c S

Tožilci utegnejo kmalu imeti svoj etični kodeks

08.12.2014 Ljubljana, 07. decembra (STA) - V sklop zakonodajnih sprememb, ki jih je v zadnjem času v postopek poslalo pravosodno ministrstvo, spada tudi novela zakona o državnem tožilstvu. Spremembe gredo v smeri kadrovske krepitve specializiranega tožilstva in posledično bolj učinkovitega pregona ter v smeri implementacije priporočil Greca, tudi z uvedbo etičnega kodeksa za tožilce.

Skupina držav sveta Evrope proti korupciji (Greco) je Sloveniji med drugim priporočil pripravo jasnih standardov poklicnega ravnanja in pravila izvajanja ter sankcioniranja. Skupina je izpostavila tudi izobraževanje in usposabljanje ter svetovanje glede etike in integritete.

S predlogom novele, ki jo obravnavajo po skrajšanem postopku, se Državnotožilskemu svetu daje pristojnost za sprejem Kodeksa državnotožilske etike. Če bo novela sprejeta, se bo na Državnotožilskem svetu oblikovala komisija za etiko in integriteto, ki bo sprejemala načelna mnenja glede spoštovanja omenjenega kodeksa.

Komisija bo pristojna tudi za izdajanje priporočil za izpolnjevanje standardov državnotožilske etike in integritete, sprejemala bo smernice glede nasprotja interesov pri opravljanju tožilske službe ali zunaj nje ter v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju skrbela za izobraževanje in usposabljanje tožilcev na področju etike in integritete.

Med težje disciplinske kršitve se po novem dodaja vedenje ali ravnanje državnega tožilca, ki je v nasprotju s samostojnostjo in ugledom tožilca ter tožilstva. Generalni državni tožilec pa bo po novem imel pristojnost, da v soglasju z Državnotožilskim svetom sprejme politiko zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj ter izpostavljenosti državnih tožilstev.

Ministrstvo in vrhovno tožilstvo pri vprašanju priporočil Greca ostajata neusklajena, izhaja iz predloga novele. Ministrstvo meni, da pretežni del priporočil, povezanih s tožilstvom, zaenkrat ostaja neimplementiran. Pomisleki tožilstva, da gre za podcenjevanje današnje stopnje etičnosti opravljanja tožilskega poklica, češ da naj bi se etika šele oblikovala z novimi akti, pa je za ministrstvo neupravičena. Na ministrstvu tudi menijo, da bodo akti, ki jih bo sprejemala komisija, po eni strani dali zakonski okvir za zapis obstoječih standardov, po drugi strani pa predstavljajo priložnost za skok v smislu osveščanja in dvigovanja etičnih standardov tudi v prihodnje.

S predlogom novele se predlaga tudi novosti glede kadrov na specializiranem tožilstvu - po pojasnilu ministrstva zato, da se temu tožilstvu omogoči učinkovitejše poslovanje ter primerno in stabilno delovanje.

Določa se dodatna možnost kandidiranja za imenovanje novih državnih tožilcev na specializirano tožilstvo, ukinja se omejitev trajanja začasne dodelitve tožilca na omenjeno tožilstvo ter se poenostavlja dodelitev zadev iz pristojnosti specializiranega tožilstva tožilcem iz krajevno pristojnega okrožnega državnega tožilstva.

V ta namen se uvaja možnost, da za prosto tožilsko mesto na specializiranem tožilstvu kandidira nekdo, ki še ne opravlja tožilske funkcije, a izpolnjuje zakonske pogoje za mesto državnega tožilca.

Z novelo se bo na specializiranem tožilstvu oblikoval tudi poseben oddelek za postopke v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega izvora.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.