c S

Državni zbor je sprejel Resolucijo o jedrski in sevalni varnosti

29.11.2023 13:16

Državni zbor je na seji 28. novembra 2023 soglasno sprejel Resolucijo o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024–2033.

Z resolucijo se Republika Slovenija tudi v naslednjem desetletnem obdobju zavezuje k vzdrževanju in izboljševanju jedrske in sevalne varnosti. Resolucija je krovni programski dokument, s katerim se naša država na najvišjem nivoju zavezuje, da ima jedrska varnost prednost pred vsemi drugimi cilji in vidiki uporabe jedrske energije.

V prvem delu resolucija navaja deset temeljnih načel, kot temeljni varnostni cilj pa izpostavlja varovanje ljudi in okolja pred škodljivimi učinki sevanja, tako sedaj kot v prihodnosti. Sledi kratek zgodovinski opis, opis razvoja sevalnih in jedrskih dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije, trenutno stanje ter strateške dokumente, ki predvidevajo nadaljnjo miroljubno uporabo jedrske energije. Predstavljeno je mednarodno sodelovanje na področju jedrske in sevalne varnosti, v nadaljevanju pa je opisan veljavni zakonodajni in institucionalni okvir, ki opredeljuje vloge in pristojnosti državnih organov ter drugih organizacij, združenj, strokovnih svetov in komisij na tem področju. Posebno poglavje je namenjeno raziskavam, izobraževanju in usposabljanju kadra oziroma zagotavljanju kompetentnosti vseh deležnikov na področju jedrske in sevalne varnosti. Resolucija tudi določa cilje vseh obravnavanih področij in konkretne ukrepe za njihovo doseganje, vključno z nosilci ukrepov, časovnimi načrti ter viri financiranja ukrepov. Nazadnje pa določa še spremljanje izvajanja resolucije in poročanje o njej v letnem poročilu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

  • Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost