Januar 2012, številka 1-3 / letnik X.   

Deliberandum est saepe, statuendum est semel.
Premisliti je treba mnogokrat, uzakoniti (samo) enkrat.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Mag. Jožef Kovač na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Slovenija in Hrvaška sta se dogovorili o imenovanju predsednika in še dveh članov arbitražnega sodišča s seznama Evropske komisije. Predsednik sodišča bo Francoz Gilbert Guillaume, preostala člana pa Nemec Bruno Simma in Britanec Vaughan Lowe. Slovenski in hrvaški politični vrh ter Evropska komisija so dogovor pozdravili. VEČ

Parlamentarni odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je podprl mnenje zakonodajno pravne službe DZ, da so postopki izbrisa podjetij brez likvidacije povzročili nedopustne posege v premoženje družbenikov, zaradi česar je omejitev pravice upnikov, da terjajo poplačilo svojih obveznosti, dopustna. VEČ

Poslanci se bodo danes že tretjič v tem sklicu sestali na izredni seji. Obravnavali bodo predlog za razširitev pristojnosti skupnega odbora in ustanovitev ustavne komisije državnega zbora. Na isti seji bodo poslanci obravnavali tudi predlog za imenovanje predsednika in podpredsednika omenjene komisije. VEČ

Člani medresorske komisije za človekove pravice so v razpravi o dogajanju glede Družinskega zakonika (DZ) poudarili potrebo po rešitvah, ki bodo spoštovale mednarodnopravne in ustavne obveznosti ter zaveze Republike Slovenije. VEČ

Med pravniki se porajajo dvomi glede dogovora političnega vrha o podpori začetku postopka za spremembo ustave, s katero bi vanjo zapisali zlato pravilo omejitve zadolževanja. Nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič meni, da je poteza nedomišljena, nekdanji ustavni sodnik Janez Čebulj pa vidi še precej ovir na poti h končnemu dogovoru. VEČ

Predsednik republike Danilo Türk je strankam predstavil možnost, da bi za mandatarskega kandidata imenoval finančnika Marka Voljča. Kot je Türk povedal na novinarski konferenci, je Voljč že izrazil pripravljenost za kandidaturo, če se bo izoblikoval konsenz, vendar možnost kandidature Voljča za mandatarja za zdaj stališča večine strank ne spreminja. VEČ

Ptujsko okrožno sodišče je sredi decembra lani presodilo, da morata nekdanji ormoški župnik Albin Žnidarič in križniški red, kateremu pripada, Žnidaričevi žrtvi spolne zlorabe izplačati 41.500 evrov. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

14. januarja so začeli veljati štirje predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu. Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu narekuje pogoje za domače ali tuje pravne osebe iz držav članic Evropske Unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali samostojne podjetnike posameznike za pridobitev ali obnovitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, kot so obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju in obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu podrobneje določa program strokovnega izpita za strokovne delavce in tiste delodajalce, ki sami opravljajo strokovne naloge varnosti pri delu ter druga vprašanja v zvezi z njim. Strokovni delavec mora biti usposobljen za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu in se mora v skladu z akti delodajalca stalno strokovno usposabljati in izpopolnjevati, pravi  Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu. Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu pa določa način, kako strokovnim delavcem, ki opravljajo naloge varnosti pri delu, in delodajalcem, ki so sami prevzeli strokovne naloge, to izobraževanje in usposabljanje redno omogočati.

Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce bo začel veljati 28. januarja in določa, da lahko prosilec izbere svetovalca iz imenika svetovalcev, ta pa mora pooblastilo pred začetkom opravljanja zastopanja posredovati Ministrstvu za notranje zadeve. Svetovalci morajo ministrstvu za svojo pravno pomoč predložiti stroškovnik z dokazili, ki izkazujejo upravičenost do nagrade in povračila stroškov. O odmeri odloči ministrstvo s sklepom v roku 30 dni od prejema stroškovnika.

20. januarja začne veljati dodatek št. 8 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije, ki med drugim prinaša določbo o varstvu delavcev in obveznost, da je treba pri postopku ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del delavca spremljati najmanj 20 delovnih dni. Delo preko polnega delovnega časa lahko po novem odkloni tudi delavec, ki je samohranilec otroka do 9 let starosti, če gre za nadurno delo od ponedeljka do petka.

Sprejeta je bila Študentska ustava (ŠU-1), ki ureja položaj, delovanje ter organiziranost Študentske organizacije Slovenije. Ta velja za stanovsko organizacijo vseh študentov s statusom študenta na visokošolskih zavodih, samostojnih visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji ter študentov, ki imajo status študenta na tujih visokošolskih zavodih in so hkrati državljani Republike Slovenije. Predpis je začel veljati 20. decembra 2011. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
14.05.2012Kazenski zakonik (KZ-1)VEČ
14.05.2012Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
29.05.2012Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zadnja novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) med drugim ureja dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu in odpravlja neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS glede ureditve stroškov postopka v upravnem sporu.

Spremenjeni 18. člen na jasen način določa, da je Državno pravobranilstvo zastopnik javnega interesa v upravnem sporu, ki oceni obstoj kršitve zakona v škodo javnega interesa v konkretnem primeru in kot stranka lahko vloži tožbo zoper upravni akt, na katerega se obstoj zatrjevane kršitve nanaša.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi 25. člen - v PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate dosedanje in spremenjeno besedilo tega člena.

Prav vsi vplivi na zakon pa so seveda vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Komisija je začela s pravnimi postopki proti Madžarski zaradi nove zakonodaje, ki je začela veljati z novim letom in je bila sprejeta na podlagi nove ustave. Po mnenju Komisije je nova madžarska zakonodaja v nasprotju s pravom EU, saj postavlja pod vprašaj neodvisnost madžarske centralne banke in organov za varovanje podatkov (informacijskega pooblaščenca), hkrati pa Komisijo motijo tudi ukrepi, ki zadevajo sodstvo. Zato je Komisija začela s prvo fazo kršitvenega postopka in poslala Madžarski formalno pisno opozorilo. Pogoste razprave o spremembi ustave in v odnosu do sodstva lahko zaznamo tudi pri nas, zato naj nam bo Madžarski primer v poduk. VEČ

Komisija EU je začela s splošno javno razpravo glede prestrukturiranja podjetij in predvidevanja sprememb. Razprava bo potekala do 30. marca 2012, namen razprave je, da se opredeli uspešne prakse in politike prestrukturiranja in prilagajanja spremembam v iskanju uspešnih odgovorov na izzive in pasti globalne krize. Ugotovitve se bodo upoštevale pri bodočih ukrepih za izboljšanje zaposlovanja in sodelovanja med delavci, delodajalci, lokalnimi, regionalnimi, državnimi in evropskimi institucijami, za reševanje socialnih vprašanj in za dvig konkurenčnosti z inovacijami ter hitrim prilagajanjem na spremembe. VEČ

Komisija je predstavila študijo o bistvenem prispevku malih in srednjih podjetij k ustvarjanju delovnih mest. Med leti 2002 in 2010 so mala in srednja podjetja ustvarila 85% delovnih mest v EU. Rast zaposlovanja v malih in srednjih podjetjih je bila 1% na leto in je bila večja od rasti zaposlovanja v velikih podjetjih, ki je znašala 0,5% letno. Rezultati kažejo na gospodarski pomen malih in srednjih podjetij in potrebo po podpori tem podjetjem na vseh ravneh. VEČ

Komisija je opozorila na pomembnost spoštovanja zakonodaje glede odpadkov, saj bi prihranili 72 milijard evrov letno, letni promet ravnanja z odpadki in recikliranja pa bi povečali za 42 milijard evrov, če bi zakonodajo izvajali v celoti. Poleg tega študija Komisije kaže, da bi s popolnim spoštovanjem zakonodaje do leta 2020 ustvarili 400.000 delovnih mest. VEČ

Komisija je sprejela predlog, ki predstavlja prvi korak k enotni kontaktni točki za vse opravljene elektronske storitve, ki pa bo na voljo podjetjem šele od 1. januarja 2015. Enotna kontaktna točka za čezmejno trgovanje v EU se bo najprej uporabljala za e-trgovino, radiotelevizijske in telekomunikacijske storitve, kot je bilo že navedeno v sporočilu Komisije o prihodnosti DDV iz decembra, v prihodnosti pa bo Komisija skušala razširiti enotno kontaktno točko tudi na drugo blago in storitve. Zapleten sistem DDV v EU ovira poslovanje na enotnem trgu, zato bo enotna kontaktna točka olajšala čezmejno širitev novih evropskih podjetij. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-347/10 odločilo, da so delavci zaposleni na morskih naftnih ploščadih, ki se nahajajo v epikontinentalnem pasu države članice, podvrženi pravu EU. Delo, ki se izvaja na naftnih ploščadih zaradi raziskovanja in/ali izkoriščanja naravnih virov, se za namene uporabe prava EU smatra kot delo, katero se izvaja na območju tiste države članice. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo in sklep Vrhovnega sodišča, ki obravnavata premoženjsko škodo zaradi zamude z izročitvijo stanovanja.

V zadevi sta morala tožnika poiskati nadomestno bivališče zaradi odpravljanja stvarnih napak na kupljenem stanovanju, sanacija pa je trajala 5 mescev, čeprav je bilo predvideno 2 ali največ 3 tedne. Ker nastanitev v nadomestnem stanovanju toženke ni bila mogoča, sta se skupaj z leto in pol starim otrokom za ta čas nastanila v motelu in od tožene stranke zahtevala povrnitev stroškov bivanja. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom O delegaciji odgovornosti izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Sodstvu se navadno očita, da nekako ostaja na starih, neproduktivnih vzorcih delovanja in, če prav razumem kritike, da je vsemu pravzaprav kriva nekakšna nestimulativna in lenobo vzbujajoča varnost tega poklica. Tega bomo verjetno v prihodnje slišali še dosti." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


13.1.2012 Regres za prehrano za obdobje januar – junij 2012
  3,93 eur na dan
13.1.2012 Minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
  26,10 26,67 eur
1.1.2012 Najvišji otroški dodatek za 1. otroka do konca osnovne šole
  114,85 114,31 eur
1.1.2012 Najvišji otroški dodatek za 1. otroka v srednji šoli
  114,85 168,31 eur
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.