c S
Odločitve vlade s sej vladnih odborov 29.03.2023 07:36

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala s predlogi amandmajev k predlogu novele Zakona o upravnem sporu ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila nov projekt Prenova Doma upokojencev Center Ljubljana – enota Poljane in tri raziskovalne projekte s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu.
Z amandmaji, ki sledijo utemeljenim pripombam in predlogom Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora (ZPS), se zagotavlja večja jasnost zakonskih določb. Prav tako se, glede na opozorilo ZPS, določajo kriteriji, v skladu s katerimi lahko sodnik odredi ukrepe za večjo koncentracijo glavne obravnave (strankam omeji število in obseg vlog, odredi pripravo povzetka vlog in njegovo dolžino ter časovno omeji ustno podajanje navedb na naroku), ter določa osemdnevni najkrajši možni rok za pošiljanje vlog pred narokom.
Z amandmajem k 25. členu ZUS-1C se, glede na podan predlog Sodnega sveta, Vrhovnega sodišča in Upravnega sodišča, dopolnjuje prehodna ureditev, in sicer v smeri, da se bodo nova pravila glede sestave sodišča uporabljala tudi za postopke, ki so že v teku, pa sodišče še ni razpisalo glavne obravnave oziroma zadeva ni predložena na sejo.

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila nov projekt Prenova Doma upokojencev Center Ljubljana – enota Poljane

Na seji odbora je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila nov projekt Prenova Doma upokojencev Center Ljubljana – enota Poljane.
Namen investicije je prenova prostorov in prilagoditev obstoječe infrastrukture pravilnikom in standardom ter izvedba investicijsko vzdrževalni del, s čimer bo zagotovljeno varno bivalno okolje stanovalcev in varno delovno okolje zaposlenih.
Investicija predstavlja prenovo od 1. do 5. nadstropja ter del 6. nadstropja. V vse sobe se bodo umestile lastne kopalnice, prenovile se bodo negovalne kopalnice, izvedla pa se bodo tudi ostala potrebna investicijsko vzdrževalna dela – zamenjava notranjih vrat, tlakov, predelnih sten, stropnih oblog, radiatorjev, izvedba prezračevanja sanitarij, namestitev požarnih loput ipd. V delu 1. nadstropja se bo vzpostavila siva in/ali rdeča cona, zagotovljena pa bo tudi ločenost čistih in nečistih poti.
Z izvedbo investicije se bo izboljšal bivalni standard stanovalcev, zagotovljeni bodo varni bivalni pogoji za stanovalce in svojce ter delovni pogoji za zaposlene v primeru izbruha nalezljivih bolezni, zmanjšale pa se bodo tudi toplotne izgube in hkrati zagotovil prihranek energije.
Ocenjena vrednost investicije znaša 5.435.925,94 EUR z DDV.
Sredstva za investicijo bodo zagotovljena na naslednji način:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: 4.488.183,35 EUR, od tega: 3.250.341,14 EUR v letu 2023 in 1.237.842,21 EUR v letu 2024
- dom: 947.742,59 EUR, od tega: 120.873,82 EUR v letu 2022, 599.979,83 EUR v letu 2023 in 226.888,94 EUR v letu 2024.
Priprave na investicijo so se začele v letu 2022, izvajala pa se bo v letih 2023 in 2024.

Trije raziskovalni projekti uvrščeni v Načrt razvojnih programov 2023 – 2026

Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v Načrt razvojnih programov 2023 – 2026 uvrstila projekte Varstvo narave podzemnih ekosistemov, Biodiverziteta planktona v Mediteranu in Ohranjanje naravne dediščine volkov. Vsi trije projekti spadajo v skupino projektov s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti – Biodiversa+.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo v treh letih sofinanciralo projekt Varstvo narave podzemnih ekosistemov v višini 208.490 evrov, projekta Biodiverziteta planktona v Mediteranu in Ohranjanje naravne dediščine volkov pa vsakega v višini po 210.000 evrov.
Namen sofinanciranja izvajanja transnacionalnih raziskovalnih projektov je vzpostavljanje Evropskega raziskovalnega prostora, ki je ključen za doseganje sinergij razpršenih nacionalnih politik in instrumentov financiranja na področju raziskav in inovacij. S sodelovanjem v različnih podpornih aktivnostih, bodo tako vzpostavljeni predpogoji za aktivno in polnopravno sodelovanje slovenskih raziskovalnih organizacij in posameznikov v EU kontekstu.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije sodeluje v okviru 9. Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Horizon Europe v so-financiranem evropskem partnerstvu Biodiversa+, ki združuje 74 financerskih organizacij iz 36 držav članic in pridruženih držav. Temeljna aktivnost mreže je izvedba skupnih transnacionalnih razpisov za raziskovalne in razvojne projekte s področja ohranjanja in obnove biotske raznovrstnosti.
Na podlagi obveznosti, sprejetih z več transnacionalnimi pogodbami, je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije pristopilo k izvedbi transnacionalnega javnega razpisa »Biodiversa+ 2021-2022 Call for Research Proposals on “Supporting biodiversity and ecosystem protection across land and sea”«. Na podlagi izbornega postopka na transnacionalni ravni je Mednarodni odbor razpisa v sofinanciranje predlagal 36 projektov, med njimi tudi zgoraj omenjene tri projekte s štirimi slovenskimi prijavitelji. Ti se bodo sofinancirali v skladu s pogodbo o sofinanciranju, ki jo bo ministrstvo sklenilo s prijavitelji.

  • Vlada Republike Slovenije