c S
Starostni pogoj ni diskriminatoren, če je starost povezana s sposobnostmi 18.11.2016 08:03 Sodišče EU je v zadevi C-258/15 z dne 15. novembra 2016 odločalo o španski ureditvi, na podlagi katere je bil objavljen razpis za delovno mesto policista, ki je vseboval starostni pogoj največ 35 let ob prijavi na razpis. Gorka Salaberria Sorondo se je pritožil na špansko sodišče, kjer je zatrjeval, da se s starostno mejo omejuje dostop do javnega delovnega mesta brez razumnega razloga.

Skliceval se je na Direktivo o enakem obravnavanju pri delu (direktiva 2000/78, UL L 303 z dne 2. decembra 2000), ki prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo pri zaposlovanju zaradi starosti. Primeroma je bila navedena tudi sodba sodišča EU v zadevi Vital Pérez, C-416/13, z dne 13. novembra 2014, v kateri je bilo razsojeno, da je najvišja starost 30 let za policiste v nasprotju z direktivo.

Vrhovno sodišče Baskovske avtonomne skupnosti je na sodišče EU naslovilo naslednje vprašanje: Ali je ureditev, na podlagi katere morajo biti kandidati za delovno mesto v policiji, ki opravlja operativne in izvršilne naloge, mlajši od 35 let, v nasprotju z Direktivo?

Sodišče EU je razsodilo, da taka ureditev očitno uvaja razlikovanje na podlagi starosti, vendar pa starostni pogoj ni diskriminatoren, če je starost povezana z posebnimi fizičnimi sposobnostmi osebe, ki so bistvene in odločilne za opravljanje določenega poklica. Narava opravljanja določenih dejavnosti lahko zahteva posebne fizične sposobnosti (na primer poraba fizične sile), njihova odsotnost pa bi pri konkretnem ravnanju lahko pomenila resne posledice za policiste, za tretje osebe in ne nazadnje za ohranjanje javnega reda.

Sodišče se je opredelilo tudi do omenjene sodbe v zadevi Vital Perez in pojasnilo, da so naloge policistov avtonomnih skupnosti v Španiji različne od nalog lokalne policije. Policisti avtonomnih skupnosti na primer ne opravljajo upravnih nalog, ampak gre le za terenske dejavnosti. Sodišče pa vidi upravičenost pogoja tudi v tem, da obstaja nujnost določitve nadomestitve najstarejših policistov z zaposlitvijo mlajših uslužbencev.

Sodišče je tako presodilo, da je ureditev, na podlagi katere so kandidati, starejši od 35 let, izključeni iz natečaja za zaposlitev policistov, ki bodo opravljali operativne in izvršilne naloge, združljiva s pravom Unije. Posebne fizične sposobnosti pomenijo bistveno in odločilno zahtevo za opravljanje dela teh (terenskih) policistov.

Pripravil: Miha Jesenko

Miha Jesenko (21.11.2016 11:07)
Javna opomba
Pri nas imamo tri policije (uniformirana, kriminalistična policija, specializirane enote policije). Starost kot razpisni pogoj bi bil možen pri vseh treh ob pogoju, da gre za delovna mesta, ki povečini obsegajo operativne in izvršilne naloge.

Kot dodatna pogoja (ki se lahko uporabita le ob pogoju, da gre za operativno in izvršilno delovno mesto) pa je potem še možno navesti, da je v enoti oziroma enotah povprečna starost že tako visoka, da je potrebno prevetriti vrste (več kot 50% policistov v enoti je starejših od 40, 45 let), lahko ob še dodatnem pogoju, da se bo služba lahko opravljala določeno obdobje s tako osebo, ki naj bi ji fizične sposobnosti služile v tem obdobju (in ne bo treba čez dve, tri leta zopet zaposlovati nove osebe na istem delovnem mestu).
Miha Jesenko (20.11.2016 17:12)
Javna opomba
Lahko velja, vendar ne kar na splošno. Bistveni poudarek v sodbi je, da so naloge teh policistov (policija Baskovske avtonomne skupnosti) drugačne od nalog policistov lokalne (celovite) policije. Naloge Baskovske policije ustrezajo nalogam pripadnikov državnih varnostnih organov. Pri teh nalogah so posebne fizične sposobnosti nujnost oziroma se predpostavljajo. Fizične sposobnosti pa so značilnost, ki je povezana s starostjo.
Tri bistvene naloge policije Baskovske avtonomne skupnosti so varovanje oseb in premoženja, zagotavljanje svobodnega izvrševanja pravic in svoboščin vseh posameznikov ter zagotavljanje varnosti državljanov. Te naloge zahtevajo posebne fizične sposobnosti.
Policisti lokalne policije pa so zadolženi za zagotavljanje varnosti organov lokalnih skupnosti in nadzora njihovih stavb, urejanje in vodenje prometa v mestnem središču, signaliziranje in opravljanje nalog upravne policije.
Kot je bilo pojasnjeno v sodbi, policist v prvem nazivu policije Baskovske avtonomne skupnosti, za katerega je bil organiziran natečaj iz postopka v glavni stvari, ne opravlja upravnih nalog, ampak pretežno izvaja operativne ali izvršilne naloge, ki lahko zahtevajo uporabo fizične moči in opravljanje nalog v težkih ali celo ekstremnih okoliščinah. Za opravljanje zgolj upravnih nalog se uslužbence po informacijah, ki jih je posredovala akademija, zaposluje prek posebnih natečajev, v katerih ni določena starostna omejitev.
Torej, naloge policista morajo v pretežni meri (nad 50%) zajemati fizično zahtevne naloge. Pri določitvi višine starosti se lahko oziroma je treba upoštevati tudi, ali bi zaposlitev pri višji starosti onemogočala, da bi lahko zadostno število policistov opravljalo fizično najzahtevnejše naloge določeno obdobje. Tudi iz organizacije policije lahko izhaja zahteva, da se zagotovi ravnotežje med številom delovnih mest, ki so fizično zahtevna in niso primerna za najstarejše uslužbence, ter številom delovnih mest, ki so s tega vidika manj zahtevna in ki jih lahko zasedejo zadnji uslužbenci.
Če se torej naredi razpis za policiste, ki bodo v pretežni meri opravljali fizično zahtevne naloge in bodo večinoma opravljali operativne ali izvršilne naloge, potem je starostni pogoj dovoljen.
Andrej Mikola (17.11.2016 14:44)
Javna opomba
kar pomeni, da to lahko velja tudi za izbirni postopek in zaposlovanje policistov v Sloveniji