c S

Novosti pri izdelavi in predložitvi revidiranih letnih poročil za javno objavo

07.06.2017

Čeprav preiskave in revizije računovodskih izkazov v zavezanih družbah v večini primerov že potekajo, pa velja izpostaviti nekaj novosti, ki jih je prinesla zadnja novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J). Skupaj s prejšnjo novelo ZGD-1I urejata spremembe pri izdelavi letnega oz. poslovnega poročila in tudi pri predložitvi revidiranega letnega poročila Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za javno objavo.

V skladu s 70. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora poslovno poročilo vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. Po noveli ZGD-1I je bila obveznost predložitve izjave o upravljanju razširjena na vse revidirane družbe, po zadnjih spremembah z novo sedmo točko petega odstavka 70. člena ZGD-1 pa mora izjava o upravljanju zajemati tudi opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe z vidika spola in drugih vidikov, kot so na primer starost ali izobrazba in poklicne izkušnje, in navedba ciljev, načina izvajanja ter doseženih rezultatov politike raznolikosti v obdobju poročanja. Če se politika raznolikosti v družbi ne izvaja, se v izjavi o upravljanju to obrazloži. Prav tako še vedno velja, da morajo člani organov vodenja in nadzora družbe skladno s 60.a členom ZGD-1 skupno zagotavljati, da so letna poročila z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe in povsem novo izjavo o nefinančnem poslovanju, sestavljeni in objavljeni v skladu s tem zakonom, slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ter letno poročilo in njegove sestavne dele tudi vsi člani poslovodstva družbe podpisati.

Po novem 70.c členu ZGD-1 morajo namreč subjekti javnega interesa, katerega povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je na bilančni presečni dan večje od 500, vključiti v svoje poslovno poročilo tudi izjavo o nefinančnem poslovanju. Ta naj bi vsebovala predvsem informacije o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter v zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju z ustreznim sklicevanjem na zneske v računovodskih izkazih in potrebna dodatna pojasnila, ki zajema:

  • opis politik družbe glede navedenih zadev, med drugim v zvezi z izvajanjem postopkov skrbnega pregleda;
  • glavnimi tveganji v zvezi z navedenimi zadevami, ki so povezana z dejavnostmi družbe, njenimi poslovnimi odnosi, proizvodi ali storitvami, kadar je to ustrezno in sorazmerno, ki bi lahko povzročili resne škodljive učinke na teh področjih, ter načini, kako družba upravlja ta tveganja in
  • ključnimi nefinančnimi kazalniki uspešnosti, pomembnimi za posamezne dejavnosti.

Prav tako velja izpostaviti letošnjo novost po 70.b členu ZGD-1, ki velja za velike družbe, katerih njihova dejavnost ali dejavnost njihovih odvisnih družb zajema raziskovanje, iskanje, odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje zalog mineralov, nafte, zemeljskega plina ali drugih materialov v okviru gospodarskih dejavnosti, navedenih v oddelkih od 05 do 08 področja B Priloge I > Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti in za družbe, ki opravljajo dejavnosti v sektorju izkoriščanja pragozdov, navedenimi v skupini 02.2 oddelka 02 področja A Priloge I > Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki morajo pripraviti in objaviti poročilo o vseh plačilih državnim, regionalnim ali lokalnim organom posamezne države članice ali tretjih držav v zvezi z opravljanjem teh dejavnosti. Če je obvladujoča družba iz države članice se poročilo lahko pripravi samo v obliki konsolidiranega poročila, vendar le če plačila presegajo 100.000 evrov na letni ravni.

Glede na navedeno se spreminjajo tudi določbe o revidiranju letnega poročila. V skladu s 1. odstavkom 5. člena ZGD-1 letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb konsolidirana letna poročila pregleda revizor na način in pod pogoj, ki jih določa Zakon o revidiranju (ZRev-2). Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila ali poslovno poročilo vsebuje izjavo o upravljanju družbe in izjavo o nefinančnem poslovanju.

Podobno revizor opravi tudi preiskavo letnih računovodskih izkazov in izrazi mnenje v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi pri tistih majhnih kapitalskih družbah, ki po pripoznanju merijo opredmetena osnovna sredstva po revalorizirani vrednosti ali vrednotijo finančne instrumente, za katere ni objavljene cene na organiziranem trgu, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti. Tudi preiskava letnih računovodskih izkazov mora biti izvedena v roku šestih mesecev po koncu poslovnega leta.

Preiskana, revidirana ter konsolidirana letna poročila je treba zaradi javne objave skupaj z revizorjevim poročilom predložiti AJPES v osmih mesecih po koncu poslovnega leta. V skladu z 9. členom Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov morajo v roku osmih mesecih družbe, ki so v skladu z 58. členom ZGD-1 zavezane k

  • preiskavi letnega poročila predložiti letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, pojasnila k izkazom, ki vsebujejo tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube ter revizijsko mnenje o računovodskih izkazih in hkrati potrditi pravilnosti podatkov za državno statistiko ali predložiti njihov popravek, če so se podatki spremenili po opravljeni preiskavi letnih računovodskih izkazov.
  • reviziji letnega poročila predložiti letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, pojasnila k izkazom, ki vsebujejo tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, poslovno poročilo ter revizorjevo poročilo in hkrati potrditi pravilnosti podatkov za državno statistiko ali predložiti njihov popravek, če so se podatki spremenili po opravljeni reviziji letnih računovodskih izkazov.

V skladu s spremembo 1. odstavka 58. člena ZGD-1 pa morajo družbe predložiti tudi popravljeno letno poročilo ali konsolidirano letno poročilo oziroma spremembe revizorjevega poročila.

Ob tem se širijo tudi kazenske določbe, saj so družbe lahko tudi kaznovane s plačilom globe po 686. členu ZGD-1, če letnega poročila ali konsolidiranega letnega poročila skupaj z revizorjevim poročilom ali popravljenega letnega poročila ali konsolidiranega letnega poročila oziroma spremembe revizorjevega poročila ne predložijo AJPES na predpisan način in v rokih.

Glede na navedene novosti je AJPES tudi nadgradil aplikacijo LP2016, ki ob oddaji revidiranih (RLP), konsolidiranih(KLP) ali preiskovanih letnih poročil (PLP) omogoča tudi predložitev popravkov ali potrditev statističnih podatkov zavezancem za revizijo ali preiskavo ter dopolnil informacijske rešitve JOLP z možnostjo objave popravkov revizorjevega poročila (RLP, KLP, PLP).

Oglejte si še druge članke s področja Letno poročilo in poslovni načrt

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.