c S
V SREDIŠČU
Predlog novele Zakona o verski svobodi

Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog novele > Zakona o verski svobodi (ZVS). V skladu z njim se spreminja z zakonom določena višina namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkva in drugih verskih skupnosti, in sicer na 60 odstotkov povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova.

21.03.2023 05:35
Pasti izvršnice za samostojne podjetnike

Zapadlo izvršnico, ki vsebuje vse sestavine skladno z določbami 39. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1),1 lahko upnik predloži v plačilo enemu od dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev ali pa na podlagi izvršnice kot izvršilnega naslova pri pristojnem sodišču predlaga izdajo sklepa o izvršbi. Če je izdajatelj izvršnice gospodarska družba ali javni organ, način unovčitve izvršnice ne predstavlja bistvene razlike za dolžnika, saj se v obeh primerih upniki poplačajo iz sredstev, ki jih imajo dolžniki na svojih poslovnih transakcijskih računih. Samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije in opravljajo pridobitno dejavnost ter so izdale izvršnico, pa so postavljeni v neenak položaj glede na to, ali je bila izvršnica unovčena sodno po določilih Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)2 ali izvensodno po določilih Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1).

20.03.2023 09:37
Tedenski in dnevni počitek

Pravici do tedenskega in dnevnega počitka sta avtonomni pravici, zaradi česar ima delavec pravico izkoristiti tako enega kot drugega. To pomeni, da ima delavec pravico poleg tedenskega počitka izkoristiti tudi dnevni počitek – bodisi pred izkoriščanjem tedenskega počitka bodisi po njem.

17.03.2023 06:06
Poenostavljeno preverjanje nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja Odslej naročniku v postopku javnega naročila morebitnih razlogov za izključitev ponudnikov v kazenski evidenci ni več treba preverjati fizično, s pisnimi zahtevki, pač pa to lahko naredi elektronsko. Ministrstvi za pravosodje in javno upravo sta namreč vzpostavili informacijsko rešitev, ki omogoča elektronsko pridobivanje podatkov iz Centralne kazenske evidence v informacijski sistem Elektronsko javno naročanje (e-JN), v aplikacijo e-Dosje. 16.03.2023 03:45
IZ SODNE PRAKSE: Odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo

V sodbi I Cp 27/2023 je sodišče ugotavljalo pravočasnost odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo. Tožeča stranka je namreč vtoževala plačilo terjatve v višini 504,50 evra iz naslova prodaje blaga »od vrat do vrat«. Toženki je 28. 2. 2020 na njenem domu prodala aromaterapijsko ležišče in nadvložek oziroma odejo, za kar je bilo dogovorjeno plačilo v obrokih po položnicah, ki pa jih toženka ni plačala. Toženka se je branila, da je odstopila od pogodbe in da je odstop pravočasno sporočila tožeči stranki.

15.03.2023 06:05
Razveljavitev ZPSVIKOB

Izpodbijana ureditev 40. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) ima več ustavnopravno nesprejemljivih učinkov na neodvisnost Banke Slovenije, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-4/20 z dne 16. 2. 2023. S to odločbo je tako celoten ZPSVIKOB razveljavilo.

14.03.2023 01:03
Povrnitev stroškov kazenskega postopka "oproščencem"? Kazensko pravo je celota pravnih pravil in načel in kot takšno del javnega prava, ki ureja razmerje med državo kot nosilko oblasti in posameznikom. Gre za razmerje javnopravnega značaja, dejansko za odnos med posameznikom in državo, ki sta v razmerju podrejenosti in nadrejenosti. 13.03.2023 08:35
Diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti

Sodišče EU je potrdilo, da prepoved diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ne velja le za dostop do zaposlitve, ampak tudi do samozaposlitve, če obstaja stabilno razmerje med strankama. Zadeva se dotika tudi širšega vprašanja pravic samozaposlenih oseb, ki na ravni EU ni popolnoma jasna.

10.03.2023 03:29
IZ SODNE PRAKSE: Oprostitev plačila sodne takse

Sodišče lahko pravno osebo v celoti ali deloma oprosti plačila taks, ji odloži plačilo taks ali ji dovoli obročno plačilo – a le za vloge, pri katerih je plačilo takse procesna predpostavka, kar pomeni, da sodišče postopka ne sme začeti, če sodna taksa ni plačana. Pri presoji, ali je podjetje upravičeno do oprostitve plačila, sodišče upošteva premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke.

09.03.2023 01:27
Ustavno dopusten poseg v komunikacijsko zasebnost

Pravica do komunikacijske zasebnosti Tomaža Lovšeta se mora v okoliščinah primera umakniti pravici do svobode izražanja izdajateljice časopisa Dnevnik, ki je objavila serijo člankov, ki so reproducirali, povzemali in se drugače opirali na prisluhe, pridobljene v predkazenskem postopku zoper Lovšeta, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi Up-538/20 z dne 19. 1. 2023.

08.03.2023 01:42
SPREMLJAMO COVIDNE UKREPE Prvi odstavek 69. člena > Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), kolikor se nanaša na državne tožilce, je bil v neskladju z Ustavo, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-432/20 z dne 2. 2. 2023.

Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ)
med drugim ureja denarne odškodnine za zaplete po cepljenju proti covidu-19 in zaradi zdravljenja covida-19. Po spremembi ZDUPŠOP obravnava vlog za priznanje pravice do odškodnine za škodo na zdravju zaradi cepljenja ali zdravljenja covida-19 teče po novem, hitrejšem postopku. Do 31. marca 2023 ZNUNBZ omogoča plačilo izolacij po potrjeni okužbi z novim koronavirusom iz državnega proračuna. (>> pregled veljavnih odlokov)
08.03.2023 00:00
Komu ali čemu se zares sledi? Državni zbor (DZ) je nedavno sprejel novelo Zakona o finančni upravi (ZFU),1 tj. ZFU-B,2 s katero je med drugim uvedel uporabo tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga. Že med zakonodajnim postopkom je strokovna javnost novelo ostro kritizirala.3 Po sprejetju, vetu s strani državnega sveta in ponovnem sprejetju z absolutno večino, je Varuh človekovih pravic dne 26. januarja 2023 napovedal začetek postopka za oceno ustavnosti novele ZFU-B. Čeprav po mnenju Zakonodajnopravne službe (ZPS) ni utemeljenih pravnih argumentov za problematiziranje 18.a člena ZFU,4 je smiselno novo ureditev podrobneje analizirati. 07.03.2023 00:00
Novela ZJN-3D

V Uradnem listu je bila objavljena četrta novela > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), s katero se v prvi vrsti implementira odločitev Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-23, zakon pa se še dopolnjuje z določbami za večjo transparentnost in konkurenčnost postopkov javnega naročanja.

06.03.2023 01:20
Je kriterij prisotnosti pri plačilu poslovne uspešnosti res diskriminatoren? Med delodajalci1 veliko razburjenja povzročajo stališča Zagovornika načela enakosti (v nadaljevanju: zagovornik) v zvezi z nagrajevanjem poslovne uspešnosti.2 Iz odločitev izhaja, da kriteriji, ki so vzpostavljeni za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost, ne smejo temeljiti na razlikovanju delavcev na podlagi njihovih osebnih okoliščin. 03.03.2023 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Pravna veljavnost dejanj stečajnega dolžnika

Pravni posel ali drugo pravno dejanje stečajnega dolžnika, ki je bil opravljen brez soglasja sodišča, je ničen.

02.03.2023 01:24
Delo javnih zdravstvenih delavcev zunaj matičnih ustanov ni v neskladju z Ustavo

Ureditev konkurenčne prepovedi in omejitev dopolnilnega dela samo za zdravstvene delavce po Zakonu o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) ni v neskladju z Ustavo, je odločilo Ustavno sodišče v odločbi U-I-52/18 z dne 16. 2. 2023.

01.03.2023 01:50
Zadržanje izvrševanja novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija

Ustavno sodišče je s sklepom v zadevi U-I-479/22 z dne 16. 2. 2023 (delno) začasno zadržalo izvrševanje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B). Ocenilo je sicer, da bi težko popravljive posledice za institucionalno samostojnost Radiotelevizije Slovenija (RTV Slovenija) lahko nastale v obeh primerih, torej v primeru zadržanja ZRTVS-1B in v primeru izvrševanja nove ureditve. Vendar je presodilo, da bi dokončna uveljavitev nove ureditve v primeru njene morebitne kasnejše razveljavitve povzročila dodatne škodljive posledice.

27.02.2023 10:24
Tehnične zahteve za proizvode odslej bolj prilagojene ranljivim skupinam Državni zbor Republike Slovenije je sprejel novelo Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1A), ki prinaša pomembne novosti za ranljive skupine. Novelo zakona je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki tako usklajuje slovenski pravni red s pravom EU, z njo pa sledi tehničnemu napredku na področju tehničnih proizvodov. 24.02.2023 07:52
IZ SODNE PRAKSE: Izplačilo poslovne uspešnosti

V pritožbenem postopku je Višje delovno in socialno sodišče ugotavljalo, ali lahko delodajalec izplačilo dela plače iz poslovne uspešnosti pogoji s fizično prisotnostjo delavca na delovnem mestu.

23.02.2023 00:56
Enaka obravnava delovnih migrantov

Ustavno sodišče je primerjalo čezmejne delovne migrante z drugimi zavezanci za plačilo dohodnine glede pravice do izvzetja stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in z dela iz davčne osnove za obračun dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja.

23.02.2023 00:00