c S

80. redna seja Vlade Republike Slovenije

16.11.2023 16:23

Vlada je na današnji seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 ter izdala Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Z amandmaji do sprememb določb glede usklajevanja socialnih transferjev

Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025. Ti med drugim zvišujejo povprečnino za občine in spreminjajo določbo glede usklajevanja socialnih transferjev.

Predlagani amandmaji upoštevajo dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025 ter dodatnem financiranju stroškov dela v javnih zavodih, ki ga je vlada sklenila z občinskimi združenji. Povprečnina bo v obeh letih znašala 725 evrov, poleg tega pa bodo občine leta 2024 za financiranje višjih stroškov dela pri posrednih uporabnikih skupaj prejele dodatnih 20 milijonov evrov, za leto 2025 pa 34 milijonov evrov. Občine bodo ta dodatna sredstva za stroške dela dobile v različnih zneskih. Navedena dodatna sredstva bodo občinam izplačana najkasneje do konca junija, in sicer v enem obroku.

V zvezi z občinami se z amandmajem uvaja tudi ureditev, po kateri bodo občine sredstva iz Mehanizma za okrevanje in odpornost pridobile en dan prej, preden morajo plačati izvajalca, pod pogojem, da bodo 15 dni prej predložile dokumentacijo, ki je podlaga za izplačilo.

Amandmaji določajo tudi, da se bodo transferji, ki se usklajujejo po Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, v letu 2024 uskladili v višini 70 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin, ki jo ugotovi statistični urad v obdobju od decembra 2022 do decembra 2023.

Z nekoliko omejenim usklajevanjem do določene mere ohranjamo življenjski standard prejemnikov socialnih transferjev, hkrati pa omejujemo pritiske na rast inflacije. Avtomatična indeksacija socialnih transferjev z inflacijo je namreč eden od dejavnikov, ki lahko v okolju z relativno visoko inflacijo povzroča dodatne inflatorne pritiske in s tem prispeva k vztrajanju inflacije. Ob tem poudarjamo, da so se socialni transferji letos že uskladili za 10,3 odstotka in da vlada sprejema tudi druge ukrepe za omejitev draginje.

S predlaganimi amandmaji se črta tudi predlog člena, ki je določal, da se vrednost plačnih razredov za javne uslužbence v letu 2024 ne uskladi.

Predlagani amandmaji bolj jasno opredeljujejo tudi uskladitev pokojnin. Uskladitev se delno opravi že pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za januar 2024, in sicer v višini 8,2 odstotka, končna uskladitev pa se v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju opravi pri izplačilu pokojnin za mesec februar, pri tem pa se delna uskladitev, ki je bila izplačana v januarju 2024, poračuna.

Vir: Ministrstvo za finance

Sprememba Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

S ciljem znižanja stroškov za gospodinjske odjemalce in vpliva na inflacijo je Vlada RS sprejela začasen ukrep, na podlagi katerega gospodinjski odjemalci od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2024 ne bodo plačevali prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Sprememba bo uveljavljena na računu za električno energijo, ki bo izdan v mesecu decembru 2023.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

  • Vlada Republike Slovenije