c S
V SREDIŠČU
Tunizijskim državljanom kršeni pravici do svobode in dostojanstva na Lampedusi

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je presojalo ravnanje Italije s štirimi državljani Tunizije v nastanitvenem centru za migrante na italijanskem otoku Lampedusa.

26.05.2023 09:50
IZ SODNE PRAKSE: Zvišanje kazni

Višje sodišče je zvišalo denarno kazen, pri čemer je upoštevalo težo in način storitve kaznivega dejanja, spregledalo pa ni niti dejstva, da je bilo kaznivo dejanje storjeno iz koristoljubja.

25.05.2023 08:59
Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja

Toženka je v tožbi zoper odločbo Vlade RS v postopku prevlade javne koristi energetike (obnovljivih virov energije) nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice uveljavljala številne kršitve postopka, med drugim uporabo napačne podlage za vodenje postopka, upoštevanje napačnih mnenj ter napačno in pomanjkljivo ugotovljene in presojene vplive na živalske in rastlinske vrste in napačno upoštevanje prevlade javnega interesa.

24.05.2023 10:25
Neustavnost ureditve suspendiranja stečajnih upraviteljev

Ureditev, po kateri je stečajni upravitelj s trenutkom pravnomočnosti obtožnice oziroma razpisane glavne obravnave v zvezi s katerimkoli kataloškim kaznivim dejanjem v vsakem primeru suspendiran, ni sorazmerna s ciljem zagotavljati zaupanje v delovanje upraviteljev in objektivno integriteto postopkov insolventnosti, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-414/20 z dne 3. 5. 2023. Zato je ugotovilo, da je deveti odstavek v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS).

23.05.2023 08:38
Zastopanje stranke s strani odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi Poleg drugih subjektov v pravnem prometu kot pooblaščenke pogosto nastopajo tudi odvetniške družbe,1 ki po pooblastilu, splošnem ali posebnem, v imenu in za račun pooblastitelja sklepajo pravne posle s tretjimi osebami oziroma podajajo druge pravno zavezujoče izjave v imenu in za račun pooblastitelja. Zato se predmetni prispevek ukvarja z vprašanjem, kakšna so pooblastila odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi, za zastopanje stranke v pravnem prometu oziroma kdo je na podlagi pooblastila, danega odvetniški družbi, pooblaščen za izražanje volje v imenu in za račun stranke.2 22.05.2023 00:00
Smrt kopilota se ne šteje za izredne razmere

Smrt kopilota ne pomeni »izrednih razmer«, temveč je podobno kot katera koli nepričakovana bolezen, ki lahko prizadene nepogrešljivega člana posadke, neločljivo povezana z običajnim opravljanjem dejavnosti letalske družbe in te ne oprosti obveznosti plačila odškodnine potnikom.

19.05.2023 04:57
Na Madžarskem prišlo do diskriminacije otrok v šolskem sistemu

V zadevi Szolcsán proti Madžarski je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločalo o vprašanju diskriminacije v šolstvu na podlagi rase in etničnega porekla.

18.05.2023 09:21
IZ SODNE PRAKSE: Zaslišanje priče prek videokonference

Vrhovno sodišče se je v kompleksni kazenski zadevi, v kateri je bilo več oseb spoznanih za krive kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril oziroma nedovoljenega dajanja daril ter obsojenih na kazen zapora ter plačilo denarne kazni, pri odločanju o zahtevi o varstvu zakonitosti med drugim opredelilo tudi do videokonferenčnega zaslišanja priče.

17.05.2023 01:59
Nezakonita kandidatura za člana Državnega sveta

Zakon o državnem svetu (ZDSve), ki kot pogoj za kandidiranje določa poklicno opravljanje dela oziroma dejavnosti na področju kulture in športa, je treba razumeti tako, da ta pogoj izpolnjujejo ne le kandidati, ki opravljajo delo oziroma dejavnost izključno na tem področju, temveč zadošča, da delo oziroma dejavnost na področju kulture in športa poklicno opravljajo v pomembnem delu, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi Mp-3/22, U-I-349/18 z dne 19. 4. 2023.

