c S
Osnovne informacije za zaprte tujce v slovenskem in 23 tujih jezikih 04.03.2021 13:36

V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij se zavedamo pomena kakovostne komunikacije s tujci v naših zavodih za prestajanje kazni zapora in tudi jezikovnih ovir, ki se v zadnjem obdobju z naraščanjem števila tujcev iz različnih držav povečujejo. V ta namen smo pripravili dokument z osnovnimi informacijami za tujce o prestajanju zaporne kazni in pripora v slovenskem in 23 tujih jezikih.

Osnovne informacije izpostavljajo vse pomembnejše vsebine, s katerimi se seznani zaprta oseba ob prihodu v našo institucijo: prihod v pripor/zapor, sprejemno obdobje, namestitev, dovoljeni predmeti v zaporu, higiena, oblačila, hrana, dnevni in hišni red, osebni načrt, stiki z zunanjim svetom, delo in izobraževanje, rekreacija, zdravstvena oskrba, duhovna oskrba, varnost in zaščita, ugodnosti, priprave na odpust, možnost pritožb ter zbirka kontaktov nadzornih organov in veleposlaništev.

Vse zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom smo že pred časom opremili s slikovnim slovarjem »Picture it in prison«, ki je bil pod okriljem organizacije Prison Watch razvit za pomoč pri sporazumevanju in delu s tujci v zaporih. Hkrati si prizadevamo tudi za druge ustrezne rešitve in primerna orodja, da se opolnomoči zaposlene in zaprte pri opravljanju vsakodnevnih nalog in življenju v zaporu, saj so se potrebe v zadnjem obdobju povečale. V slovenskih zaporih se namreč v zadnjih letih soočamo s porastom števila tujcev, kar je povezano predvsem s porastom kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. V letu 2020 so bili na prestajanju zaporne kazni ali v priporu tujci iz več kot 50 različnih držav.

Delavci v zaporih se s tujimi državljani običajno sporazumevajo v enem od svetovnih jezikov. Občasno se srečujemo tudi z jezikovnimi težavami, saj nekatere zaprte osebe govorijo le svoj materni jezik. Pomembnejše razgovore zato organiziramo z uradnimi tolmači. V ta namen smo v lanskem letu glede na potrebe sklenili pogodbo za konsekutivno tolmačenje na daljavo za kurdski, farsi, dari, urdu, pandžabi, hindi in letos še za paštu jezik.

Tujci, ki slovenskega jezika ne razumejo, so obravnavani individualno, pri sporazumevanju pa nam občasno pomagajo tudi drugi obsojenci z znanjem določenega jezika. V nekaterih zavodih za prestajanje kazni zapora v sodelovanju z ljudskimi univerzami organiziramo tečaje slovenskega jezika. Cilj tovrstnih tečajev za tujce je opismenjevanje za lažje vključevanje v zaporsko okolje v času prestajanja zaporne kazni in kasneje v vsakdanje življenje in družbo. Večina tujcev za ohranitev stikov s svojci uporablja dopisovanje in telefonske razgovore, preko pilotnega projekta pa omogočamo tudi komunikacijo s svojci s pomočjo videoklica.

Zaprtim tujcem je na voljo tujejezična literatura, vključujoč zakonske in podzakonske akte, ki je dostopna v zavodskih knjižnicah. Preko diplomatskih predstavništev poskušamo zagotoviti tudi nabor druge literature v jeziku, ki ga razumejo.

Posebna pozornost pri obravnavi tujcev v zaporih izhaja že iz Evropskih zaporskih pravil, sprejetih v okviru Sveta Evrope. Občutljivost je namenjena predvsem zagotavljanju stikov z zunanjim svetom in obravnavi v jeziku, ki ga oseba razume. Določene pa so tudi druge pravice, ki jih morajo države članice Sveta Evrope zagotavljati  tujcem v svojih zaporih. Odbor ministrov Sveta Evrope je izdal tudi posebno priporočilo, ki se nanaša na zapornike tujce. Vsa navedena mednarodna priporočila predstavljajo pomembno izhodišče pri obravnavi zaprtih tujcev v slovenskih zaporih, kjer se na različnih področjih dela trudimo, da ravnanje z zaporniki tujci prispeva k njihovi ponovni vključitvi v družbo.

Naslovnica - pisani baloni na notranjem dvorišču Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig | Avtor Jasmina Vidmar