c S
Lani v nekaj manj kot 500 nadzorih dimnikarskih storitev 126 odločb o prekrških 08.04.2021 10:44 Ljubljana, 08. aprila (STA) - Inšpektorji, ki opravljajo nadzor nad izvrševanjem zakona o dimnikarskih storitvah, so lani opravili nekaj manj kot 500 nadzorov. Za odpravo pri inšpekcijskem nadzoru ugotovljenih nepravilnosti so izdali 172 inšpekcijskih odločb in 126 odločb o prekrških, od tega 11 plačilnih nalogov, 35 odločb o prekršku z izrekom globe in 80 opominov.

Lani so inšpektorji prejeli 534 prijav. Dvanajst odstotkov prijav se je nanašalo na ogrožanje zdravja in življenja ljudi, zato so jih obravnavali takoj. Deset odstotkov prijav so inšpektorjem posredovale dimnikarske družbe, druge prijave (65 odstotkov) pa so posredovali posamezniki, so sporočili z inšpektorata za okolje in prostor.

Največ prijav so prejeli zaradi domnevnega kurjenja nedovoljenega goriva v malih kurilnih napravah na trdno gorivo. Poglavitna ugotovitev inšpektorjev, ki obravnavajo te prijave, je, da uporabniki dimnikarskih storitev v malih kurilnih napravah večinoma uporabljajo ustrezno gorivo, a na svojih kurilnih napravah ne omogočajo izvajanja dimnikarskih storitev, kot jih določajo predpisi.

Inšpektorji za okolje so v 2020 že tretjič izvedli tudi nadzor pri večini dimnikarskih družb, ki imajo dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev. Pri tem so ugotovili bistveno manj kršitev kot v 2018, ko so prvič opravil nadzor. V 2018 so dimnikarskim družbam za odpravo pri inšpekcijskem nadzoru ugotovljenih nepravilnosti izdali 89 inšpekcijskih odločb, lani pa je bilo teh za okoli tretjino te številke.

Vse dimnikarske družbe še vedno nimajo ustrezne merilne opreme, potrebne za izvajanje dimnikarskih storitev. Poleg tega pa vsi dimnikarji še vedno ne preverjajo ustreznosti lesnega goriva ob izvajanju rednega pregleda malih kurilnih naprav, prav tako po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti na mali kurilni napravi vedno ne opravijo kontrolnega pregleda.

Za vse male kurilne naprave, ne glede na vrsto goriva, je sicer določeno, da se redni pregledi opravljajo enkrat letno, izjema so male kurilne naprave na plinasto gorivo do šestega leta starosti, pri katerih se redni letni pregled opravljajo enkrat na dve leti. Z rednimi pregledi dimnikar ugotavlja stanje in primernost obstoječih naprav za nadaljnjo neoporečno in varno obratovanje.

Lani je bilo po podatkih iz uradne evidence opravljenih samo 270.470 pregledov, kar pomeni, da ni bilo pregledanih vsaj 60 odstotkov malih kurilnih naprav. Prav tako lani niso uvedli meritev emisij snovi v zrak pri vseh malih kurilnih napravah. Tudi čiščenje teh se lani ni izvedlo v obsegu kot določajo predpisi.