c S

Ministrstvo pripravilo predlog uredbe o dronih

10.05.2016 Ljubljana, 10. maja (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov. Gre za dolgo pričakovano uredbo, ki bo uredila področje vse bolj razširjenih brezpilotnih letalnikov oziroma dronov.

Predlog uredbe je trenutno v medresorskem usklajevanju, in sicer do 20. maja. Do takrat lahko zainteresirana javnost poda tudi svoje predloge na spletni povezavi https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=7217.

Po pregledu prejetih pripomb in glede na obsežnost prejetih mnenj zainteresirane javnosti bo ministrstvo, v sodelovanju z agencijo za civilno letalstvo, organiziralo širši posvet z vsemi deležniki v tem procesu, so povedali na ministrstvu. Po posvetu bo ministrstvo skladno z zaključki posveta posredovalo gradivo v ponovno medresorsko usklajevanje ali pa neposredno na vlado, so še dodali.

Predlog uredbe določa splošne tehnične in operativne pogoje za varno uporabo dronov ter pogoje za osebe, ki sodelujejo pri njihovem upravljanju. Določbe bodo veljale za drone, ki ne presegajo 150 kilogramov ter ki se ne uporabljajo za državne aktivnosti, kot so npr. vojaške in policijske.

Brezpilotne zrakoplove glede na težo delijo v tri razrede. Razred 5 vključuje brezpilotnike do pet kilogramov, v razredu 25 so brezpilotniki, ki tehtajo od pet do 25 kilogramov, v razredu 150 pa brezpilotniki nad 25 ter do 150 kilogramov.

Območja letenja so v predlogu uredbe razdeljena v štiri razrede, odvisno od izgradnje, naseljenosti in prisotnosti ljudi. Prvi razred obsega območje brez objektov ali ljudi, drugi razred predstavlja območje, kjer se nahajajo pomožni objekti ali objekti, ki niso namenjeni bivanju ljudi in kjer ni ljudi.

Območje, na katerem so objekti, primarno namenjeni za stanovanje, poslovanje ali rekreacijo ali na katerem so objekti nizke gradnje, na katerih se nahajajo ljudje, sodi v tretji razred, četrti razred pa obsega področje ožjih urbanih con, kot so središča mest, naselja in kraji.

Predlog uredbe predvideva tudi zavarovanje - lastnik oz. operater brezpilotnika bo moral skleniti zavarovanje za sistem brezpilotnega zrakoplova v skladu s predpisom, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu.

Poleg tega bo treba pridobiti tudi dovoljenje za uporabo radiofrekvenčnega spektra na podlagi zakona, ki ureja elektronske komunikacije in v skladu s tehničnimi omejitvami, ki so navedene v načrtu uporabe radijskih frekvenc.

Po novem bodo droni, ki ne presegajo mase petih kilogramov, morali biti opremljeni tudi z identifikacijsko nalepko. Dron, ki je težji od petih kilogramov, pa bo moral imeti pritrjeno negorljivo identifikacijsko ploščico z imenom in priimkom operaterja oz. upravljavca ter identifikacijsko oznako drona.

Predlog uredbe določa tudi nekatere splošne pogoje za letenje dronov. Minimalna oddaljenost drona od skupine ljudi mora biti 150 metrov. Ob tem mora upravljavec zagotoviti, da dron leto znotraj njegovega vidnega polja, na oddaljenosti, ki ne presega 500 metrov.

Zagotoviti je treba tudi, da se let brezpilotnega zrakoplova odvija zunaj kontroliranega zračnega prostora do višine 150 metrov oz. do 300 metrov nad terenom po prehodnem dovoljenju javne agencije za civilno letalstvo za določeno in objavljeno področje letenja.

Določba predpisuje tudi obveznosti operaterja. Slednji mora imenovati osebo, ki je odgovorna za njegovo aktivnost. Pred letenjem mora o dejavnosti obvestiti agencijo, vzpostaviti pa mora tudi sistem poročanja o dogodkih, povezanih z varnostjo v zračnem prometu, v skladu z veljavno zakonodajo. Poleg tega mora vzpostaviti sistem vodenja in hrambe zapisov o letu s podatki, kot so denimo datum in čas leta, lokacija ali področje letenja.

Nadzor nad izvajanjem te uredbe je v pristojnosti Javne agencije za civilno letalstvo RS, nadzor nad izvajanjem določenih členov pa lahko tudi policija. V primeru kršitev uredbe so predpisane globe, ki se gibajo med 200 in 1500 evri, odvisno od prekrška ter statusa osebe.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.