c S
V SREDIŠČU
Zakonska določba o prenehanju sodniške službe ob upokojitvi v neskladju z Ustavo

Drugi odstavek 74. člena > Zakona o sodniški službi (ZSS), ki ureja prenehanje sodniške službe ob upokojitvi sodnika oziroma dopolnjeni starosti 70 let, je v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS), je v odločbi U-I-159/19 z dne 23. 2. 2023 odločilo Ustavno sodišče, saj hkrati ne določa prenehanja sodniške funkcije.

29.03.2023 08:34
Novosti pri čezmejnem izvajanju storitev

V Državnem zboru je bil sprejet nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1), ki nadomešča istoimenski zakon iz leta 2017 z namenom uskladitve nacionalne z evropsko zakonodajo (opredeljeno v 2. členu zakona). Zakon regulira in ureja delovnopravni status vseh napotenih delavcev, kot so določeni z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

28.03.2023 09:16
Izključitev pritožbe delničarja zoper sklep o prenosu pooblastila za vodenje poslov dolžnika Izključitev pritožbe delničarja zoper sklep sodišča prve stopnje o prenosu pooblastila za vodenje poslov dolžnika v postopku prisilne poravnave na upniški odbor ali upnike ni primeren ukrep za dosego cilja okrepitve upravičenj upnikov ter posledično cilja učinkovitejšega finančnega prestrukturiranja dolžnika, je ocenilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-107/21, Up-341/21 z dne 2. 3. 2023. Zato je ugotovilo, da je 221.i člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), kolikor se nanaša na sklep o prenosu pooblastila iz razlogov po 2. točki prvega odstavka tega člena, v neskladju s 25. členom Ustave Republike Slovenije (URS). 27.03.2023 09:58
Nekaj pomanjkljivosti spremenjenega Družinskega zakonika Dvaindvajset let po tem, ko je Nizozemska kot prva država sveta istospolnim parom omogočila sklenitev zakonske zveze, je slovenski parlament izenačil pravice istospolnih in raznospolnih parov. Sprejete zakonske spremembe so posledica odločitve Ustavnega sodišča, ki je lani junija državnemu zboru naložilo, da mora v roku šestih mesecev odpraviti neskladja Družinskega zakonika (DZ)1 z Ustavo Republike Slovenije. 27.03.2023 09:25
Plačilo operaterjem za izvedbo prisluhov

Telekomunikacijski operaterji so lahko zavezani, da na zahtevo sodnega organa zagotovijo operacije prestrezanja komunikacij v zameno za fiksno ceno, pri čemer evropska zakonodaja ne predvideva polnega povračila dejansko nastalih stroškov.

24.03.2023 01:29
Sprejeta novela Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti Državni zbor je včeraj sprejel novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), ki prinaša dve bistveni spremembi. Prva se nanaša na določanje ciljnih skupin upravičencev do ukrepov, druga pa na možnost izposoje osnovne računalniške opreme ranljivim skupinam prebivalstva, ki jo potrebujejo za vključevanje v digitalno družbo. 23.03.2023 01:45
Fikcija vročitve

Pravilnost vročitve je mogoče izpodbijati le z določno in dokazno podprto trditvijo o razlogih, ki vzbujajo dvom o pravilnosti vročitve. Če bi bilo mogoče vsako vročitev izpodbiti le z zatrjevanjem, da naslovnik obvestila o vročanju ni prejel, bi bil sistem vročanja s fikcijo izvotljen.

22.03.2023 09:51
Predlog novele Zakona o verski svobodi

Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog novele > Zakona o verski svobodi (ZVS). V skladu z njim se spreminja z zakonom določena višina namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkva in drugih verskih skupnosti, in sicer na 60 odstotkov povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova.

21.03.2023 05:35
Pasti izvršnice za samostojne podjetnike

Zapadlo izvršnico, ki vsebuje vse sestavine skladno z določbami 39. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1),1 lahko upnik predloži v plačilo enemu od dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev ali pa na podlagi izvršnice kot izvršilnega naslova pri pristojnem sodišču predlaga izdajo sklepa o izvršbi. Če je izdajatelj izvršnice gospodarska družba ali javni organ, način unovčitve izvršnice ne predstavlja bistvene razlike za dolžnika, saj se v obeh primerih upniki poplačajo iz sredstev, ki jih imajo dolžniki na svojih poslovnih transakcijskih računih. Samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije in opravljajo pridobitno dejavnost ter so izdale izvršnico, pa so postavljeni v neenak položaj glede na to, ali je bila izvršnica unovčena sodno po določilih Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)2 ali izvensodno po določilih Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1).

20.03.2023 09:37
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Vlada je 30. maja 2022 sprejela sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. To posledično pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in sicer z 31. majem 2022. 20.03.2023 00:00
SPREMLJAMO COVIDNE UKREPE Prvi odstavek 69. člena > Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), kolikor se nanaša na državne tožilce, je bil v neskladju z Ustavo, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-432/20 z dne 2. 2. 2023.

Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ)
med drugim ureja denarne odškodnine za zaplete po cepljenju proti covidu-19 in zaradi zdravljenja covida-19. Po spremembi ZDUPŠOP obravnava vlog za priznanje pravice do odškodnine za škodo na zdravju zaradi cepljenja ali zdravljenja covida-19 teče po novem, hitrejšem postopku. Do 31. marca 2023 ZNUNBZ omogoča plačilo izolacij po potrjeni okužbi z novim koronavirusom iz državnega proračuna. (>> pregled veljavnih odlokov)
20.03.2023 00:00
Tedenski in dnevni počitek

Pravici do tedenskega in dnevnega počitka sta avtonomni pravici, zaradi česar ima delavec pravico izkoristiti tako enega kot drugega. To pomeni, da ima delavec pravico poleg tedenskega počitka izkoristiti tudi dnevni počitek – bodisi pred izkoriščanjem tedenskega počitka bodisi po njem.

17.03.2023 06:06
Ukrepi za omilitev draginje Kakšni so sprejeti ukrepi za omilitev draginje namenjeni gospodarstvu in ranljivim skupinam prebivalstva. Spremljamo in povzemamo sprejmem ukrepov na področju energetske in prehranske draginje za mala podjetja ter obrtnike, gospodarstvo, kmete, ribiče, avtoprevoznike, gospodinjstva in ostale, ki jih sprejema vlada s ključnimi deležniki. 17.03.2023 00:00
Poenostavljeno preverjanje nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja Odslej naročniku v postopku javnega naročila morebitnih razlogov za izključitev ponudnikov v kazenski evidenci ni več treba preverjati fizično, s pisnimi zahtevki, pač pa to lahko naredi elektronsko. Ministrstvi za pravosodje in javno upravo sta namreč vzpostavili informacijsko rešitev, ki omogoča elektronsko pridobivanje podatkov iz Centralne kazenske evidence v informacijski sistem Elektronsko javno naročanje (e-JN), v aplikacijo e-Dosje. 16.03.2023 03:45
IZ SODNE PRAKSE: Odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo

V sodbi I Cp 27/2023 je sodišče ugotavljalo pravočasnost odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo. Tožeča stranka je namreč vtoževala plačilo terjatve v višini 504,50 evra iz naslova prodaje blaga »od vrat do vrat«. Toženki je 28. 2. 2020 na njenem domu prodala aromaterapijsko ležišče in nadvložek oziroma odejo, za kar je bilo dogovorjeno plačilo v obrokih po položnicah, ki pa jih toženka ni plačala. Toženka se je branila, da je odstopila od pogodbe in da je odstop pravočasno sporočila tožeči stranki.

15.03.2023 06:05
Razveljavitev ZPSVIKOB

Izpodbijana ureditev 40. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) ima več ustavnopravno nesprejemljivih učinkov na neodvisnost Banke Slovenije, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-4/20 z dne 16. 2. 2023. S to odločbo je tako celoten ZPSVIKOB razveljavilo.

14.03.2023 01:03
Povrnitev stroškov kazenskega postopka "oproščencem"? Kazensko pravo je celota pravnih pravil in načel in kot takšno del javnega prava, ki ureja razmerje med državo kot nosilko oblasti in posameznikom. Gre za razmerje javnopravnega značaja, dejansko za odnos med posameznikom in državo, ki sta v razmerju podrejenosti in nadrejenosti. 13.03.2023 08:35
Diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti

Sodišče EU je potrdilo, da prepoved diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ne velja le za dostop do zaposlitve, ampak tudi do samozaposlitve, če obstaja stabilno razmerje med strankama. Zadeva se dotika tudi širšega vprašanja pravic samozaposlenih oseb, ki na ravni EU ni popolnoma jasna.

10.03.2023 03:29
IZ SODNE PRAKSE: Oprostitev plačila sodne takse

Sodišče lahko pravno osebo v celoti ali deloma oprosti plačila taks, ji odloži plačilo taks ali ji dovoli obročno plačilo – a le za vloge, pri katerih je plačilo takse procesna predpostavka, kar pomeni, da sodišče postopka ne sme začeti, če sodna taksa ni plačana. Pri presoji, ali je podjetje upravičeno do oprostitve plačila, sodišče upošteva premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke.

09.03.2023 01:27
Ustavno dopusten poseg v komunikacijsko zasebnost

Pravica do komunikacijske zasebnosti Tomaža Lovšeta se mora v okoliščinah primera umakniti pravici do svobode izražanja izdajateljice časopisa Dnevnik, ki je objavila serijo člankov, ki so reproducirali, povzemali in se drugače opirali na prisluhe, pridobljene v predkazenskem postopku zoper Lovšeta, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi Up-538/20 z dne 19. 1. 2023.

08.03.2023 01:42