c S

V Bruslju dosežen dogovor o novih evropskih javnofinančnih pravilih

10.02.2024 10:47 Po 16 urah pogajanj so predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic EU-ja dosegli politični dogovor o novih evropskih javnofinančnih pravilih, ki so v primerjavi s trenutno veljavnimi bolj jasna, fleksibilna in prilagojena posamezni članici.

Svet EU-ja in parlament sta v dogovoru, ki sta ga dosegla ponoči, ohranila splošni cilj reforme ekonomskega upravljanja v EU-ju – postopno in realistično zniževanje javnega dolga in javnofinančnega primanjkljaja, ki bo omogočalo gospodarsko rast ter reforme in naložbe na strateških področjih. To so digitalizacija, zeleni prehod, sociala in obramba, so sporočili iz Sveta EU-ja.

Dogovor ohranja osnovne elemente konec aprila predstavljenega predloga Evropske komisije. Članice bodo svoje cilje na področju javnih financ, ukrepe za naslovitev makroekonomskih neravnovesij ter prednostne reforme in investicije opredelile v srednjeročnih načrtih fiskalne politike, ki bodo nato potrjeni na ravni EU-ja. Javnofinančna pravila bodo tako prilagojena posameznim članicam.

Tiste z javnim dolgom nad 60 odstotki bruto domačega proizvoda (BDP) ali pa javnofinančnim primanjkljajem nad tremi odstotki BDP-ja bodo pred pripravo štiriletnega načrta prejele smernice Evropske komisije.

V nova pravila vključeni tudi dve varovalki

Preventivni del novih fiskalnih pravil, o katerem sta se dogovorili instituciji, vključuje varovalko za zagotavljanje vzdržnosti dolga. Ta za članice z dolgom nad 90 odstotki BDP-ja predvideva povprečno znižanje deleža javnega dolga za eno odstotno točko BDP-ja na leto, za tiste z javnim dolgom med 60 in 90 odstotki pa za 0,5 odstotne točke. V skladu s trenutnimi pravili so morale članice z javnim dolgom nad 60 odstotki dolg zniževati za eno dvajsetino letno.

Druga varovalka v preventivnem delu pravil pa je namenjena zagotovitvi fiskalnega prostora v vrednosti 1,5 odstotka BDP-ja pod tremi odstotki BDP-ja javnofinančnega primanjkljaja. S tem želijo omogočiti dovolj manevrskega prostora za odzivanje na gospodarske šoke.

Članice bodo v srednjeročnih načrtih določile pot prilagajanja javnega dolga, ki bo opredeljena kot neto javnofinančni odhodki. Pri tem ne bo treba zagotoviti, da bo po štirih letih dolg pod 60 odstotki BDP-ja, ampak bo moral upadati.

Pravila bodo omogočala podaljšanje poti prilagajanja javnega dolga s štirih na največ sedem let. če se bodo članice zavezale določenim reformam in naložbam. Načrte bodo lahko kasneje tudi spremenile, če bodo obstajale objektivne okoliščine, ki bodo onemogočale njegovo izvajanje, kot je menjava vlade.


>> Več: V Bruslju dosežen dogovor o novih evropskih javnofinančnih pravilih