c S

Odločitve s 94. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

12.06.2024 07:33 Vlada je na 94. seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-C), skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Jelka Godec), ter ga pošlje  Državnemu zboru Republike Slovenije.

V njem je predlagano, da se besedilo 21. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17, 59/19 in 204/21) spremeni tako, da bi se v prvem odstavku navedlo, da fizičnim ali pravnim osebam, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo sedež v Republiki Sloveniji in so imetniki dovoljenja za gospodarski ribolov, zoper katere je pred organi Republike Hrvaške uveden prekrškovni ali kazenski postopek, kljub opravljanju te dejavnosti v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/10), razglašeno 29. junija 2017, nudi Republika Slovenija pravno in finančno pomoč ter izplača globe o prekrških in stroške, ki so nastali zaradi opravljanja te dejavnosti. Nadalje se predlaga, da prej navedenim osebam, zoper katere so organi Republike Hrvaške uvedli prekrškovni ali kazenski postopek in jim je bila izrečena globa zaradi opravljanja dejavnosti gospodarskega ribolova, ki so jo plačali ali je bila izterjana, skupaj s stroški postopka o prekršku, Republika Slovenija izplača izrečen znesek globe, plačani ali izterjani znesek globe in vse materialne stroške postopka o prekršku, ki so pri tem nastali.

V zvezi z navedenim predlogom vlada pojasnjuje, da je Republika Slovenija že po veljavni pravni ureditvi v skladu z 21. členom Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS) dolžna slovenskim ribičem zagotavljati pravno pomoč. V skladu s tem členom Republika Slovenija krije stroške, ki nastanejo v zvezi s pravno pomočjo in s postopki pred organi Republike Hrvaške.

Kazni, ki jih organi Republike Hrvaške izdajajo slovenskim ribičem, so rezultat postopkov organov Republike Hrvaške za aktivnosti slovenskih ribičev v delu morja, ki po arbitražni razsodbi pripada Republiki Sloveniji, in so po mnenju vlade protipravne. Avtomatično poplačilo takšnih kazni s strani Republike Slovenije bi bilo v nasprotju s slovenskim ustavnim redom, saj bi se lahko zaradi takega dejanja štelo, kot da Republika Slovenija s tem priznava pristojnost hrvaških organov izvajati oblastna dejanja na območju Republike Slovenije.

Republika Slovenija je evidentiranje državne meje z Republiko Hrvaško v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča, razglašeno 29. junija 2017, uredila z Zakonom o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 69/17), ki je začel veljati 9. decembra 2017.

Ne glede na navedeno pa je Vlada Republike Slovenije v kontekstu izvajanja pravne pomoči ribičem že pripravila predlog spremembe oziroma dopolnitve 21. člena ZUVRAS, v skladu s katerim bi Republika Slovenija zagotovila tudi sredstva za poplačilo glob oziroma denarnih kazni, če bi organi Republike Hrvaške začeli s postopki prisilne izterjave teh glob ali denarnih kazni. Navedeni predlog spremembe oziroma dopolnitve 21. člena ZUVRAS je v postopku medresorske obravnave na Vladi Republike Slovenije.

Glede na zapisano Vlada Predloga zakona o spremembi Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-C), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec, ne podpira.

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano