c S
Slovenija uspešno odpravila tri kršitve s področja okolja 25.07.2022 18:42

Evropska komisija je kot uspešno rešeno zaključila 3 kršitve - zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) zaradi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele, nenotifikacije predpisov v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa ter nenotifikacije predpisov glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele

Komisija je julija 2018 Sloveniji izdala uradni opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz PDEU zaradi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in spremljajoče Tehnične smernice, ki prepovedujeta uporabo strelovodne zaščite ESE oziroma katerega koli drugega sistema, ki ne upošteva dosledno standardov SIST EN 62305 in SIST EN 62561, vendar ponuja vsaj enakovredno raven zaščite. Po mnenju Komisije je bilo s tem kršeno načelo prostega pretoka blaga. Septembra 2021 je MOP obvestil Komisijo, da je bil sprejet nov predpis o strelovodni zaščiti stavb in pripadajoča tehnična smernica in s tem kršitev odpravljena.

Določitev metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa

Komisija je januarja letos Sloveniji izdala uradni opomin zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Komisije (EU) 2020/367 o spremembi Priloge III k Direktivi 2002/49/ES v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa v pravni red RS.

Slovenija je direktivo v celoti prenesla v nacionalni pravni red s sprejetjem Uredbe o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju. Maja 2022 je bil opravljen i postopek notifikacije predpisa in s tem je Slovenija izpolnila vse obveznosti.

Skupne metode ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

Komisija je januarja letos Sloveniji izdala uradni opomin zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Delegirane direktive Komisije (EU) 2021/1226 o spremembi Priloge II k Direktivi 2002/49/ES glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku v pravni red RS.

Slovenija je direktivo v celoti prenesla v nacionalni pravni red s sprejetjem Uredbe o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju. 

Maja 2022 je bil opravljen  postopek notifikacije predpisa in s tem je Slovenija izpolnila vse obveznosti.

  • Ministrstvo za okolje in prostor