V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2013, številka 12-3 / letnik XI.
 
Prijetne praznike ter uspešno in srečno 2014!
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Okrogla miza najvplivnejših pravnikov: mag. Jože Kozina


»Velikost bančne luknje ni glavni problem, večji problem predstavlja dejstvo, da moramo nujno nekaj narediti, da se v prihodnosti to ne ponovi. Vzpostaviti se morajo neki nadzorni mehanizmi, ki jih zdaj zagotovo ni bilo. Če se ta odnos do razpolaganja z denarjem ne bo spremenil, bo ta dokapitalizacija izzvenela popolnoma v prazno, prej ko slej se bodo stare prakse ponovile in bomo še globlje kot smo zdaj.«

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novela ZFPPIPP: Postopek preventivnega prestrukturiranja
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Dan ustavnosti
Novi predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič si pred dnevom ustavnosti želi zavedanja državljanov, da imamo ustavo, ki je opredelila vsebino naše države. Ustavnemu sodišču pa, da bi brez neupravičenih kritik lahko odločalo na način, ki bi zavaroval ustavnost, zakonitost ter človekove pravice in svoboščine.

>> Ukrepi za pomoč petim bankam
Država je včeraj izpeljala ukrepe za pomoč petim bankam. Dokapitalizacijo NLB, NKBM, Abanke ter Factor banke in Probanke, ki sta v postopku nadzorovane likvidacije, v skupni vrednosti 3,2 milijarde evrov je omogočilo soglasje Evropske komisije. Državi je šlo pri ukrepanju v bankah vsaj za zdaj na roko tudi ustavno sodišče.

>> Razveljavitev 12. člen Kramarjevega zakona
Ustavno sodišče je razveljavilo 12. člen Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO). Presodilo je, da ni bilo izkazano, da bi javna korist zahtevala povratno učinkovanje zakona. Za razveljavitev je glasovalo šest ustavnih sodnikov, proti trije.

>> Del varčevalnega zakona v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče, ki je javno razglasilo odločitev o 188. in 246. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki se nanašata na prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev, je odločilo, da so v neskladju z ustavo tiste določbe, ki se nanašajo na javne uslužbenke.

>> Višja obdavčitev neprijavljenega premoženja
DZ je sprejel novelo zakona o davčnem postopku, s katero se bo neprijavljeno premoženje fizičnih oseb obdavčilo bistveno bolj kot zdaj. Posamezniki, ki razpolagajo s precej višjimi sredstvi za zasebno potrošnjo, kot pa so prijavili dohodkov, bodo po novem obdavčeni s 70 odstotki.

>> Višje globe za prekrške
Sprejeta je bila novela zakona o prekrških, ki med drugim določa dvakrat višjo globo od splošno predvidene za prekrške s področja dela in zaposlovanja. Po noveli se pristojnosti za odločanje v postopkih o prekršku na drugi stopnji 1. januarja 2014 ne bo preneslo izključno na Višje sodišče v Celju, kar predvideva sedanja zakonodaja.

>> Več za brezplačno pravno pomoč
Vlada je potrdila prerazporeditev 605.620 evrov v okviru finančnih načrtov sodišč s proračunskih postavk plač na proračunske postavke stroškov sodnih postopkov in proračunske postavke brezplačne pravne pomoči.

>> Pro bono dan
Več kot tretjina odvetnikov danes svoje storitve nudi brezplačno. Pro bono dan je namenjen predvsem tistim, ki si zaradi težkega gmotnega stanja ne upajo prestopiti praga odvetniške pisarne. Seznam nekaj več kot 600 odvetnikov, ki sodelujejo v projektu, je objavljen na spletnih straneh odvetniške zbornice.

     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Odškodnina za izbrisane
18. decembra je začel veljati Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), ki določa izplačilo odškodnine posameznemu upravičencu za vsak mesec izbrisa v višini 50 evrov, odškodnina po sodni poti pa bo lahko znašala največ trikratni znesek odškodnine iz upravnega postopka. Upravičenec do povračila škode bo izbrisani iz registra stalnega prebivalstva z urejenim statusom v Sloveniji, bodisi z dovoljenjem za stalno prebivanje ali slovenskim državljanstvom, saj naj bi izbrisani z ureditvijo statusa pokazal interes oziroma željo za nadaljnje prebivanje v Sloveniji.

>> Financiranje političnih strank
Od 18. decembra so v veljavi tudi spremembe in dopolnitve Zakona o političnih strankah (ZPolS), ki urejajo bolj transparentno financiranje strank, javno dostopnost letnih poročil strank, ustrezne ukrepe in sankcije za kršitve ter druge mehanizme za preprečevanje korupcije in vplivanja na samostojnost strank.

>> Vpis upravljavcev nepremičnin
Novela Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb med drugim določa, da je vpis upravljavcev nepremičnin, katerih lastnik je RS ali ki so javno dobro v upravljanju RS, dokončen, če jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme vlada, ali s sklepom vlade. V prijavi mora prijavitelj poleg podatkov iz tretjega odstavka 8. člena obvezno navesti pravno podlago, na kateri mu je podeljena pravica upravljanja nepremičnin. Dokončen vpis upravljavcev nepremičnin se lahko spremeni samo na podlagi nove prijave prijavitelja.

>> Takse in nadomestila
Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih bodo začele veljati 24. decembra, novi drugi in tretji odstavek tarifne številke 27 pa se začneta uporabljati 1. januarja 2014. Novela je bila nujna zaradi spremembe osnove izračuna letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora Agencije za zavarovalni nadzor ter določil ZPIZ-2, ki pooblaščajo agencijo za izdajanje razničnih dovoljenj oziroma soglasij. Dodane in spremenjene so nekatere tarifne številke, vrednost točke pa ostaja nespremenjena v višini 4,17 evrov.

>> Ugodnejše cenovne opcije in paketi
Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov začne veljati 31. decembra. Pravilnik bo omogočil potrošnikom z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami, da jim izvajalec univerzalne storitve ponudi cenovne opcije ali pakete, ki se razlikujejo od tistih, ki jih sicer zagotavlja pod normalnimi komercialnimi pogoji. Za potrošnika z nizkimi dohodki se šteje naročnik storitev iz 1. oz. 2. točke drugega odstavka 115. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki nima zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.

>> Božičnica v nedenarni obliki
V Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije se spremeni 81. člen, ki ureja božičnico - ta se po novem lahko izplača tudi v nedenarni obliki.

>> Obrazci zdravstvenega zavarovanja
14. decembra je začel veljati Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določa pet obrazcev in osemnajst listin za uporabo v postopkih uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Listine Recept, Recept za osebno rabo, Naročilnica za medicinski pripomoček, Naročilnica za medicinski pripomoček za izboljšanje vida, Nalog za prevoz, Delovni nalog in Delovni nalog za fizioterapijo se začnejo uporabljati 1. januarja 2014. V 6. členu pravilnika so določene dosedanje listine, ki se lahko uporabljajo do porabe zalog.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 104 - 106
 
 
 
  Odvetniška pisarna Schönherr - podružnica v Sloveniji išče ODVETNIKA ali ODVETNIŠKEGA KANDIDATA (m/ž)
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Dolžnost opravljanja dodatnih del
Ker pogodba o zaposlitvi ne more obsegati vseh opravil, ki jih je delavec dolžan opravljati v delovnem procesu, je treba s pogodbo določiti, da bo delavec delal tudi druga dela po nalogu nadrejenega, ki pa morajo vsebinsko spadati k bistvenim opravilom določenega delovnega mesta.

Vrhovno sodišče je s sodbo opr.št. VDSS Pdp 481/2012 presojalo vprašanje (ne)jasnosti določb pogodbe o zaposlitvi v zvezi z opredelitvijo del, ki jih mora delavec v delovnem procesu opravljati. Sodišči prve in druge stopnje sta namreč zavrnili zahtevek oziroma pritožbo, s katero je tožnik zahteval ugotovitev nezakonitosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, reintegracijo, reparacijo in povrnitev stroškov postopka.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O prikritih preiskovalnih ukrepih in izločitvah dokazov    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Sodnik Benjamin Cardozo je v primeru Mapp v. Ohio izrekel znameniti stavek: “The criminal is to go free because the constable has blundered.” in kot povsod, tudi tam in takrat ta jasna trditev ni naletela na odobravanje. Seveda je ni potrebno razumeti kot očitek zavestne napake ali omalovaževanja policijskega dela. Gre preprosto za to, da je pri presojanju teh zadev in postopkov potrebno imeti pred očmi, da se gibljemo na tanki liniji med tem, kar je državni oblasti do posameznika še mogoče dovoliti in tistim, ki si tega posameznika podredi ali ga celo zanika. V kakšnem primeru se lahko, tudi z vsemi dobrimi nameni to linijo, tudi prečka.
   
     
   
 
 
>>Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO čistopisu ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
 
  Spletni seminar v živo z dr. Nino Plavšak: Nova pravila o prisilni poravnavi nad veliko in srednje veliko družbo, 7. januarja, število prijav je omejeno.
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. januar 2014 Regres za letni dopust javnih uslužbencev in funkcionarjev za leto 2014: do vključno 15. plačnega razreda 692,00 evrov
1. januar 2014 Regres za letni dopust javnih uslužbencev in funkcionarjev za leto 2014: od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 evrov
1. januar 2014 Regres za letni dopust javnih uslužbencev in funkcionarjev za leto 2014: od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346,00 evrov
1. januar 2014 Regres za letni dopust javnih uslužbencev in funkcionarjev za leto 2014: od 41. do vključno 50. plačnega razred 100,00 evrov
1. januar 2014 Regres za letni dopust javnih uslužbencev in funkcionarjev za leto 2014: 51. ali višji plačni razred 0 evrov
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
  Pravni rokovnik 2014 je lahko lepo darilo!
 
 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.