Januar 2012, številka 1-4 / letnik X.   

Concilium repraesentat mentem populi.
Skupščina predstavlja voljo ljudstva.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Sodna praksa
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval novelo zakona o vladi, s katero bodo število ministrstev s sedanjih 15 zmanjšali na predvidoma 11. Tako bo že pred izvolitvijo mandatarja nastala zasnova za oblikovanje prihodnje vlade, ki jo bo najverjetneje sestavljal predsednik SDS Janez Janša. O njegovi izvolitvi bodo poslanci odločali v soboto. VEČ

Pet parlamentarnih strank - SDS, SLS, NSi, DeSUS in Liste Virant - je storilo korak naprej pri oblikovanju vlade in v državni zbor takoj po podpisu koalicijske pogodbe vložilo predlog, da državni zbor predsednika SDS Janeza Janšo izvoli za mandatarja. Stranke imajo skupaj 50 glasov, za izvolitev mandatarja pa je potrebnih 46. VEČ

Državni svetniki predlagajo novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bi odpravila možnost zmanjšanja ali odpisa plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje določenim zavezancem. Kot pojasnjujejo predlagatelji, bi tako v zdravstveno blagajno dodatno prišlo okoli 50 milijonov evrov letno. VEČ

Britanski premier David Cameron je v govoru na zasedanju Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PS SE) pozval k temeljiti reformi Evropskega sodišča za človekove pravice. Spremembe naj bi preprečile, da bi sodišče klonilo pod preobilico primerov, pa tudi to, da evropski sodniki takrat, ko to ni potrebno, posegajo v odločitve nacionalnih sodišč. VEČ

Ameriški internetni velikan Google je razkril načrte, v skladu s katerimi bo do 1. marca združil podatke uporabnikov njegovih storitev, kot so elektronska pošta, videi in socialno omrežje. Google obljublja "čudovito, preprosto in intuitivno" uporabniško izkušnjo, številni pa so na nogah zaradi vprašanja varstva osebnih podatkov. VEČ

Pomočnik vodje NPU Robert Črepinko je na zaslišanju na ljubljanskem okrožnem sodišču poudaril, da je prepričan v pravilno delovanje policije v preiskavi zadeve Čista lopata. Črepinko, ki je kot operativni pomočnik podpisoval preiskovalne uredbe, je dejal, da se od začetka sojenja v javnosti pojavljajo neresnične navedbe o delu policije. VEČ

Občinski svet občine Zagorje ob Savi je na izredni seji z večino glasov svetnikov odločil, da se bo občina pritožila na odločitev okrajnega sodišča v Trbovljah o odstranitvi bronastega kipa Janeza Drnovška iz mestnega parka ter imena pokojnega predsednika države iz imena parka. VEČ 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Spremenjen je bil nedavno sprejeti Odlok ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-2), naknadno je bila namreč v odlok dodana Ustavna komisija, ki bo zadolžena za obravnavanje predlogov za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije, za spremembo Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, za spremembo Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije in za spremembo Ustavnega zakona o spremembi Ustave Republike Slovenije, pripravljala bo tudi predloge ustavnih zakonov za spremembe ustavnih aktov in predloge odlokov o njihovi razglasitvi. Spremembe veljajo od 19. januarja dalje.

Pravilnik o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev bo začel veljati 4. februarja in poudarja, da razporeditev letnega dopusta ne sme motiti opravljanja državnotožilskega dela, pretežni del pa mora biti praviloma izkoriščen v času sodnih počitnic od 15. julija do 15. avgusta, razen če iz razloga kontinuiranega opravljanja državnotožilske funkcije ni mogoče zagotoviti, da bi se pretežni del letnega dopusta izkoristil v času sodnih počitnic.

Spremembe Pravilnika o transfernih cenah prinašajo nov člen glede uporabe metod za določanje primerljive tržne cene, spreminja se določbe glede metode porazdelitve dobička in metode preprodajnih cen. Novo je poglavje o posebnostih pri določanju primerljivih tržnih cen pri neopredmetenih sredstvih, novosti pa so začele veljati 21. januarja.