16.05.2023 01:59
Odškodninska odgovornost delodajalca delavcu za škodo, ki delavcu nastane po krivdi tretjega V začetku leta 2023 smo lahko v medijih zasledili dva primera poškodbe delavcev pri opravljanju dela, ki jim je poškodbo povzročila tretja oseba, s katero se je posamezen delavec srečal pri opravljanju svojega dela: (a) voznika avtobusa je poškodoval voznik avtomobila1 in (b) pacient je v celjski bolnišnici napadel dva zaposlena, pri čemer je eden od njiju poleg telesnih poškodb doživel tudi infarkt zaradi stresa ob napadu.2 15.05.2023 00:00
Novosti na področju znamk in patentov

V državnem zboru je v postopku obravnave 6. sprememba > Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1), ki med drugim uvaja dva nova upravna postopka, in sicer za razveljavitev in za ugotovitev ničnosti znamke. Uvaja se tudi možnost za imetnike evropskega patenta, da v primeru zavrnitve zahteve za registracijo enotnega učinka evropskega patenta tega vpišejo v register v Sloveniji.

12.05.2023 00:00
Protiustavnost dela Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Ustavnopravno nesprejemljivo je, če je stopnja nedoločnosti pravnega pojma sama po sebi previsoka. V primeru drugega odstavka 12. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) gre za tak položaj, je zapisalo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-262/19 z dne 6. 4. 2023. Drugi odstavek 12. člena ZMVN-1 je zato razveljavilo.

11.05.2023 01:43
IZ SODNE PRAKSE: Ponovna uporaba informacij

Vrhovno sodišče je odločilo, da je ponovna uporaba informacij, ki so bile pridobljene tekom drugega postopka za istovrstno kaznivo dejanje zoper isto osebo, v katerem je bila ta že pravnomočno obsojena, ustavna in zakonita.

10.05.2023 11:12
Zadržanje izvrševanja dela novele B Zakona o finančni upravi

Ustavno sodišče je s sklepom v zadevi U-I-33/23 z dne 19. 4. 2023 do svoje končne odločitve zadržalo izvrševanje izpodbijane določbe 18.a člena Zakona o finančni upravi (ZFU). Ocenilo je namreč, da bi lahko izvrševanje te določbe povzročilo težko popravljive škodljive posledice, ki bi bile znatno hujše od posledic, nastalih z zadržanjem izvrševanja izpodbijane določbe.

10.05.2023 01:39
Novela Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP-A)

Državni zbor je 21. 4. 2023 sprejel novelo > Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP), ki ureja nekatere koncesijske pogodbe za gradnje in koncesijske pogodbe za storitve v skladu z Direktivo 2014/23/EU z dne 26. 2. 2014 (v nadaljevanju: direktiva). Novela je bila potrebna, ker direktiva po oceni Evropske komisije ni bila ustrezno prenesena v slovenski pravni red.

09.05.2023 03:35
Obveznosti zavezancev po Zakonu o zaščiti prijaviteljev Zavezanci po Zakonu o zaščiti prijaviteljev so podjetja in organi, ki morajo delovati skladno s predpisi, kršitve v delovnem okolju pa odpravljati. Predvsem pa ne smejo izvajati povračilnih ukrepov proti prijaviteljem, ki na kršitve opozorijo. To so jasno opredeljeni cilji, usmerjeni tudi k preprečevanju korupcije ter krepitvi integritete javnega sektorja in poslovnega okolja. 08.05.2023 00:00
Evidence na področju dela

Prva novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) od njegove uveljavitve leta 2008 uvaja spremembe, ki jih je z namenom učinkovitejšega nadzora nad določbami, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke, podal Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

05.05.2023 11:52
IZ SODNE PRAKSE: Tožnik mora v postopku predložiti zadostno trditveno podlago Tožnik je zatrjeval, da bo zaradi izgube rednega prihodka nezmožen preživljati družino in šoloobvezne otroke, a ker v predlogu ni podal nobenih trditev in dokazil o svojem premoženjskem stanju in premoženjskem stanju družinskih članov, sodišče njegove navedbe ni štelo za verjetno izkazano. 04.05.2023 00:00
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Vlada je 30. maja 2022 sprejela sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. To posledično pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in sicer z 31. majem 2022. 01.05.2023 00:00
SPREMLJAMO COVIDNE UKREPE Prvi odstavek 69. člena > Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), kolikor se nanaša na državne tožilce, je bil v neskladju z Ustavo, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-432/20 z dne 2. 2. 2023.

Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ)
med drugim ureja denarne odškodnine za zaplete po cepljenju proti covidu-19 in zaradi zdravljenja covida-19. Po spremembi ZDUPŠOP obravnava vlog za priznanje pravice do odškodnine za škodo na zdravju zaradi cepljenja ali zdravljenja covida-19 teče po novem, hitrejšem postopku. Do 31. marca 2023 ZNUNBZ omogoča plačilo izolacij po potrjeni okužbi z novim koronavirusom iz državnega proračuna. (>> pregled veljavnih odlokov)
01.05.2023 00:00