Marec 2011, številka 3-2 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Prihodnost varstva osebnih podatkov v EU
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavni sodniki bodo obravnavo zahteve Državnega zbora RS za presojo posledic referendumske pobude o pokojninski reformi nadaljevali danes. Na seji minuli teden je namreč niso končali. VEČ

Predlog mandatno-volilne komisije ne more imeti narave dovoljenja, potrebnega za odreditev pripora ali začetek kazenskega postopka zoper sodnika. Takšno dovoljenje predstavlja šele sklep državnega zbora, ki sodniku imunitete ne prizna, v sodbi glede zahteve za varstvo zakonitosti v primeru celjskega sodnika Milka Škoberneta navaja vrhovno sodišče. VEČ

Poslovniška komisija DZ bo preučila možnosti, da bi z razlago Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1) preprečila blokado zakonskih predlogov, kadar matično delovno telo ne sprejme nobenega sklepa. Pobude za novo razlago poslovnika so posledica zapletov pri ustanavljanju občine Ankaran, saj je bil postopek sprejemanja zakona na matičnem delovnem telesu ustavljen. VEČ

Odbor DZ za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o zemljiški knjigi, ki je že tretji poskus uvedbe elektronske zemljiške knjige. Predlog med drugim odpira možnost vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov širšemu krogu, nekatere pa še vedno skrbi omejitev postulacijske sposobnosti. VEČ

Odbor DZ za finance je prekinil razpravo o odgovornosti za bančna posojila, namenjena spornim managerskim prevzemom. Banki Slovenije in vladi je naložil nove naloge za razjasnitev tega vprašanja. Medtem ko so predstavniki bank poudarjali, da tovrstna posojila niso problematična, so poslanci menili, da so posledice za gospodarstvo resne. VEČ

Osebni podatki o lastnikih nepremičnin po mnenju informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar ne bi smeli biti javno dostopni prek portala prostor.si, zato je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) v delu, ki govori o javnosti imen, priimkov, letnic rojstva ter naslovov lastnikov nepremičnin. VEČ

Predsedniki koalicijskih strank so se na kolegiju pri premieru Borutu Pahorju zavzeli za umik stopnje zaupnosti z vseh dokumentov, povezanih s trgovino z orožjem. VEČ

Izvenrazpravni senat mariborskega sodišča je 15. februarja ustavil postopek zoper sodnico Suzano Gril. Tožilstvo ji je očitalo, da je kot prekrškovna sodnica v predalu do zastaranja namerno zadrževala več zadev. Grilova je prejela še obvestilo o preklicu suspenza, ki ga je vrhovno sodišče odredilo 4. oktobra 2010. VEČ

Ljubljansko okrožno sodišče je enemu od deklet, ki so bila v prerivanju množice pred diskoteko Lipa 23. decembra 2005 poškodovana, prisodilo odškodnino. Lastnik diskoteke, pred katero so tisto noč v teptanju množice umrla tri mladoletna dekleta, bo moral plačati 15.127,87 evra odškodnine ter sodne stroške. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZOFVI?

Besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je od svoje objave leta 1996 doživelo že 14 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZOFVI.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 15 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor tudi predhodnik tega zakona.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Nedavno objavljeni Zakon o prostovoljstvu (ZProst) je že doživel popravek - evidenčni list prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela mora vsebovati tudi osebno ime prostovoljca ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča, kot vrsta prostovoljnega dela pa se šteje vsebinsko (in ne strokovno) delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela, za izvajanje katerega so potrebna posebna znanja in veščine, ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali projekta. Zakon sicer velja od 5. marca dalje, sprejet pa je bil z namenom sistematične ureditve prostovoljstva, ki pomembno pripomore k razvoju bolj solidarne, humane družbe. VEČ

5. marca so začele veljati tudi spremembe Zakona o potnih listinah (ZPLD-1), med novostmi je pomembna možnost izdaje drugega potnega lista iste vrste državljanom, ki potnega lista ne morejo uporabljati v času, ko pridobivajo vizum za vstop v neko državo ali pa si z vstopom v eno državo onemogočijo vstop v drugo. Po novem lahko torej državljan dobi drugi potni list, če ga potrebuje zaradi opravljanja gospodarske, kulturne ali druge dejavnosti v tujini ali če navede kak drug upravičen razlog. VEČ

Sprejet je bil Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki želi razvijati kompetence omenjenih članov komisije za spremljanje strokovnega razvoja poklicne kvalifikacije, za katero ima član komisije licenco. Pravilnik našteva dejavnosti strokovnega usposabljanja, pa tudi pogoje za stalno strokovno izpopolnjevanje in za obnovitev licence.

Sklep o merilih in postopku za sestavo delegacij reprezentativnih združenj občin v mednarodnih organizacijah občin in v drugih mednarodnih organizacijah, ki velja od 4.3., se uporablja za člane delegacij Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, v delegaciji pa mora biti zagotovljena zastopanost obeh spolov, političnih strank na občinski ravni, občin članic združenj glede na njihovo velikost, vseh območij države in obeh združenj. Kadar gre za zastopanje samoupravnih lokalnih skupnosti Slovenije, se predpis uporablja za imenovanje članov delegacij tudi v drugih mednarodnih organizacijah, ne le v Odboru regij Evropske unije in v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

8. marca je začel veljati nov Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebuje določbe o pridobitvi dovoljenja za promet, o spremembah in podaljšanju le-tega, o njegovem prenosu ter prenehanju veljavnosti, posebno poglavje pa je namenjeno registraciji homeopatskega zdravila, pri katerem morata biti med drugim iz dokumentacije razvidna farmacevtska kakovost in homogenost serij zdravila.

