c S

Objavljen Pravilnik o registru zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

14.06.2024 13:34 31. 5. 2024 je bil v Uradnem listu RS, št. 44/2024, objavljen Pravilnik o registru zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zdravstveni dejavnosti, ki se uporablja od 15. 6. 2024 dalje. Pravilnik določa pogoje za vpis, izbris in postopek vpisa v register, kar bo izboljšalo organizacijo in evidenco zdravstvenih delavcev in sodelavcev v Sloveniji.

Ministrstvo za zdravje (MZ) obvešča, da je bil 31. 5. 2024 v Uradnem listu RS, št. 44/2024, objavljen Pravilnik o registru zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zdravstveni dejavnosti, ki se uporablja od 15. 6. 2024 dalje. Pravilnik določa pogoje za vpis, izbris in postopek vpisa v Register zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zdravstveni dejavnosti, kar bo izboljšalo organizacijo in evidenco zdravstvenih delavcev in sodelavcev v Sloveniji.

Zdravstveni delavci in sodelavci bodo po opravljenem strokovnem izpitu oziroma po opravljenem specialističnem izpitu, ki ga opravijo pri MZ vpisani v register po uradni dolžnosti.

Če delavec strokovni izpit oziroma specialistični izpit opravlja pri pooblaščenem izvajalcu, mora pooblaščeni izvajalec MZ v 15 dneh po opravljenem izpitu posredovati podatke, potrebne za vpis v register.

Za zdravstvene delavce in sodelavce, ki so strokovni ali specialistični izpit opravili pred uveljavitvijo pravilnika ali jim je bila poklicna kvalifikacija priznana pred uveljavitvijo pravilnika in že imajo RIZDDZ številko, velja, da so vpisani v register z dnem, ko jim je bila dodeljena RIZDDZ številka.

V registru se vodijo naslednji podatki:

  • osebno ime,
  • datum in kraj rojstva,
  • stalno oziroma začasno prebivališče,
  • državljanstvo,
  • podatki o diplomi, strokovnem izpitu, specializaciji in pridobljenih dodatnih znanjih,
  • datum in področje pridobljenih znanstvenih in pedagoških nazivov,
  • članstvo v domačih in tujih strokovnih združenjih,
  • izjava o uveljavljanju pravice do ugovora vesti,
  • drugi podatki, ki so potrebni za opravljanje nalog in javnih pooblastil.

O vsaki spremembi podatkov zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec obvesti MZ v 30 dneh po nastanku spremembe.

Po vpisu v register MZ zdravstvenemu delavcu oziroma zdravstvenemu sodelavcu izda potrdilo o vpisu v register.

  • Ministrstvo za zdravje