April 2010, številka 4-5 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Državni zbor je sprejel novelo Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), ki med drugim ustanavlja Javno agencijo za varnost prometa. VEČ.

Finančno ministrstvo je pripravilo predlog zakona, s katerim naj bi banke spodbudili h kreditiranju, ki je zastalo v času svetovne finančne krize. Zakon naj bi podjetjem omogočil lažji dostop do likvidnih sredstev. VEČ.

Državni zbor je znova glasoval o potrditvi zakona o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna, vendar je tokrat za ustanovitev novih občin zmanjkal glas enega poslanca. VEČ.

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o vrtcih (ZVrt), ki poenostavlja pogoje za ureditev prostora vrtca in postopke vpisa otrok. VEČ.

Državni svet je izglasoval veto na Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN), saj po njegovi oceni ne zagotavlja strokovnih mehanizmov in transparentnosti za učinkovito gospodarjenje s takimi naložbami. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
15.6.2010 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Sprejeta je bila Uredba o oblikovanju cen učbenikov. Način in postopek oblikovanja cen naj bi s sklepom potrdil pristojni strokovni svet, tako potrjeni učbeniki pa naj bi bili tudi edini učbeniki za posamezen predmet v nekem razredu, letniku ali programu.

Spremenjen je bil Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture, ki po novem določa, da se omenjeni predpis nanaša tudi na namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave.

Sprejeti Splošni pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada določajo programe, ki sestavljajo nacionalni filmski program, postopke za oblikovanje in izvajanje nacionalnega filmskega programa ter način nadzora nad njim. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je sprejela Uredbo o skupinskih izjemah o sporazumih med proizvajalci in distributerji glede prodaje blaga in storitev. Slednja govori o vertikalnih sporazumih in skupaj s Smernicami glede vertikalnih omejitev povzema zadnjih deset let razvoja spleta, ki je dodobra uveljavil spletne prodaje in čezmejno trgovino. Komisija tako trgovino pozdravlja in spodbuja, saj povečuje izbiro za potrošnika in cenovno konkurenčnost. Temeljna načela skupinskih izjem ostajajo enaka, kar pomeni, da se podjetja svobodno odločajo glede distribucije blaga, vendar pa sporazumi med njimi ne smejo vsebovati določitve cen ali drugih večjih omejitev, prav tako pa proizvajalec in distributer ne smeta obvladovati več kot 30% trga. Prodaje na spletu so proste in ne smejo biti omejene glede količine, kraja kupca ali naročnika in cen. Nova pravila bodo začela veljati junija. VEČ.

Da bi spodbudila podjetja k novim navigacijskim storitvam, se je Evropska komisija odločila dati javnosti na razpolago tehnično dokumentacijo v zvezi z bodočim odprtim satelitskim signalom sistema Galileo. Dokumentacija je namenjena zainteresiranim proizvajalcem, razvijalcem in ponudnikom storitev, ki tako lahko pridobijo informacije glede delovanja omenjenega sistema.

Sodišče EU je v sodbi C-518/08 odločalo o sledni pravici iz Direktive 2001/84. Odločilo je, da imajo v skladu z namenom Direktive države članice možnost v nacionalni zakonodaji določiti kategorije oseb, ki lahko izkoristijo sledno pravico po smrti avtorja dela. 
 

 
  IUS KOLUMNA


Ste v času bližajočih se prvomajskih praznikov kot zagrizeni ljubitelji vsega pravnega že obiskali obljubljeno deželo pravnega študija, o kateri piše dr. Matej Accetto? Imate srečo, saj vam ne bo treba daleč, vendar pa boste kaj kmalu spoznali tudi to, da bi znal laskavi pridevnik biti odveč.

Naš kolumnist, docent za evropsko pravo na ljubljanski pravni fakulteti, podaja sliko pravnega študija, ki bi jo - verjetno ni edini - želel videti, in jo primerja z v marsikaterem vidiku močno popačeno realnostjo. V sklepnem delu "trilogije" kolumn predlaga nekatere ukrepe, ki bi po njegovem mnenju že na vstopni točki izboljšali kvaliteto in preprečili razvrednotenje pravnega poklica, s tem pa prispevali tudi k tako potrebnem dvigu pravne kulture na naših tleh. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


V času, ko je pravilnost zdravniškega postopanja sicer v medijih za trenutek prepustila mesto drugim temam, smo za vas poiskali sodno prakso, ki se ukvarja z vprašanjem profesionalne skrbnosti v medicini.

V medicini je potrebna profesionalna skrbnost, skladna s pravili stroke, če tega ni, pa gre za protipravno ravnanje, katerega prepovedana posledica je kakršnokoli poslabšanje zdravja. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


mag. Bojana Zadravec: Življenjske skupnosti v Sloveniji in tujini

Andrej Grah-Whatmough, Boštjan Koritnik: Umetna inteligenca v pravu

dr. Primož Gorkič: Evropski javni tožilec pred vrati

 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


23.4.2010 rast cen življenjskih potrebščin
  marec 2009 - 2010 + 1,4%
23.4.2010 trošarina za plinsko olje za pogonski namen
  marec 2010, 1000 litrov 417,16 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.