vplivajo na veljavnost izdanega gradbenega dovoljenja. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Bo nasilja na delovnih mestih še več? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Je mobing modna muha ali resen problem? Ga sploh prepoznamo in se mu znamo upreti? Evropska socialna listina sicer določa, da se morajo pogodbenice zavezati k pospešenemu ozaveščanju pred spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu, sprejeti pa tudi vse ukrepe za zaščito delavcev pred takim ravnanjem. Pospešiti morajo tudi ozaveščanje in zaščito pred drugimi ponavljajočimi se negativnimi in žaljivimi dejanji, usmerjenimi proti posameznikom na delovnem mestu. Sprašujemo se, ali kazenska zakonodaja na tem področju živi, pa tudi koliko je sploh pregonov za kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu po 197. členu KZ-1 in ali so ti uspešni? " VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


»Sovražna nastrojenost, uporaba besed sovraštvo, sovražim ipd. še ni pravna kategorija razpihovanje sovraštva ali razširjanje sovraštva. […] Zato, ker je izražanje neke vsebine moteče, na robu sprejemljivega, vznemirjajoče, ker šokira, ker marsikoga lahko tudi malo užali ipd., bi ga kaznovali kot (pogojno) 'novo' kategorijo, na primer kot prekršek

… v Pravni praksi pojasnjuje dr. Andraž Teršek, docent in raziskovalec na Univerzi na Primorskem.

Več o tem, kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom, boste slišali na letošnjih Dnevih prekrškovnega prava, ki bodo letos že 7. v Portorožu. Podrobnejši program vseh sekcij
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


14.4.2012 Število sodnikov na Okrožnem sodišču v Novem mestu
  11 12
14.4.2012 Število sodnikov na Okrajnem sodišču v Novem mestu
  14 12
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.