c S
V SREDIŠČU
Načelo države oddajanja se uporablja tudi za ponudnika satelitskih paketov

Ponudnik satelitskih paketov je za dejanje priobčitve javnosti, pri katerem sodeluje, zavezan pridobiti dovoljenje imetnikov zadevnih avtorskih in sorodnih pravic le v tisti državi članici, kjer se signali kot nosilci programa pošljejo v komunikacijsko verigo, ki vodi k satelitu.

09.06.2023 10:45
IZ SODNE PRAKSE: Odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja Postopek odpusta obveznosti lahko teče le znotraj postopka osebnega stečaja. Če je postopek že končan, stečajni dolžnik pa se zoper končanje postopka osebnega stečaja ni pritožil, zdaj ne more več zahtevati razveljavitve klavzule pravnomočnosti sklepa o ustavitvi postopka odpusta obveznosti in se zoper sklep pritožiti. 08.06.2023 10:45
Nizozemska upravičeno izgnala večkratnega kršitelja zakonov

Zadeva Loukili proti Nizozemski se osredotoča na pritožnikovo trditev o neupravičenem posegu v pravico do spoštovanja njegovega družinskega življenja, ta poseg Nizozemske pa naj bi izhajal iz odločb o preklicu njegovega dovoljenja za prebivanje in o prepovedi vstopa v državo.

07.06.2023 10:55
Davčno rezidentstvo in pravica do olajšave za vzdrževane družinske člane

Davčni rezident druge države članice Evropske unije (EU), ki ves svoj dohodek na podlagi zaposlitve ustvari v Sloveniji, ima v Sloveniji tudi pravico uveljavljati olajšavo za vzdrževane družinske člane, je presodilo Vrhovno sodišče v sodbah v zadevah X Ips 20/2022 in X Ips 21/2022 z dne 12. aprila 2023.

06.06.2023 01:13
Ratificiran Protokol o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov Glavni cilj protokola je, da se posameznik lahko seznani s tem, kako drugi obdelujejo njegove osebne podatke, da lahko razume in tudi nadzoruje takšno obdelavo, ki je delno ali v celoti avtomatizirana. Vsaka obdelava osebnih podatkov mora biti zakonita, poštena in pregledna z vidika posameznikov, na katere se takšni podatki nanašajo, slediti pa mora točno določenemu namenu. 05.06.2023 16:27
Ali je prvi stavek drugega odstavka 71. člena ZDDPO-2 v nasprotju s pravom EU?

Slovenski davčni organ lahko določene transakcije slovenskega davčnega zavezanca (pravne osebe ali stalne poslovne enote) s svojo matično družbo iz druge države prekvalificira v prikrito izplačilo dobička in obdavči z davčnim odtegljajem. Načeloma bi bilo takšno prikrito izplačilo dobička znotraj EU oproščeno plačila davčnega odtegljaja, upoštevaje Direktivo 2011/96/EU1 (v nadaljevanju: Direktiva), a je slovenski zakonodajalec v drugem odstavku 71. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)2 izrecno določil, da prikrita izplačila dobička kot posledica neskladnosti s pravili o transfernih cenah niso deležna ugodnosti po Direktivi. Predmetni prispevek je namenjen analizi te problematike.

05.06.2023 00:00
Presoja vplivov na okolje

Sodišče Evropske unije (SEU) je odločilo, da zahteva po izvedbi presoje vplivov na okolje za urbanistični projekt ne more biti odvisna izključno od velikosti tega projekta.

02.06.2023 00:00
Romunija dolžna urediti pravni status istospolnih partnerstev

Z odločbo Buhuceanu in drugi proti Romuniji je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) presodilo v prid spoštovanja pravice do zasebnega in družinskega življenja istospolnih parov v Romuniji.

01.06.2023 07:54
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Vlada je 30. maja 2022 sprejela sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. To posledično pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in sicer z 31. majem 2022. 31.05.2023 00:00
SPREMLJAMO COVIDNE UKREPE Prvi odstavek 69. člena > Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), kolikor se nanaša na državne tožilce, je bil v neskladju z Ustavo, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-432/20 z dne 2. 2. 2023.

Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ)
med drugim ureja denarne odškodnine za zaplete po cepljenju proti covidu-19 in zaradi zdravljenja covida-19. Po spremembi ZDUPŠOP obravnava vlog za priznanje pravice do odškodnine za škodo na zdravju zaradi cepljenja ali zdravljenja covida-19 teče po novem, hitrejšem postopku. Do 31. marca 2023 ZNUNBZ omogoča plačilo izolacij po potrjeni okužbi z novim koronavirusom iz državnega proračuna. (>> pregled veljavnih odlokov)
31.05.2023 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Skrbnost dobrega gospodarja Tožnica bi pred sprožitvijo izvršilnega postopka morala kot dobra strokovnjakinja preveriti toženčeva plačila in nakazane vsote. Ker ni ravnala s skrbnostjo, ki se od nje pričakuje, sama odgovarja za dodatne, zaradi nepotrebno vloženega predloga za izvršbo nastale sodne stroške. 31.05.2023 00:00
Spremembe Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1)

Državni zbor je 23. maja 2023 sprejel spremembe in dopolnitve H Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1). Spremembe, ki se v bistvenem nanašajo na določbe PoDZ-1 glede razprave o predlogih v zvezi z dnevnim redom in razporejanja neporabljenega časa za razpravo, bodo začele veljati 10. junija 2023.

