c S
Nasilje v družini - kako najti izhod? 24.09.2019 Po nekaterih podatkih se nasilje nad ženskami odvija za vrati vsakega petega doma, kar pomeni, da mnogo odraslih moških ni sposobnih kontrolirati svojih čustvenih izbruhov in da ima naša družba resen problem. Vsako nasilje v družini se prične s čudovito ljubezensko zgodbo, ki pa se lahko izrodi v podobo nasilne zakonske zveze, kot jo prikaže film z naslovom V postelji s sovražnikom.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) v 3. členu opredeljuje nasilje v družini kot vsako uporabo fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje družinske članice ne glede na starost, spol ali katero drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja. Kakšne so pravne poti do izhoda iz takšne situacije? Predstavljam lastne izkušnje.

Prijava policiji

Ko sem se sama znašla v položaju žrtve partnerskega nasilja, sem hitro spoznala, da nasilja nad menoj nisem zmogla niti uspešno preprečevati niti se pred njim učinkovito zaščiti. Sama sem prvi pravni korak naredila s tem, da sem nasilje prijavila policiji, lahko pa se odločite najprej opraviti zdravniški pregled na "urgenci" in bo policijsko upravo o tem obvestil zdravnik. Če ste utrpeli lažje telesne poškodbe, bo storilec nasilja osumljen storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po 122. členu Kazenskega zakonika (KZ-1):

"1. Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi tega začasno okvarjen ali oslabljen kakšen del njegovega telesa ali njegov organ ali je poškodovančeva zmožnost za delo začasno zmanjšana ali je prizadeta njegova zunanjost ali je začasno okvarjeno njegovo zdravje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

2. Če je poškodba iz prejšnjega odstavka prizadejana z orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

3. Sodišče sme storilcu dejanja iz prejšnjega odstavka izreči sodni opomin, zlasti če je bil storilec izzvan z nedostojnim ali surovim obnašanjem poškodovanca.

4. Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog."

To bo zadostovalo, da boste storilca nasilnega dejanja odstranili iz stanovanja, kjer prebivate. Policija vas bo pospremila do policijske postaje, kjer bodo z vami opravili pogovor in naredili Zapisnik o sprejemu ustne ovadbe oziroma predloga za pregon. Kadar policija meni, da je podan utemeljen sum, da je povzročitelj storil kaznivo dejanje ali prekršek z znaki nasilja, in obstajajo razlogi za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost ali svobodo žrtve nasilja in otrok, sme odrediti ukrep prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju. Tako bo povzročitelj nasilja prejel prvo prepoved približevanja, in sicer za 48 ur. Policija lahko izreče ukrep prepovedi približevanja že na samem kraju dogodka, kršitelj pa bo v obeh primerih moral zapustiti stanovanje in bo moral izročiti ključe prebivališča, v katerem je živel.

Prepoved približevanja

Odločitev policije pretehta preiskovalni sodnik ali sodnica, ki lahko ukrep potrdi, spremeni ali razveljavi. V primeru potrditve ukrepa prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju preiskovalni sodnik ali sodnica ukrep običajno podaljša do deset dni, pri čemer se upošteva začetek veljave ukrepa, ki ga je izrekla policija. Zaradi nasilja sem sama trikrat potrebovala takojšnjo zaščito policistov in sem trikrat podala predlog za prepoved približevanja, preden sem izstopila iz začaranega kroga nasilja, ker si sama nisem mogla zagotoviti zaščite.

V času obdobja izrečenega ukrepa prepovedi približevanja svetujem žrtvi: ne počivaj, pojdi v akcijo. Sama sem poskrbela, da sem takoj naslednji dan na Okrožno sodišče vložila prošnjo za razvezo zakonske skupnosti z razlago in prilogami. Oba z nekdanjim partnerjem sva imela vsak svojo nepremičnino, vendar je bil začasno prijavljen v moji nepremičnini, zato sem sodišču predlagala tudi prepustitev stanovanja, ki sva ga uporabljala skupaj s povzročiteljem nasilja, v svojo izključno uporabo ...

Nadaljevanje članka za naročnike >> Sanela Štadler: Nasilje v družini - kako najti izhod? ali na portalu Pravna praksa, 2019, št. 30-31


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.