c S

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

06.12.2023 08:41

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim za tretjo obravnavo v Državnem zboru določila besedili predloga novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predloga zakona o preoblikovanju Vzajemne, zagotovila pa je tudi dodatna sredstva za štipendije.

Pripravljen predlog sprememb ZPIZ za tretjo obravnavo in sprejem v DZ

Na današnji seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), tretja obravnava, in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru.

V besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za tretjo obravnavo so vključeni v drugi obravnavi sprejeti amandmaji. Po predlogu zakona se bo od januarja 2024  vdovam in vdovcem, ki uveljavijo pravico do pokojnine po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 in izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine in pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, zagotavljala pokojnina v višini seštevka zneska lastne starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter zneska osnove za odmero vdovske pokojnine, vendar največ do višine zagotovljene pokojnine.  

Tako bi v primeru, ko sta zakonca prejemala vsak 400 evrov pokojnine, po še veljavni zakonodaji vdova prejela 442,33 evra, medtem ko bo po novi zakonodaji prejela zagotovljeno vdovsko pokojnino v višini zneska zagotovljene pokojnine, ki bo januarja 2024 znašala 744,15 evra. 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vlada sprejela poslovni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada za leto 2023

Na odboru je vlada sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2023, do katerega je Nadzorni svet Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije na svoji 55. seji  zavzel pozitivno stališče. Program dela sklada za leto 2023 je pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje in zasnovan tako, da upošteva pretekle aktivnosti in strateške usmeritve sklada z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji, katerih uresničevanje se bo nadaljevalo v naslednjem in prihodnjih letih.

Poslovni načrt sklada za leto 2023 je vsebinsko razdeljen na naslednja glavna področja delovanja sklada s predstavitvijo ciljev:

  • programi za spodbujanje mednarodne mobilnosti Ad futura in drugi programi, ki imajo podlago v zakonu, ki ureja štipendiranje,
  • programi, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike,
  • drugi programi ali projekti, financirani iz drugih virov,
  • dejavnosti glede pravic in obveznosti invalidov in delodajalcev,
  • dejavnosti glede pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca,
  • dejavnosti glede pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin,
  • dejavnosti mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dodatna sredstva za štipendije

Na odboru je vlada dala tudi soglasje Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za prevzemanje in plačevanje obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države za leto 2023, in sicer na namenski postavki 130092 – Financiranje štipendij iz koncesijskih dajatev do višine 39.449.887,57 EUR, vendar največ do višine dejansko vplačanih namenskih prejemkov.

Na namensko postavko 130092 – Financiranje štipendij iz koncesijskih dajatev prihajajo mesečni prilivi obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve dela študentov in dijakov ter začasnega in občasnega dela upokojencev. Predmetna sredstva se nato prenesejo na Proračunski sklad MDDSZ na proračunsko postavko 130132 – Proračunski sklad MDDSZ in se namenijo:  

- za izplačilo državnih in Zoisovih štipendij,

-za izplačilo štipendij Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ter

- za financiranje izpada prihodkov Študentske organizacije Slovenije, kot določa ZUJF.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vlada pripravila predlog zakona o preoblikovanju Vzajemne za tretjo obravnavo v Državnem zboru

Vlada je na današnji seji odbora za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice za tretjo obravnavo v Državnem zboru.

Državni zbor je na novembrski redni seji po obravnavi predloga zakona o preoblikovanju Vzajemne sprejel sklep, da besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo pripravi vlada. Vlada je to naredila tako, da je dopolnjen predlog zakona, kot je bil sprejet ob obravnavi na matičnem delovnem telesu, dopolnila z amandmaji k 9., 6. in 10. členu predloga zakona, ki so bili sprejeti v okviru druge obravnave na seji Državnega zbora.

Vlada s predlogom zakona dokončno ureja premoženjska razmerja med Vzajemno, ustanoviteljem in njenimi zavarovanci oziroma člani, tudi tistimi, ki imajo ta status na podlagi pogodb dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in sicer s preoblikovanjem Vzajemne v delniško družbo. 

Vir: Ministrstvo za finance

 

  • Vlada Republike Slovenije