c S
Svet EU zaseda v desetih sestavah 19.02.2021 Svet EU je en sam pravni subjekt, ki - odvisno od obravnavanih vprašanj - zaseda v desetih različnih sestavah. Te niso hierarhično urejene, vendar pa ima Svet za splošne zadeve posebno usklajevalno vlogo ter je pristojen za institucionalne, administrativne in horizontalne zadeve. Posebne pristojnosti ima tudi Svet za zunanje zadeve.

Vsaka od desetih sestav lahko sprejme akte, za katere so pristojne druge sestave. Zato sestava Sveta ni navedena pri nobenem zakonodajnem aktu, ki ga sprejme Svet EU.

Večinoma se vsaka sestava Sveta EU sestane najmanj štirikrat letno. Izjemi sta sveta za splošne in zunanje zadeve, ki se običajno sestaneta najmanj enkrat mesečno. Seje vodi minister države članice, ki tedaj predseduje Svetu. Svetu EU za zunanje zadeve pa običajno predseduje visoki zunanjepolitični predstavnik - trenutno je to Josep Borrell. Svet odloča z navadno ali kvalificirano večino ali soglasno.

Svet za splošne zadeve (GAC) usklajuje priprave na zasedanja Evropskega sveta. Odgovoren je tudi za številna medsektorska področja politike, na primer širitev EU in pristopna pogajanja, sprejetje večletnega finančnega okvira, kohezijsko politiko, vprašanja, povezana z institucionalnim ustrojem EU, in druga vprašanja, za katera ga pooblasti Evropski svet. Skrbi za usklajenost dela vseh sestav Sveta. Pripravlja in spremlja zasedanja Evropskega sveta.

Svet za zunanje zadeve (FAC) je pristojen za zunanje delovanje EU, ki vključuje zunanjo politiko, obrambo in varnost, trgovino, razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Sestavljajo ga zunanji ministri vseh držav članic EU, glede na dnevni red pa lahko tudi ministri za obrambo, razvoj ali trgovino.

Njegova glavna naloga je skupaj z Evropsko komisijo in ob pomoči visokega zunanjepolitičnega predstavnika zagotavljati enotnost, doslednost in učinkovitost zunanjega delovanja EU. Določa in izvaja zunanjo in varnostno politiko unije ter z Evropskim parlamentom sprejema ukrepe za izvajanje skupne trgovinske politike. Evropsko komisijo pa pooblasti za začetek pogajanj o sporazumih in ji da pogajalske smernice.

Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) je pristojen za politiko EU na področjih ekonomske politike, obdavčitve in ureditve finančnih storitev. Pripravlja tudi letni proračun EU in se ukvarja s pravnimi in praktičnimi vidiki evra. Usklajuje ekonomske politike držav članic, spodbuja konvergenco njihovih ekonomskih dosežkov in spremlja njihove proračunske politike.

Področja, ki jih pokriva Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (EYCS), so v pristojnosti držav članic. Naloga EU na področju izobraževanja, mladine, kulture in športa je zagotoviti okvir za sodelovanje med državami članicami ter za izmenjavo informacij in izkušenj na področjih skupnega interesa.

Večinoma sprejema spodbujevalne ukrepe in priporočila, v nekaterih primerih, kot so avdiovizualne zadeve in vzajemno priznavanje diplom, tudi zakonodajne akte.

Svet za kmetijstvo in ribištvo (AGRIFISH) večinoma skupaj z Evropskim parlamentom sprejema zakonodajo glede proizvodnje hrane, razvoja podeželja in upravljanja ribištva. Sprejema tudi zakonodajo na področju ribiške politike, določa letni celotni dovoljeni ulov in kvote za posamezne vrste ter odloča o dodelitvi ribolovnih možnosti.

Svet za konkurenčnost (COMPET) si prizadeva za spodbujanje konkurenčnosti in rasti v EU. Pristojen je za notranji trg, industrijo, raziskave in inovacije ter vesolje.

Na področju notranjega trga si prizadeva za odpravo ovir pri čezmejnem pretoku proizvodov, delovne sile, kapitala in storitev. Glede industrijske politike kombinira horizontalni in sektorski pristop. Prizadeva si tudi za izboljšanje poslovnega okolja, v zvezi z raziskavami, inovacijami in vesoljem pa skuša okrepiti znanstveno in tehnološko bazo evropske industrije. Sodeluje tudi pri oblikovanju evropske vesoljske politike.

Svet za okolje (ENVI) je odgovoren za okoljsko politiko EU, vključno z varstvom okolja, skrbno rabo virov in varovanjem zdravja ljudi. Ukvarja se tudi z mednarodnimi okoljskimi vprašanji, predvsem s področja podnebnih sprememb.

Skupaj z Evropskim parlamentom je odgovoren za sprejemanje ambiciozne okoljske zakonodaje. Pripravlja tudi stališča EU na mednarodnih konferencah in pri pogajanjih o podnebnih spremembah.

Svet za pravosodje in notranje zadeve spodbuja sodelovanje in oblikuje skupne politike glede čezmejnih vprašanj, pri čemer je cilj vzpostavitev vseevropskega območja svobode, varnosti in pravice.

Sprejema zakonodajo za zagotavljanje temeljnih pravic, prostega gibanja po EU in visoko raven zaščite državljanov. Odgovoren je za azilno politiko in politiko priseljevanja, pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, civilno zaščito ter boj proti hudemu in organiziranemu kriminalu in terorizmu. Obravnava tudi vprašanja v zvezi s schengenskim območjem.

Naloga Sveta za promet, telekomunikacije in energijo (PTE) je izpolnjevati cilje EU na področju prometa, telekomunikacij in energije z namenom vzpostavitve sodobnih, konkurenčnih in učinkovitih trgov in infrastrukture ter oblikovanja vseevropskega prometnega, komunikacijskega in energetskega omrežja.

Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) si prizadeva za zvišanje zaposlenosti in izboljšanje življenjskih in delovnih razmer ob zagotavljanju visoke ravni varovanja zdravja ljudi in varstva potrošnikov.


Ljubljana, 07. februarja (STA)


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.