30.05.2023 00:00
De iure pravice sodnih izvedencev v primeru sodnega kršenja načel prava Skoraj vsi članki o sodnem izvedenstvu1 so vezani predvsem na tematiko podajanja smernic sodni veji oblasti, tožilstvu in upravnim organom. Večinoma se ukvarjajo z izbiro primernega izvedenca v sodnem postopku, vsebinskimi in tehničnimi formulacijami oblike izvedenskega dela s posameznega področja in vprašanjem, ali so izvedencu zastavljena prava oz. primerna vprašanja, katerih odgovori v izvidu in mnenju bodo dejansko v pomoč sodnikom ali tožilcem v nadaljnjem dokaznem postopku. Vsekakor dobrodošlo za sodnike, vendar se pri tem pristopu "top-down" nihče posebej ne ukvarja s pravicami izvedencev pred, med in po dokaznem postopku. Zato bi tudi tej tematiki morala biti posvečena pozornost, zlasti ker te pravne praznine sodna praksa še ni zapolnila. Zaradi navedenega je namen tega članka prikazati nekatere dileme, ko de facto pride do kršitev nekaterih pravic izvedencev. 29.05.2023 00:00
Tunizijskim državljanom kršeni pravici do svobode in dostojanstva na Lampedusi

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je presojalo ravnanje Italije s štirimi državljani Tunizije v nastanitvenem centru za migrante na italijanskem otoku Lampedusa.

26.05.2023 09:50
IZ SODNE PRAKSE: Zvišanje kazni

Višje sodišče je zvišalo denarno kazen, pri čemer je upoštevalo težo in način storitve kaznivega dejanja, spregledalo pa ni niti dejstva, da je bilo kaznivo dejanje storjeno iz koristoljubja.

25.05.2023 08:59
Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja

Toženka je v tožbi zoper odločbo Vlade RS v postopku prevlade javne koristi energetike (obnovljivih virov energije) nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice uveljavljala številne kršitve postopka, med drugim uporabo napačne podlage za vodenje postopka, upoštevanje napačnih mnenj ter napačno in pomanjkljivo ugotovljene in presojene vplive na živalske in rastlinske vrste in napačno upoštevanje prevlade javnega interesa.

24.05.2023 10:25
Neustavnost ureditve suspendiranja stečajnih upraviteljev

Ureditev, po kateri je stečajni upravitelj s trenutkom pravnomočnosti obtožnice oziroma razpisane glavne obravnave v zvezi s katerimkoli kataloškim kaznivim dejanjem v vsakem primeru suspendiran, ni sorazmerna s ciljem zagotavljati zaupanje v delovanje upraviteljev in objektivno integriteto postopkov insolventnosti, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-414/20 z dne 3. 5. 2023. Zato je ugotovilo, da je deveti odstavek v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS).

23.05.2023 08:38
Zastopanje stranke s strani odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi Poleg drugih subjektov v pravnem prometu kot pooblaščenke pogosto nastopajo tudi odvetniške družbe,1 ki po pooblastilu, splošnem ali posebnem, v imenu in za račun pooblastitelja sklepajo pravne posle s tretjimi osebami oziroma podajajo druge pravno zavezujoče izjave v imenu in za račun pooblastitelja. Zato se predmetni prispevek ukvarja z vprašanjem, kakšna so pooblastila odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi, za zastopanje stranke v pravnem prometu oziroma kdo je na podlagi pooblastila, danega odvetniški družbi, pooblaščen za izražanje volje v imenu in za račun stranke.2 22.05.2023 00:00
Smrt kopilota se ne šteje za izredne razmere

Smrt kopilota ne pomeni »izrednih razmer«, temveč je podobno kot katera koli nepričakovana bolezen, ki lahko prizadene nepogrešljivega člana posadke, neločljivo povezana z običajnim opravljanjem dejavnosti letalske družbe in te ne oprosti obveznosti plačila odškodnine potnikom.

19.05.2023 04:57
Na Madžarskem prišlo do diskriminacije otrok v šolskem sistemu

V zadevi Szolcsán proti Madžarski je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločalo o vprašanju diskriminacije v šolstvu na podlagi rase in etničnega porekla.

18.05.2023 09:21