c S

Ustanovljen Svet RS za otroke in družino

26.05.2023 13:12

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za otroke in družino in vanj imenovala člane. Člane sveta je vlada imenovala za obdobje petih let na podlagi predloga ministra, pristojnega za družino.

Svet Republike Slovenije za otroke in družino je na podlagi 18. člena Družinskega zakonika ustanovljeno stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, katerega člani so predstavniki Vlade RS, in sicer predstojniki ključnih ministrstev, katerih delovno področje je povezano s področjem otrok in družine, predstavniki nevladnih organizacij in strokovnih institucij s področja otrok in družine ter dva predstavnika otrok. 

Svet RS za otroke in družino je bil prvič ustanovljen leta 2017 in ker članom Sveta RS za otroke in družino traja mandat pet let, z izjemo članov, ki so imenovani kot predstavniki Vlade Republike Slovenije, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 12. 10. 2022 objavilo Javni poziv nevladnim organizacijam in strokovnim institucijam za posredovanje predlogov za nove člane Sveta Republike Slovenije za otroke in družino za obdobje 2023-2027. Člane Sveta je imenovala Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let na podlagi predloga ministra, pristojnega za družino, ki je izmed vseh pravočasno prispelih predlogov predlagal pet predstavnikov nevladnih organizacij in šest predstavnikov strokovnih institucij.

Eden temeljnih ciljev ustanovitve Sveta je dvig kakovosti družinskega življenja in kakovost življenja otrok.  Osredotočenost na otroke izhaja iz drugega odstavka 18. člena Družinskega zakonika, kjer je kot prva naloga Sveta, opredeljeno spremljanje in ocenjevanje položaj otrok in družine, s poudarkom na uresničevanju pravic otrok. Prav zato je naloga Sveta tudi, da o svojem delu enkrat letno poroča Vladi Republike Slovenije. Poročilo naslavlja tudi oceno stanja na področju pravic otrok.

Otroci imajo pravico sodelovati in biti soudeleženi pri odločitvah, ki vplivajo na njihovo življenje. Sposobni so izraziti svoje mnenje, treba pa je ustvariti podporno okolje, v katerem bo njihov glas slišan in upoštevan, skladno z njihovo starostjo in zrelostjo, kar še posebno naslavlja tudi 12. člen Konvencije o otrokovih pravicah (1989). S tem je otrokom zagotovljena pravica do svobodnega izražanja njihovega mnenja o vsem, kar jih zadeva, pri čemer se njihova mnenja upoštevajo glede na njihovo starost in zrelost. Zaveza članic EU je spodbujati in izboljšati vključujočo in sistemsko udeležbo otrok na lokalni in nacionalni ravni ter ravni EU. Tudi Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic (1996) navaja pravico do obveščenosti in do izražanja lastnega mnenja v postopkih, prav tako tudi Strategija Sveta Evrope o otrokovih pravicah 2022-2027, ki kot eno prednostnih področij določa sodelovanje (participacijo) vseh otrok. Celovito priznavanje otrokovih pravic pomeni, da morajo otroci dobiti možnost izražanja svojih mnenj in sodelovanja pri sprejemanju odločitev, ki jih zadevajo.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi predloga ministra, pristojnega za družino, imenovala dva predstavnika otrok, ki ju je predlagal na podlagi izbora predstavnikov otrok Mreže za otrokove pravice. 

Svet RS za otroke in družino opravlja naslednje naloge:

 • spremlja in ocenjuje položaj otrok in družine, s poudarkom na uresničevanju pravic otrok,
 • predlaga strokovna izhodišča za sprejem zakonodaje in strateških dokumentov na področju otrok in družine,
 • obravnava predloge zakonov s področja otrok in družine in pripravlja strokovna mnenja o predlogih zakonov,
 • pripravlja pobude za usklajeno delovanje pristojnih organov na področju otrok in družine in za sodelovanje med pristojnimi organi, strokovnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami,
 • spremlja izvajanje sprejete zakonodaje in ukrepov na področju otrok in družine.

V Svet Republike Slovenije za otroke in družino so bili imenovani:  

a) kot predstavniki Vlade Republike Slovenije:

 • Luka Mesec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – vodja sveta,
 • Darjo Felda, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje,
 • dr. Dominika Švarc Pipan, Ministrstvo za pravosodje, 
 • Klemen Boštjančič, Ministrstvo za finance, 
 • Danijel Bešič Loredan, Ministrstvo za zdravje,
 • dr. Asta Vrečko, Ministrstvo za kulturo,
 • dr. Emilija Stojmenova Duh, Ministrstvo za digitalno preobrazbo,
 • Nataša Sax, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije,
 • Špela Isop, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

b) kot predstavniki strokovnih institucij:

 • dr. Andreja Živoder, Fakulteta za družbene vede,
 • dr. Nina Mešl, Fakulteta za socialno delo, 
 • dr. Saša Poljak Lukek, Teološka fakulteta,
 • dr. Suzana Kraljić, Pravna fakulteta, Univerza Maribor, 
 • dr. Živa Humer, Mirovni inštitut,
 • dr. Urban Boljka, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

c) kot predstavniki nevladnih organizacij:

 • Darja Groznik, Zveza prijateljev mladine Slovenije,
 • Tjaša Tomažin-Raspotnik, Zveza prijateljev mladine Moste-Polje
 • Alja Skele, Slovenska fundacija za Unicef,
 • Maksimiljana Mali, Rejniško društvo Slovenije,
 • Špela Bohinjec Modic, Medgeneracijsko društvo bloški prstki

d) kot predstavnika otrok:

 • Izabela Lara Gracer, Mreža za otrokove pravice 
 • Jakob Jurca Sinkovič, Mreža za otrokove pravice

Vlada Republike Slovenije je 13. aprila 2023 izdala Odlok o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za otroke in družino, 11. maja 2023 pa je izdala tudi Sklep o imenovanju novih članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino za obdobje 2023-2027. 

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti