November 2009, številka 11-3 / letnik VII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Glasujte v zaključnem delu izbora 10 najvplivnejših pravnikov 2009
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o ratifikaciji arbitražnega sporazuma s Hrvaško in ga poslala v potrditev v Državni zbor RS. VEČ

Pravni strokovnjaki so mnenja, da lahko Ustavno sodišče RS presoja o kateremkoli delu arbitražnega sporazuma. VEČ

Državni zbor RS je sprejel novelo Zakona o sodiščih (ZS), ki prinaša nekatere spremembe pri organizaciji in vodenju sodišč. VEČ

Sprejeta novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) izenačuje davčni položaj tistih oseb, ki so najele dolgoročno posojilo pred 1. januarjem leta 2007 in tistih, ki so najemale posojila po tem obdobju. VEČ

Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbi ljubljanskega okrožnega in višjega sodišča, ki sta zavrnili odškodninsko odgovornost notarja Borisa Lepše, ki naj bi sklepal sporne pogodbe v zadevi Orion. VEČ

Stavkovni odbor slovenskih sodnikov je končal stavko. VEČ

Vrhovni sodniki niso podprli kandidature Miodraga Đorđevića za predsednika Vrhovnega sodišča RS. VEČ

Vlada je soglašala s kandidaturo sedanjega generalnega sekretarja vlade Milana M. Cvikla za člana Evropskega računskega sodišča. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Že dvajseta sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) odpravlja neustavnost zakona v delu, ki se nanaša na plačni sistem pravosodnih funkcionarjev in sicer plačno ureditev za sodnike, funkcionarje Ustavnega sodišča RS, državne tožilce in državne pravobranilce. Novela odpravlja institut delovne uspešnosti in povečanega obsega dela za funkcionarje. Vrednosti plačnih razredov se po novem usklajujejo praviloma enkrat letno, višina uskladitve pa mora biti enaka za javne uslužbence in funkcionarje. VEČ

V veljavi je tudi novela Zakona o sodniški službi (ZSS), ki odpravlja ugotovljeno neustavnost zakona. Načelo variabilnosti plače je v veliki meri nadomeščeno z načelom fiksnosti, saj so plače usklajene s plačami drugih funkcionarjev, hkrati pa je odpravljen institut redne delovne uspešnosti in povečanega obsega dela. Večina sprememb zakona je povezana z novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS).

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) določa uskladitev plač za leto 2009 v višini polovice presežka rasti cen življenjskih potrebščin nad predvideno rastjo inflacije in odmika odpravo tretje četrtine nesorazmerja plač na 1. oktober 2010 ter četrto četrtino nesorazmerja na 1. oktober 2011. Aneks tudi določa regres za leto 2010, ki znaša 692 € in bo izplačan maja 2010, ter splošno uskladitev plač za leto 2010, ki bo izvedena julija 2010.

Novela Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju spreminja datum odprave zmanjšanja osnovnih plač direktorjev na 1. oktober 2011 in dopolnjuje Prilogo I s Službo Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe (SVPS).

Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve, da ministrstvu za gospodarstvo pred nastalo spremembo ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi pošljejo obvestilo o spremembi cen, ne pa tudi o spremembi cen zaradi akcijskega ali drugega promocijskega znižanja.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje tokrat posebej izpostavljamo evropsko ureditev alternative začasnega pripora.

Z okvirnim sklepom št. 2009/829/PNZ o uporabi načela vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih med državami članicami Evropske unije kot alternativi začasnemu priporu je namen zagotoviti pravilno izvajanje postopka, zlasti pa, da bo zadevna oseba na voljo za sodno obravnavo pred sodiščem ter spodbujati uporabo ukrepov brez odvzema prostosti za osebe, ki nimajo prebivališča v državi članici, v kateri poteka postopek ter izboljšati varstvo žrtev in širše javnosti. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo U-II-2/09, s katero je Ustavno sodišče RS odločilo, da bi z zavrnitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-I) na referendumu nastale protiustavne posledice.  VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom
Misli ob napadu na sodnico izpod peresa sodnika
Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Dejstvo je, pa naj si še tako zapiramo oči pred tem, da smo, kar se tiče odnosov v družbi nekako prispeli na samo dno, da racionalno, vzdržno, zadržano in tolerantno držo zamenjuje iracionalno, stihijsko in kaotično delovanje" VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


14.11.2009 regres za letni dopust 2010
  javni sektor 692,00 EUR
1.10.2009 minimalna zajamčena donosnost
  prostovoljno dodatno zavarovanje 1,69% / letno
1.10.2009 minimalna zajamčena donosnost
  prostovoljno dodatno zavarovanje 0,14% / mesečno
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.