IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Marec 2008
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Marec 2008
 

V središču

Arhiv člankov od 1.3.2008 do 31.3.2008

31.3.2008

Splošna matura

V tem mesecu je začel veljati nov Pravilnik o splošni maturi, ki med drugim razveljavlja stari pravilnik in ureja predvsem pogoje za opravljanje splošne mature, pristojnosti maturitetnih organov, izpitni red ter načine in postopke prijave in odjave k splošni maturi oziroma k posameznemu izpitu. > Več...

30.3.2008

Pregled evropske zakonodaje v mesecu marcu 2008

27.3.2008

Novela zakona o vrtcih in ukrep družinske politike

Področje predšolske vzgoje ureja Zakon o vrtcih (ZVrt), ki je bil nazadnje spremenjen leta 2005. V zakonu so se pokazale določene pomanjkljivosti, ki jih zadnja novela poskuša odpraviti. > Več...

27.3.2008

Označevanje naselij, ulic in stavb

29. marca bo začel veljati nov Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS), ki odpravlja pomanjkljivosti starega zakona in tako celovito ureja področje določanja in imenovanja naselij ter manjših enot. > Več...

27.3.2008

IZ SODNE PRAKSE: Begosumnost kot priporni razlog

Ker je obdolženec tujec, brez premoženja in družine v RS in tu le začasno prebiva, ga nič ne veže na ozemlje RS in je verjetno, da bi ob odpravi pripora zapustil državo. > Več...

26.3.2008

Dostop do podatkov iz različnih katastrov in registrov

Nov Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov, ki bo začel veljati 29. marca, ureja načine računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb, registra nepremičnin in registra prostorskih enot, ki jih vodi Geodetska uprava RS. > Več...

25.3.2008

V veljavi je zakon o obdavčitvi klasičnih iger na srečo

Obdavčitev dobitkov pri klasičnih igrah na srečo je bila doslej urejena s številnimi pravnimi podlagami, kot je Zakon o davkih občanov (ZDO), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) in podzakonskimi akti. > Več...

20.3.2008

Denarne in delniške sheme udeležbe pri dobičku

S sprejetjem novega Zakona o udeleži delavcev pri dobičku (ZUDDob), se omogoča zaposlenim, da bodo lahko udeleženi pri dobičku in lastništvu družbe. Zakon med drugim določa sheme udeležbe pri dobičku, postopek sklepanja pogodb o udeležbi pri dobičku, načine njihovega prenehanja veljavnosti, uvaja register pogodb ter pogoje za pridobitev davčnih olajšav. > Več...

20.3.2008

Pravniški državni izpit

V veljavi je nov Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu, ki med drugim določa podrobnejši program sodniškega pripravništva ter vsebino in potek izpita. > Več...

19.3.2008

Nova ureditev trgovinske dejavnosti

Nov Zakon o trgovini (ZT-1) se 25. marca po vetu državnega sveta in vnovičnem glasovanju končno uveljavlja. Po 15 letih nov zakon z namenom spodbujanja podjetništva in krepitve konkurenčnosti slovenskega gospodarstva izenačuje pogoje poslovanja tistih, ki ponujajo blago, odpravlja obveznost vodenja evidenc, ter še vedno določa kriterij minimalne stopnje izobrazbe za nekatere tipične poklice v trgovini. > Več...

18.3.2008

IZ SODNE PRAKSE: Vrnitev v prejšnje stanje

Pri odločanju o utemeljenosti predloga za vrnitev v prejšnje stanje, se opravičljivost zamude ne presoja glede na to, ali je stranka o svoji zamudi obvestila sodišče ali ne. > Več...

17.3.2008

Nov dohodkovni cenzus za pridobitev brezplačne pravne pomoči

Sprejeta je novela Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), ki se bo začela uporabljati v mesecu septembru. Novela, katere čistopis si že lahko ogledate v časovni lestvici, je poenotila pogoje za brezplačno pravno pomoč s socialnimi transferji, določen je nov dohodkovni cenzus za dodelitev brezplačne pravne pomoči in način financiranja, na novo se ureja institut prvega pravnega nasveta ter elektronsko oblikovanje evidenc o brezplačni pravni pomoči. > Več...

14.3.2008

Rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti

Ustavno sodišče: Tretji odstavek 421. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je v delu, ki se nanaša na tek roka za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper odločbo iz četrtega odstavka 420. člena ZKP, v neskladju z 29. členom Ustave RS. Zakonodajalec mora v roku šestih mesecev odpraviti ugotovljeno neskladje. > Več...

12.3.2008

Več pripravniških mest na sodiščih

Skladno z novelo Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI) je bil sprejet nov pravilnik o pripravniških mestih na sodiščih, v pripravi pa je tudi nov pravilnik o številu državnotožilskih pripravnikov (nadomešča sedaj veljaven odlok). > Več...

10.3.2008

Davčni obračun za leto 2007

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo do 31. marca izdelati in davčni upravi oddati davčni obračun. Ker se je temeljna pravna podlaga priprave davčnega obračuna s 1. januarjem 2007 spremenila, naj spomnimo na bistvene novosti in postavke izdelave davčnega obračuna za leto 2007 za obe vrsti davčnih zavezancev. > Več...

7.3.2008

IZ SODNE PRAKSE: Ponarejanje vrednostnih papirjev

Zgolj okoliščina, da sodišče razpolaga le s fotokopijami ponarejenih vrednostnih papirjev in ne z originali, še ne pomeni, da je tak dokaz nezanesljiv. > Več...

6.3.2008

Nasilje v družini kot poseben družbeni pojav

V veljavi je Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), ki kot prvi tovrstni zakon v slovenskem pravnem redu opredeljuje različne vrste nasilja v družini. Določa vlogo, naloge, mrežo in sodelovanje različnih državnih organov in nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v družini ter nenazadnje opredeljuje ukrepe za varstvo žrtve nasilja v družini. > Več...

5.3.2008

Povišanje zgornjih zneskov glob

Z novelo Zakona o prekrških (ZP-1) se povišujejo zgornji zneski za predpisovanje globe kot glavne sankcije za prekrške. Posameznik je lahko kaznovan z največ 5.000 evri globe, velike gospodarske družbe pa tudi do 250.000 evrov, takšno sankcioniranje pa naj bi vplivalo na storilce prekrškov, da ti v prihodnje prepovedanega dejanja ne bi storili. > Več...

4.3.2008

Letno poročilo za leto 2007

Pri izdelavi in oddaji letnega poročila je pomembno, da poznamo temeljne pravne podlage, roke in zahteve glede obsega letnega poročila, v odvisnosti od velikosti in statusa gospodarskega subjekta, kot tudi novosti letnega poročila za leto 2007 za različne vrste gospodarskih subjektov. > Več...

3.3.2008

Izboljšano varstvo kulturne dediščine

V veljavi je nov Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), s katerim naj bi bile odpravljene pomanjkljivosti do sedaj veljavnega istoimenskega zakona. Nov zakon naj bi dograjeval in posodobil obstoječ sistema varstva dediščine in povečal njegovo učinkovitost, kar naj bi omogočalo celovito ohranjanje dediščine. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober