c S
Uradu za okrevanje soglasje za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti 14.01.2022 09:20

Z namenom, da se sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost izločijo na sklad za okrevanje in odpornost, je vlada podala soglasje Uradu za okrevanje in odpornost za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2022.

V skladu z 21. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 se sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost in so vir sklada za okrevanje in odpornost, štejejo za namenske prihodke proračuna za leti 2022 in 2023. Pri pripravi proračuna za leti 2022 in 2023 še niso bile sprejete spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki so pripoznale namenski vir sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost, zato se je sredstva planiralo v okviru evropskih sredstev. Glede na to, da v sprejetem proračunu za leto 2022 namenska sredstva niso bila načrtovana, je za izločanje na sklad za okrevanje in odpornost v skladu z 21. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 potrebno predhodno soglasje vlade za prevzemanje in plačevanje obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države na proračunski postavki Sredstva za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Vlada je v letu 2021 Ministrstvu za finance že izdala dve soglasji za izločanje na sklad za okrevanje in odpornost v višini 111.044.997,60 evrov in v višini 2.201.729,21 evrov. Za izločanje na sklad tako ostaja za leto 2022 še natečenih 117.753.273,19 evrov.

Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost je vlada dala soglasje za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2022 do višine 251.765.258 evrov, vendar ne v večjem obsegu od vplačanih prihodkov v proračun. Povečanje namenskih prihodkov ne bo vplivalo na povečanje izdatkov v okviru sektorja države, saj so bila sredstva v sprejetem proračunu za leto 2022 že načrtovana kot evropska sredstva.

  • Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost