Maj 2010, številka 5-2 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v sistem  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 
 
  AKTUALNO


Minister za pravosodje se je odločil, da bo za novega predsednika Vrhovnega sodišča predlagal Marka Šorlija. O svoji odločitvi se minister ni posvetoval s poslanskimi skupinami, niti ni obveščal predsednika vlade, saj meni, da gre za njegovo izključno pristojnost. VEČ.

Državni zbor je za novega kmetijskega ministra imenoval Dejana Židana, ki bo na ministrskem položaju zamenjal Milana Pogačnika, ki je odstopil sredi marca. VEČ.

Vlada je podprla mehanizem posojil evroskupine in Mednarodnega denarnega sklada (IMF) za pomoč Grčiji pri soočanju z dolžniško krizo. VEČ.

Pogajanja o pokojninski reformi se nadaljujejo. Sindikalisti predlagajo, naj bo spodnja meja za upokojitev 60 let, pokojninska doba pa naj bo pri moških 40 let in pri ženskah 38 let. VEČ.

Računsko sodišče je preverjalo uspešnost kmetijskega ministrstva pri doseganju ciljev politike razvoja podeželja med letoma 2003 in 2008 ter ugotovilo številne pomanjkljivosti. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
19.5.2010 Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)
19.5.2010 Zakon o vrtcih (ZVrt)
19.5.2010 Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)
15.6.2010 Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Sprejet je bil Pravilnik o nomenklaturi poklicev, ki določa postopek za pripravo poklicnih standardov ter katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki jih na predlog strokovnega sveta sprejme in objavi minister, pristojen za delo.

Nov Pravilnik o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomočki med drugim določa natančnejše zahteve za proizvajalce teh pripomočkov ter natančnejše podatke za priglasitev udeleženih oseb v omenjeni proizvodnji in prometu.

8. maja pa je začel veljati tudi nov Pravilnik o medicinskih pripomočkih, ki celostno ureja pravila za razvrstitev izdelkov med medicinske pripomočke in določa nujne zahteve, ki jih morajo le-ti izpolnjevati, predpisuje pa tudi dokumentacijo, ki jih mora spremljati. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropa načrtuje in pričakuje novo revolucijo do leta 2015. Tokrat se bodo zadeve obrnile v prid digitalni tehnologiji, saj Evropska unija želi, da bi vsako evropsko gospodinjstvo že do leta 2013 imelo širokopasovni dostop do interneta, in to po konkurenčni ceni. Poleg dostopa Evropska unija načrtuje tudi usposabljanje ljudi, da bodo znali orodja uporabljati in tako polno sodelovati v novi digitalni družbi. Ti in mnogi drugi načrti so zapisani v predlogu resolucije o novi digitalni agendi za Evropo: 2015.eu. VEČ.

Zaradi ekonomske, gospodarske in finančne krize so se tudi v Evropi pojavile težnje po natančnejšem opazovanju finančnih sistemov in transakcij ter boljši koordinaciji med organi in ukrepi v Evopski uniji. S tem naj bi se vzpostavila strožja kontrola poslovanja investicijskih skladov. VEČ.

9. maja je Svet EU sprejel evropski stabilizacijski mehanizem za ohranitev finančne stabilnosti Evrope. Mehanizem je bil sprejet na podlagi 140. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije in medvladnega sporazuma članic euro območja. VEČ.

Svet EU je sprejel tudi predlog direktive za zaščito živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Direktiva je usmerjena v večjo zaščito živali v povezavi z določitvijo pogojev za nadaljevanje raziskav, ki naj bi pomagale v boju proti boleznim. VEČ.

Sodišče EU je v sodbi C-63/09 potrdilo omejitev odgovornosti letalskih družb za izgubo prtljage. Letalske družbe tako za izgubo prtljage odgovarjajo največ v višini 1134,71 EUR, ta znesek pa je absoluten in vključuje tako materialno kot nematerialno škodo. 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Poznate vse novosti na področju vedno aktualne kazenskoprocesne zakonodaje?

Zakon o kazenskem postopku (ZKP) kot temeljni zakon na področju kazenskega procesnega prava doživlja pogoste spremembe, večkrat pa se katera izmed njegovih določb znajde tudi v postopku presoje pred ustavnim sodiščem. Da vam ne uide aprilska in s tem zadnja izmed odločb, sprejetih v takem postopku, vam dajemo na razpolago zadnji in trenutno veljavni IUS-INFO ČISTOPIS ZKP.

Ker se včasih bodisi iz potrebe bodisi zgolj iz radovednosti pojavi želja po čistopisu, ki velja v točno določenem trenutku, pa vas vabimo tudi k ogledu naše ČASOVNE LESTVICE ZKP
 

 
  IUS KOLUMNA


Ste se že kdaj vprašali, ali so prevladujoče vrednote današnjega časa res tiste, ki našo civilizacijo lahko popeljejo na višji nivo, in še pomembneje, ali smo pri njih res vsi tako uglašeni, da bi nam tak preboj sploh uspel? Morda vas bo k razmisleku še dodatno spodbudila zadnja kolumna mag. Martina Jančarja.

Čeprav se v Variaciji po Platonu nekoliko skromno odreče nazivu filozofa, v njej izpostavlja nasprotje, do katerega lahko privede srečanje kapitalistične ekonomije ter postavitve ustvarjanja in pehanja za materialnimi dobrinami kot najvišji cilj družbe na eni strani ter posameznikovih motivov in interesov, ki s prej omenjenim niso v celoti uglašeni, na drugi. Komu bi se morda taka razmišljanja zdela brezplodna, pa so res? VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokratna sodna praksa bo zanimiva predvsem za odvetnike in njihove stranke, saj pod drobnogled jemlje časovni in stvarni element pooblastila za vložitev revizije.

Pooblastilo za vložitev revizije mora izvirati iz časa, ko je nastala pravica za vložitev revizije, v njem pa mora biti tudi posebej navedeno, da je dano za zastopanje v revizijskem postopku. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.5.2010 obrestna mera za posojila med povezanimi osebami, variabilni del
  maj 2010, 12 mesecev, v EUR 1,239 %
3.5.2010 povprečna mesečna neto plača v RS
  februar 2010 930,01 EUR
8.5.2010 pristojbine na področju medicinskih pripomočkov
  spremljanje izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti, letno 700 točk (3500 EUR)
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


Utrinek s 5. dnevov prekrškovnega prava

 
 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.