Pravilnik o izvajanju pomoči v primeru tranzita tujca, ki se prisilno odstranjuje po zračni poti bo začel veljati 7. februarja. Vsebuje podrobnejša določila v zvezi s tranzitom tujca npr. načelo direktnega leta, narekuje, da je država prosilka dolžna storiti vse potrebno, da tranzitni postopek traja samo toliko, kot je nujno potrebno, vendar največ 24 ur, opredeljuje pa tudi primere, v katerih mora država prosilka dovoliti takojšno vrnitev tujca nazaj na njeno ozemlje.

S sprejetim Posebnim tarifnim delom Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 24. januarja, se določata uvrstitev delovnih mest in nazivov zdravnikov in zobozdravnikov v plačne razrede. Prehodne določbe navajajo, da delodajalci opravijo prvi obračun plač v skladu s tem posebnim tarifnim delom decembra 2011 za mesec november 2011, za čas med 1. majem 2008 do začetka veljavnosti tega Posebnega tarifnega dela pa so (delodajalci) najpozneje do 10. februarja 2012 dolžni izvesti in izplačati poračun med plačo, ki bi jo zdravnik oziroma zobozdravnik v tem času prejemal po tem Posebnem tarifnem delu, in plačo, ki mu je bila dejansko obračunana in izplačana.

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
14.05.2012Kazenski zakonik (KZ-1)
14.05.2012Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
29.05.2012Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Zadnje prečiščeno besedilo ZSV vsebuje 33 sprememb! Preverite, ali uporabljate pravo in popolno besedilo Zakona o socialnem varstvu?

Zadnjo spremembo Zakona o socialnem varstvu (ZSV) ureja Zakon o socialno varstvenih prejemkih, ki med drugim odreka veljavo nekaterim določbam ZSV glede denarne pomoči, saj je pravica do denarne socialne pomoči po novem urejena v tem zakonu.

Spremenjen je bil 3. člen, ki definira pravice iz socialnega varstva. V PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate predhodno in spremenjeno besedilo tega člena.

Ostale spremembe po večini iz besedila brišejo besedilo "denarne socialne pomoči" v najrazličnejših oblikah, veljati pa preneha oz. razveljavljeno pa je tudi celotno poglavje III. Denarna socialna pomoč. Prav vse spremembe in vplivi na zakon pa so vidni v IUS-INFO ČISTOPISU ZSV.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat smo izbrali sodbo Upravnega sodišča, ki iz področja gradbeništva obravnava vprašanje uporabnega dovoljenja po samem zakonu.

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) v 197. členu določa primere v katerih se šteje, da imajo stavbe, objekti gospodarske javne infrastrukture ali enostanovanjske stavbe uporabno dovoljenje, ne glede na ostale določbe zakona, ki predpisujejo njegovo obveznost. VEČ
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz Evropske unije

Evropski ekonomsko-socialni odbor je predstavil idejo o oblikovanju Evropske skupnosti za energijo, s katero bi dobili nov zagon pri oblikovanju notranjega energetskega trga in določitvi skupnega ter strateškega pristopa do energetskih vprašanj. Odbor je idejo predstavil zaradi pesimističnih izgledov za trg z električno energijo in plinom, saj potrošniki niso mogli izbrati tujega operaterja, večalo se je pomanjkanje energije, načrtovanja omrežij so bila večinoma nacionalni projekti, EU pa ni nastopala kot ena stranka, ki bi zastopala vse države članice, kar je bila škoda tako za EU kot države članice. VEČ

Komisija EU je ponovno pozvala institucije k varčevanju oz. naj bodo skromne pri načrtovanju upravnih odhodkov za leto 2013. V skladu z varčevalnimi ukrepi v državah članicah, je komisar Lewandowski pozval vse institucije EU, da v času krize in varčevanja ravnajo odgovorno. Komisija želi v letu 2013 zmanjšati število delovnih mest za 1%, kar je v skladu z predlogom finančnega okvira za  leta 2014-2020. VEČ

Parlament EU je sprejel novo Uredbo o biocidih, ki po besedah komisarja Potočnika pomeni hvalevreden prispevek k človeškemu zdravju in varstvu okolja. Uredba bo znatno povečala varnost in poenostavila postopek avtorizacije biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo in prodajajo v EU. Uredba zagotavlja, da so na trgu v EU dostopni le varni produkti, ter da so najnevarnejše substance izločene iz prodaje. VEČ

Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora je na plenarnem zasedanju odbora pozdravil odločitev danske vlade, da bo pri predsedovanju EU znižala prevozne stroške in stroške zastopanja. Skratka, pozdravlja se pričakovano učinkovito in uspešno predsedovanje, ki bo iskalo najboljše rešitve. Končno pa je nekdo izmed višjih političnih predstavnikov opozoril na največji problem, ki se pojavlja pri izkopavanju iz krize, in upamo lahko, da bodo to upoštevale tudi vlade držav članic, da golo zniževanje stroškov nikakor ne more popeljati svet, Evrope ali države iz krize, temveč je treba najti nove rešitve, nove razvojne in investicijske možnosti, predvsem pa nove modele upravljanja (o čemer bo govora tudi v Davosu) ter zamenjati fantazijo o trajni rasti. VEČ

Komisija EU je sprejela štiriletno strategijo za izboljšanje počutja živali v Evropski uniji. Tako nova strategija za nosilce dejavnosti predvideva več prožnosti pri izbiri načinov za doseganje rezultatov glede dobrega počutja. Dejanska ali dojeta neravnotežja med dobrim počutjem živali in gospodarnostjo poslovanja bodo zmanjšana z optimalno zakonodajno usklajenostjo med politiko in tržno preglednostjo. VEČ

Učinkovitost virov v EU se bo v prihodnjih letih močno povečala zaradi sprejetja posodobljene Direktive glede električne opreme in odpadkov. Direktiva naj bi tako izboljšala zdravje državljanov, izboljšala naj bi se tudi konkurenčnost, pozitiven doprinos pa bo tudi k okolju. Sistematično zbiranje je predpogoj za profesionalno in uspešno recikliranje, kar je še posebej pomembno pri dragocenih surovinah (zlato, srebro, baker), katere sestavljajo električno opremo. VEČ

Komisija EU je začela z javnim posvetovanjem o možnih ukrepih za zmanjšanje toplogrednih plinov iz ladij. Vsi zainteresirani lahko pošljejo prispevke do 12. aprila 2012 na spletni naslov posvetovanja. VEČ

V zadevi C-282/10 so sodniki sodišča EU odločili, da je nacionalna zakonodaja, ki uveljavljanje pravice do plačanega letnega dopusta pogojuje z najmanj desetimi dnevi dejanskega dela, v nasprotju z direktivo o organizaciji delovnega časa. Nobenega vpliva na pravico nima dejstvo, ali je delavec na bolniškem dopustu zaradi bolezni ali nesreče, do katere je prišlo na kraju ali drugje. VEČ

Splošno sodišče EU je v zadevi T-332/10 (Viaguara S.A. proti UUNT in Pfizer; besedilo zaenkrat samo v francoščini in poljščini) presodilo, da znaka »VIAGUARA« ni mogoče registrirati kot znamko Skupnosti za pijače. Po mnenju sodnikov, lahko uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča razlikovalni značaj ali ugled znamke VIAGRA. V tem primeru gre za izkoriščanje ugleda znamke VIAGRA, saj je bila zahteva za registracijo znaka VIAGUARA kot znamke Skupnosti mišljena za alkoholne in energijske pijače, medtem ko se VIAGRA uporablja za drug namen. Sodišče je pri presojanju uporabilo Uredbo o znamki Skupnosti. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste slučajno pozabili ali izpustili prebrati "piratsko" kolumno o avtorskem pravu in protipiratskih zakonih z naslovom Avtorsko pravo med pirati in monopolisti izpod peresa profesorja Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Dr. Accetto kolumno začenja takole: "Pred leti sem nekje prebral, da je pomembno gibalo razvoja lenoba – češ, da gotovo ni bil rekreativni deloholik tisti, ki je prvi pomislil na dvigalo ali daljinski upravljavec televizije. Kolikor to drži, je internet sijajna iznajdba – niti izza mize ti ni treba, pa lahko cel dan odkrivaš nove svetove in pridobivaš nova spoznanja.." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.1.2012 Zvišanje zneska minimalne plače
  698,27 eur 763,06 eur
21.1.2012 Žepnina za prosilce za mednarodno zaščito za leto 2012
  (mesečno/osebo) 20 eur na dan
4.2.2012 Letni dopust za državne tožilce
  za delovno dobo nad 25 let 30 dni
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 
 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.