 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Komisija EU je začela z javnim posvetovanjem o enotni evropski registraciji za avtomobile z namenom, da se poenostavi birokratske ovire, ki jih je treba preseči ob trenutno zelo različnih in nekoordiniranih nacionalnih ureditvah. Komisija želi ugotoviti glavne probleme, ki se pojavljajo pri prehodih avtomobilov iz ene države članice v drugo (poleg imetnikov vozil imajo težave s tem tudi registracijski in davčni organi), in z dobro rešitvijo odpraviti še eno oviro pri prostem pretoku blaga in storitev. VEČ

Komisija je sprejela predlog o razširitvi proračuna Okvirnega programa Euratom za obdobje 2007-2011 še na leti 2012 in 2013, ki je namenjen raziskavam v nuklearno energijo. Sicer gre za formalni ukrep, ki pa je potreben za koordinacijo s Sedmim okvirnim programom za raziskovanje (FP7). V predlogu ni predvidenih nobenih sprememb politike, potreben je samo za nadaljevanje raziskovanja na tem področju. VEČ

Komisija je predstavila poglavitne ukrepe, ki so potrebni za učinkovito implementacijo enotnega evropskega neba. Ureditev enotnega zračnega prostora bo povečala kapaciteto evropskega neba z enotno in učinkovitejšo organizacijo in navigacijo na evropski ravni. Ureditev na tej ravni bo pomenila tudi zmanjšanje stroškov za potnike in podjetja, hkrati pa še manjši negativni učinek na okolje (manjša poraba CO2 in goriva). VEČ

Sodišče EU je v zadevi 1/09 podalo mnenje, da je Osnutek sporazuma o ustanovitvi Sodišča za evropske patente in patente Skupnosti v neskladju s pravom Evropske unije. Sodišče je za mnenje o združljivosti Sporazuma s pravom EU zaprosilo Svet. Sodišče v postopku ugotavlja, da patentno sodišče ni umeščeno v evropski okvir in je ustanovljeno na podlagi mednarodnega prava, kot tako pa ima veliko izključnih pristojnosti na področju patentnega prava, s čimer je nacionalnim sodiščem ta pristojnost odvzeta. Naloga patentnega sodišča pri uporabi prava pa je, da poleg uporabe in razlage Sporazuma uporablja in razlaga tudi pravo EU. Sodišče opozarja na razmerje med sodiščem EU in nacionalnimi sodišči in na odškodninsko odgovornost države v primerih kršitev prava EU ter v zvezi z odločitvijo Sodišča za evropske patente in patente Skupnosti, ki bi kršila pravo EU, navaja, da le-ta ne bi mogla biti predmet postopka zaradi neizpolnitve obveznosti in ne bi mogla povzročiti odškodninske odgovornosti držav članic. V nasprotnem bi Sporazum spremenil pristojnosti institucij Unije in držav članic, ki so bistvene za pravo EU in delovanje Unije. VEČ

V zadevi C-439/09 je generalni pravobranilec Mazák podal mnenje, da je absolutna prepoved prodaje produktov prek spleta francoskim distributerjem s strani kozmetičnega podjetja Pierre-Fabre’s neproporcionalna in bi lahko pomenila omejitev konkurence. Takšna splošna in absolutna prepoved po njegovem mnenju ne more pasti pod skupinske izjeme po Uredbi, temveč kvečjemu pod individualne izjeme iz 3. odstavka 81. člena Pogodbe o Evropski Skupnosti (3. odstavek 101. člena Pogodbe o delovanju EU). VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


mag. Nada Caharijaz-Ferme:
Skrbnik za posebni primer ali začasni zastopnik

mag. Jelena Burnik:
Prihodnost varstva osebnih podatkov v EU

dr. Blaž Kovačič-Mlinar:
Stroški kazenskega postopka
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat, ki obravnava zastaranje zamudnih obresti od judikatne terjatve:

Obrestna terjatev, ki izvira iz pravnomočnega izvršilnega naslova, zastara v enakem roku kakor glavna terjatev - to je v desetih letih. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Spet ta praznik izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Kako ubraniti čast dobre ženske, če »izgubiš« otroka, so se začele spraševati mnoge ženske. Ste že kdaj slišali, da bi kdo rekel, da je ženska, ki je »pustila« otroka očetu oziroma bivšemu partnerju, dobra? Ljudje začno takoj ugibati; kaj je z njo narobe, da je »izgubila« otroka? Ali pije ali ... ? Ugibanj ni ne konca ne kraja." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.3.2011 Temeljna obrestna mera, marec 2011 - mesečna
  0,1 %
1.3.2011 Temeljna obrestna mera, marec 2011 - letna
  1,18 %
4.3.2011 Rast cen življenjskih potrebščin januarja 2011 v primerjavi z decembrom 2010
  – 0,8 %
4.3.2011 Rast cen življenjskih potrebščin januarja 2011 v primerjavi z januarjem 2010
  + 1,8 %
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.