c S

Sklenitev zakonske zveze istospolnih partnerjev

18.01.2023

Druga novela > Družinskega zakonika (DZ) razveljavlja šest let star Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), ki je pravne posledice med partnerjema istega spola izenačeval s pravnimi posledicami, ki jih zakon predvideva za zvezo dveh oseb različnega spola (zakonsko zvezo ali zunajzakonsko skupnost), a brez možnosti posvojitev in postopkov biomedicinske oploditve.

Zakon o partnerski zvezi je izenačil pravne posledice v razmerju med partnerjema, in sicer le, kadar zakon daje kakšno pravico ali predpisuje določeno obveznost iz naslova pravice drugega zakonca ali jo uveljavljata oba izključno iz naslova obstoja zakonske zveze kot pravnega razmerja v delu, ki učinkuje med zakoncema. Zakon pa ni uredil družinskih razmerij oziroma razmerja do tretjih oseb (niti do otrok) in ni posegal v predpise, ki urejajo postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Novela Družinskega zakonika, ki bo začela veljati zadnjega januarja, razveljavlja Zakon o partnerski zvezi (ta bo še ostal v veljavi šest mesecev po uveljavitvi novele) in s tem sledi odločitvi Ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok.

Skladno z novelo zakonika se spreminja definicija zakonske in zunajzakonske zveze. Ti se bosta od 31. 1. 2023 dalje glasili: »zakonska zveza je življenjska skupnost dveh oseb …« ter »zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh oseb, ki nista sklenila zakonske zveze …«. Do te spremembe sta se zakonska in zunajzakonska zveza definirali kot skupnost moža in žene oziroma moškega in ženske. S spremenjeno definicijo bodo lahko partnerji v teh zvezah postali izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa Družinski zakonik, in tudi na drugih pravnih področjih.

Partnerska zveza se preoblikuje v zakonsko zvezo, a le, če partnerja partnerske zveze v šestih mesecih po uveljavitvi novele pred matičarjem izjavita, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo. Za datum preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo se šteje datum izjave.

Upravne enote bodo do srede februarja partnerja partnerske zveze pozvale, da v šestih mesecih po uveljavitvi novele pred matičarjem podata izjavo, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo, ter ju obvestile o pravnih posledicah podane izjave in o pravnih posledicah, če takšne izjave v predpisanem roku ne podata.

Če bosta želela preoblikovanje, se partnerska zveza preoblikuje v zakonsko zvezo z razglasitvijo, da je zakonska zveza med njima sklenjena. Če bosta partnerja izjavila, da preoblikovanja ne želita, bo partnerska zveza prenehala z dnem izjave, če pa izjave ne bosta podala, bo veljala domneva, da preoblikovanja ne želita, in partnerska zveza bo prenehala šest mesecev po uveljavitvi novele. Ne glede na to pa partnerska zveza ne bo prenehala šest mesecev po uveljavitvi zakona, če partnerja partnerske zveze v tem roku iz opravičenih razlogov ne podata izjave o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo po tem zakonu. Partnerja partnerske zveze morata v tem primeru podati izjavo o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo v dveh mesecih po prenehanju teh razlogov.

Z dnem uveljavitve novele zakonika se nesklenjene partnerske zveze po Zakonu o partnerski zvezi štejejo za zunajzakonske skupnosti.

Partnerska zveza, ki je bila sklenjena v tujini pred uveljavitvijo novele zakonika in izpolnjuje pogoje za vpis iz tretjega odstavka 6. člena Zakona o partnerski zvezi, se kot zakonska zveza vpiše v matični register v skladu z določbami zakona, ki se nanašajo na vpis matičnih dejstev, nastalih v tujini.

Pripravila: mag. Jasmina Potrč


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.