c S

99. redna seja Vlade Republike Slovenije

12.04.2024 07:09 Vlada je na seji med drugim sprejela poročilo o izvajanju strategije razvoja trga kapitala ter spremembe Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Vlada sprejela poročilo o izvajanju strategije razvoja trga kapitala

Vlada je danes sprejela Poročilo Ministrstva za finance o izvajanju ukrepov iz Strategije razvoja trga kapitala v Sloveniji za obdobje 2023-2030. Med aktivnostmi, ki smo jih izvedli doslej, je predstavljena tudi prva izdajo državnih obveznic za fizične osebe.

Vlada je marca 2023 sprejela Strategijo razvoja trga kapitala za obdobje 2023-2030, ki vsebuje konkretne ukrepe za krepitev in razvoj slovenskega trga kapitala. Danes sprejeto poročilo podrobno predstavlja dosežen napredek pri izvedbi predvidenih ukrepov v lanskem letu, zaradi celovitosti poročila pa so v njem predstavljene tudi opravljene aktivnosti v začetku leta 2024. Poročilo vključuje tudi načrte za nadaljevanje aktivnosti letos.

Med aktivnostmi, ki smo jih izvedli doslej, lahko izpostavimo prvo izdajo državnih obveznic, namenjenih izključno fizičnim osebam, v skupni vrednosti 250 milijonov evrov. S to izdajo smo želeli med drugim spodbuditi zanimanje državljanov za vlaganje v vrednostne papirje na kapitalskem trgu in okrepiti finančno pismenost prebivalstva.

S ciljem doseganja statusa razvijajočega trga smo ustanovili delovno skupino, ki je izdelala analizo izpolnjevanja kriterijev različnih ponudnikov indeksov. Ugotovljeno je bilo, da Slovenija sicer večinsko izpolnjuje kvalitativne zahteve, ne pa kvantitativnih kriterijev. Aktivnosti delovne skupine se nadaljujejo v smeri priprave predlogov ukrepov in akcijskega načrta.

Tudi na področju vzpostavitve zagonskega trga za mala in srednja podjetja smo ustanovili delovno skupino, ki je lani izdelala štiri strokovne dokumente: študijo izvedljivosti, študijo integritete, pravno analizo in analizo tehničnih podlag. V prvi polovici letošnjega leta pa je predvidena priprava akcijskega načrta.

Izvedli smo tudi analizo ureditve individualnih finančnih računov za finančne instrumente (IFRFI) v državah članicah EU in Združenem kraljestvu, na podlagi katere smo pripravili osnutek izhodišč za uveljavitev IFRFI v Sloveniji. Osnutek je v fazi dopolnjevanja.

Vzpostavljena je bila tudi enotna vstopna točka na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanske borze in KDD - Centralno klirinško depotne družbe za lažji dostop do informacij o vstopu na trg kapitala.

Letos se bodo aktivnosti na področju razvoja trga kapitala osredotočile na konkretizacijo ukrepov s pripravo zakonodajnih predlogov ter nadaljnje korake iz akcijskih načrtov za doseganje strateških ciljev krepitve slovenskega trga kapitala.

Vir: Ministrstvo za finance

Spremembe Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP RS) za obdobje 2014–2020.

Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP RS za obdobje 2014–2020 se spreminja v delu, ki se nanaša na povečanje finančnih sredstev, ki se namenjajo izplačilu obveznosti za ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za leto 2023.

V okviru veljavne uredbe je za ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za leto 2023 skupaj na razpolago 48.000.000 evrov, za vsa izplačila pa je bilo treba zagotoviti 51.000.000 evrov. Razlika v višini načrtovanih in potrebnih sredstev je posledica uveljavitve novega modela točkovanja težavnosti kmetijskih gospodarstev na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje in nove formule za izračun plačila v letu 2023. Oboje vpliva na izračun plačila. Zaradi navedenih novosti in ne glede na opravljene predhodne simulacije je prišlo do nekoliko povečane potrebe po sredstvih.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  • Vlada Republike Slovenije