c S

Vlada zagotovila sredstva za interventne ukrepe na prometni infrastrukturi

18.09.2023 06:41

Vlada je odločila, da se Ministrstvu za infrastrukturo zagotovijo sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na cestni infrastrukturi, ki so potrebni zaradi odprave posledic neurij v času do začetka avgusta 2023 in sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na prometni (cestni in železniški) infrastrukturi za odpravo posledic poplav in plazov, ki so posledica ujme 4. avgusta 2023.

Vlada odločila, da se Ministrstvu za infrastrukturo zagotovijo sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na cestni infrastrukturi, ki so potrebni zaradi odprave posledic neurij v času do začetka avgusta 2023

Direkcija RS za infrastrukturo zagotavlja varno in nemoteno izvajanje prometa na državnih cestah, tako da se ob elementarnem dogodku najprej vzpostavi prevoznost ceste oz. poskrbi za prometno varnost in nato se izvede celovita obnova poškodovanega območja. Gre za izvedbo nujnih del za vzpostavitev zasilne prevoznosti cest ter za zagotavljanje osnovne oskrbe, kar obsega zavarovanje ovir in nevarnih mest in označitev z ustrezno cestno prometno signalizacijo, vzpostavitev obvozov, odstranitev podrtih dreves, čiščenje hudourniških nanosov, popravil manjših udorov, manjše sanacije brežin, popravilo porušenih delov cestnega telesa, zaščito brežin z visečimi in sidranimi mrežami ter namestitev podajno – lovilnih ograj in izvedbo voziščnih konstrukcij.

V rebalansu 2023 je bilo v okviru ukrepa Redno vzdrževanje državnih cest načrtovano približno 4,1 mio EUR, evidentiranih pa je bilo vse skupaj za 10,3 mio EUR obveznosti, brez obveznosti iz zadnjih poplav in plazov iz začetka avgusta 2023.

Na podlagi navedenega, se za odpravo posledic elementarnih dogodkov na državnem cestnem omrežju, ki so se zgodili še pred ujmami oziroma poplavami v začetku avgusta, zagotovi 6 mio EUR.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada odločila, da se Ministrstvu za infrastrukturo zagotovijo sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na prometni (cestni in železniški) infrastrukturi za odpravo posledic poplav in plazov, ki so posledica ujme 4. avgusta 2023

Dne 4. 8. 2023 je bil s sklepom Poveljnika civilne zaščite aktiviran Državni načrt. Direkcija RS za infrastrukturo, ki zagotavlja varno in nemoteno izvajanje prometa tako na državnih cestah kot železniški infrastrukturi, je takoj po elementarnem dogodku oz. ujmi v začetku avgusta pristopila k odpravljanju škode.

Direkcija RS za infrastrukturo ima v letu 2023 zaradi poplav, ki so Slovenijo zajele v noči na 4. 8. 2023, dodatne stroške ocenjene v vrednosti 9,7 mio EUR iz naslova prvih nujnih del za vzpostavitev zasilne prevoznosti cest za zagotavljanje osnovne oskrbe (zavarovanja ovir in nevarnih mest ter označitev z ustrezno cestno prometno signalizacijo, vzpostavitev obvozov, odstranitev podrtih dreves, čiščenje hudourniških nanosov, popravil manjših udorov, manjše sanacije brežin). V nadaljevanju pa se zaradi zagotavljanja varne prevoznosti izvaja potrebna sanacija infrastrukture oz. vzpostavitev v prvotno stanje pred ujmo. Za sanacijo udorov, usadov in plazov, popravila porušenih podpornih in opornih konstrukcij, popravila porušenih delov cestnega telesa, izvedbe nadomestnih montažnih mostov, zaščite brežin z visečimi in sidranimi mrežami ter namestitev podajno – lovilnih ograj, izvedbe voziščnih konstrukcij, postavitve prometne opreme in signalizacije, torej za sanacijo poškodb s ciljem zagotavljanja varne prevoznosti cest za javni promet za vse udeležence pa je ocena stroška še dodatnih 30,3 mio EUR.

Skupnih dodatnih stroškov v letu 2023 iz naslova odprave posledic ujme na cestni infrastrukturi je 40 mio EUR.

Na železniški infrastrukturi pa je teh dodatnih stroškov 10,4 mio EUR. Upravljavec JŽI je za zagotavljanje osnovne prepustne zmogljivosti prog izvedel sanacijo naplavin, plazov in hudournikov na železniško progo, ter z dodatnimi ukrepi zagotovil višje hitrosti odvijanja prometa in s končnimi ukrepi ponekod tudi že izvedel sanacijo do vzpostavitve stanja pred ujmo. Zagotovi se pravica porabe za odpravo posledic elementarnih dogodkov na državnem cestnem in železniškem omrežju v višini 50.400.000 evra.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

  • Vlada Republike Slovenije