c S

Možne motnje pri uporabi podatkov iz Centralnega registra prebivalstva

29.02.2024 07:02 Geodetska uprava Republike Slovenije bo med 1. in 3. marcem 2024 izvedla informacijsko prenovo Registra prostorskih enot in dala v uporabo Register naslovov. Vzporedno bodo prilagoditve opravili tudi v informacijskem sistemu Centralnega registra prebivalstva, zato lahko prihaja do motenj in omejitev za vpoglede za zunanje uporabnike.

Geodetska uprava Republike Slovenije je objavila obvestilo o informacijski prenovi Registra prostorskih enot in vključitvi Registra naslovov.

Podatki o naslovih in prostorskih enotah se vodijo tudi v informacijskem sistemu upravnih notranjih zadev in v Centralnem registru prebivalstva (CRP). Zato smo tudi v Ministrstvu za notranje zadeve izvedli prilagoditve, ki jih bomo prav tako v obdobju med 1. in 3. marcem 2024 nameščali v svoj informacijski sistem. Iz navedenega razloga lahko prihaja do motenj in omejitev pri uporabi servisov in portalov za vpoglede za zunanje uporabnike CRP.

V času prehoda bomo zagotovili spremembe za vse zunanje uporabnike servisov eCRP. Hkrati bomo zagotovili spremembe tudi na portalih eRojstva, Portal CRP in Portal eObčine.

O Centralnem registru prebivalstva

Centralni register prebivalstva je osrednja zbirka podatkov o državljanih, tujcih, ki imajo v Republiki Sloveniji urejen status, ter tujcih, ki v Republiki Sloveniji nimajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje, imajo pa določene pravice ali obveznosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, davkov, iz humanitarnih razlogov ali na drugem področju, če je tako določeno z zakonom.

V CRP se podatki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdelujejo, hranijo in uporabljajo z namenom spremljati stanje in gibanje prebivalstva za potrebe državnih organov in drugih uporabnikov, ki jih potrebujejo za opravljanje predpisanih nalog oziroma za vodenje zbirk podatkov o posameznikih ter za namene izvajanja statističnih, socioekonomskih in drugih raziskovanj, za katere imajo zakonsko podlago. S tem ima CRP glavno vlogo distribucijske baze osnovnih osebnih podatkov, ki se vodijo v matičnem registru, registru stalnega prebivalstva in v evidencah tujcev številnim zunanjim uporabnikom.

CRP pridobiva podatke od različnih virov:

 • Matični register (rojstvo, smrt, državljanstvo, sklenjena zakonska zveza, sprememba osebnega imena, razveza),
 • Bolnišnični informacijski sistemi (elektronska prijava rojstva),
 • Register stalnega prebivalstva (prijava, odjava prebivališča, volilna pravica, gospodinjstvo),
 • Register tujcev (dovoljenje za prebivanje tujca),
 • Zbirka podatkov o zaposlovanju tujcev (določitev enotne matične številke občana tujcu),
 • Register državljanstev (pridobitev in prenehanje državljanstva),
 • Register evidenčnih tujcev (uveljavljanje pravic ali uresničevanje dolžnosti v Republiki Sloveniji),
 • Azilni register (prosilec za mednarodno zaščito),
 • Register prostorskih enot (občina, naselje, ulica, hišna številka, številka stanovanja, poštna številka, volišče),
 • Register davčnih zavezancev (davčna številka fizične osebe).
 • Ministrstvo za notranje zadeve