c S

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

20.02.2024 15:17 Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela odziv na Predlog priporočila v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji, odobrila nekaj proračunskih prerazporeditev in v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027 uvrstila nov projekt.

Vlada sprejela odziv na Predlog priporočila v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji

Na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela odziv na Predlog priporočila Vladi v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Jelka Godec), in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada zavrača predlagane točke (od 1 do 5) Priporočila zaradi njihove ustavne neskladnosti ali iz razloga, da je Državni zbor Republike Slovenije tega sklica o njih že odločal ali jih že obravnaval. Vlada posledično predlaga črtanje navedenih točk Priporočila.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Vlada o proračunskih prerazporeditvah

Vlada je danes na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve potrdila prerazporeditve in razporeditve pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Med drugim bomo z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije na Ministrstvo za kulturo prerazporedili pravice porabe v višini 997.896,42 evra, in sicer za kritje stroškov za izvedbo arheoloških raziskav s spremljevalnimi deli v sklopu projekta izgradnje Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana – NUK II, ki jih bo izvedel Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa bomo razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 530.000 evrov. Namenjena bodo izplačilu izredne denarne pomoči po lanskih poplavah in plazovih.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada uvrstila projekt »Švicarski prispevek – Tehnična podpora« v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027

Na današnji seji odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2024 - 2027 uvrstila nov projekt »1630-24-7001 Švicarski prispevek – Tehnična podpora« v vrednosti 880.000 CHF.

V okviru švicarskega prispevka, katerega cilj je zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v Evropski uniji, je Sloveniji namenjenih 16 milijonov CHF, in sicer 15.120.000 CHF za tematsko področje »Energetska učinkovitost in energija iz obnovljivih virov« ter 880.000 CHF za »Tehnično podporo«. Sredstva »Tehnične podpore« so namenjena za učinkovito in uspešno izvajanje slovensko-švicarskega programa sodelovanja ter za pripravo ukrepa podpore na tematskem področju »Energetska učinkovitost in energija iz obnovljivih virov«.

Sporazum med Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj in pristojno švicarsko institucijo Državnim sekretariatom za gospodarske zadeve (SECO) o »Tehnični podpori« je bil podpisan 18. 10. 2023. Rok za upravičenost izdatkov za sredstva »Tehnične pomoči« v okviru »Tehnične podpore« je 3. 12. 2029, medtem ko se rok za upravičenost izdatkov »Sklada za pripravo ukrepa podpore« izteče z dnevom podpisa sporazuma o ukrepu podpore, ki mora biti podpisan najkasneje 3. 12. 2024.

Vir: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

 

  • Vlada Republike Slovenije