c S
Pregled pravnega dogajanja v EU - 15. oktober 15.10.2015 10:14 V odmevni zadevi (sodba o varnem pristanu) C-362/14 je sodišče EU razglasilo za neveljavno odločbo Komisije, v kateri je ugotovila, da Združene države Amerike zagotavljajo ustrezno raven varstva prenesenih osebnih podatkov.

Sodniki so presodili še, da lahko, kljub izključni pristojnosti sodišča EU glede možnosti razglasitve neveljavnosti evropskih aktov, nacionalni nadzorni organi, ki jim je bila predložena zahteva, tudi odločba Komisije, s katero je ugotovila, da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov,  preučijo, ali prenos podatkov posameznika v to državo izpolnjuje zahteve zakonodaje EU glede varstva teh podatkov in zadevo predložijo nacionalnim sodiščem, da ta vložijo predlog za sprejetje predhodne odločbe za preizkus veljavnosti te odločbe. Gre za tožbo Maximilliana Schremsa proti Facebook-u. V zadevi je bila uporabljena direktiva 95/46. VEČ

V zadevi C-230/14 so sodniki na sodišču EU odločali na podlagi direktive o varstvu osebnih podatkov, in sicer ali Direktiva v obravnavanem primeru madžarskemu nadzornemu organu dopušča, da uporabi madžarski zakon, sprejet na podlagi te direktive, in naloži globo, določeno v tem zakonu. Sodniki so odločili, da je to dopuščeno kadar se obdelava podatkov izvaja v okviru dejavnosti poslovne enote upravljavca na njenem ozemlju. Za obstoj poslovne enote zadostuje navzočnost enega zastopnika ter da se opravlja resnična in dejanska dejavnost prek stalne enote. Sodniki so torej odločili, da se zakonodaja države članice o varstvu podatkov lahko uporabi za tujo družbo, ki v tej državi prek poslovne enote opravlja resnično in dejansko dejavnost. VEČ

V združenih zadevah C-443/14 in C-444/14 je generalni pravobranilec Villalon podal mnenje, da pomeni obveznost upravičencev do subsidiarnega varstva, da prebivajo na določenem kraju, omejitev prostega gibanja znotraj države članice. Tovrstna omejitev bi bila dopustna samo v konkretnih primerih, če bi obstajali resni razlogi imigracijske in integracijske politike, ni je pa mogoče utemeljiti z razlogi teritorialne porazdelitve bremen socialne varnosti. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2011/95. VEČ

Pravosodni ministri so v okviru Sveta za pravosodje in notranje zadeve potrdili predlog direktive komisije glede varstva podatkov na področju kazenskega pravosodja. Ob koncu meseca naj bi se začel trialog med komisijo, parlamentom in svetom. VEČ

Spremembe direktive o plačilnih storitvah naj bi med drugim omogočile vstop novih ponudnikov na trg za plačila z mobilnimi in spletnimi orodji, kar naj bi znižalo stroške plačevanja na spletu. Določajo tudi pravila za varstvo podatkov potrošnikov in odgovornost ponudnikov storitev. Komisija EU je objavila tudi podatkovni list o direktivi o plačilnih storitvah. VEČ

Komisija EU predlaga novo strategijo o trgovini in investicijah, Trgovina za vse: Proti bolj odgovorni trgovinski in investicijski politiki. Gre za bolj odgovoren pristop kot odgovor novim ekonomskim stvarnostim in v skladu z zunanjo politiko EU. Temelji na treh ključnih načelih, učinkovitosti, preglednosti in vrednotah. Komisija pa je objavila tudi podatkovni list glede nove strategije. VEČ

Poročilo odbora evropskega parlamenta za ekonomske in denarne zadeve glede predloga komisije, ki državam članicam nalaga obvezno izmenjavo davčnih odločb, je precej kritično do samega predloga kot tudi do sporazuma s Svetom EU. Glede direktive je najbolj kritičen omejen obseg uporabe in pozen začetek veljavnosti, glede sporazuma s Svetom EU pa, da odpravlja davčno transparentnost, ki jo predlog zasleduje. VEČ

Člani odbora za civilne svoboščine pri evropskem parlamentu so na podlagi odkritega masovnega elektronskega nadzora opozorili, da ni bilo storjenega dovolj za zaščito državljanskih pravic. Komisiji so predlagali, da čimprej predloži alternativo pravilu »varnega pristana«, ki ga je sodišče EU odpravilo. Zaskrbljeni so tudi glede zakonov o nadzorovanju v nekaterih državah EU. VEČ

Kmetje, predelovalci, trgovci in uvozniki organske hrane morajo dosegati višja vendar realistična trajnostna merila in biti podvrženi strogim preverjanjem glede goljufij s hrano, s čimer bi se povečalo zaupanje potrošnikov v organsko oznako EU. Člani odbora za kmetijstvo pri parlamentu EU so predlagali ukrepe za izogibanje kontaminiranja organske hrane, vključno z mešanjem organske in običajne hrane. VEČ

Člani proračunskega odbora pri parlamentu EU so zahtevali več sredstev za soočanje z migracijami, begunsko krizo in zaposlovanjem mladih ter prenehanje varčevanja pri programih raziskovanja in transporta. VEČ

Evropska komisija bo v naslednjih dveh letih v okviru sheme Evropske unije za financiranje raziskav in inovacij Obzorje 2020 vložila skoraj 16 milijard evrov v raziskave in inovacije. Nove možnosti financiranja naj bi pomembno pripomogle k delovnim mestom, rasti, naložbam, enotnemu digitalnemu trgu, energijski uniji, podnebnim ukrepom in notranjemu trgu. VEČ

Okoljski odbor pri parlamentu EU je izrazil nasprotovanje predlogu uredbe, ki omogoča državam članicam, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo odobreno gensko spremenjeno hrano ali krmo. Člani odbora so zaskrbljeni, da je predlog nerealen in bi lahko vodil v mejne kontrole med državami naklonjenimi gensko spremenjeni hrani in nenaklonjenim državam. VEČ

Evropska komisija je začela z novo iniciativo »Pečat odličnosti«, ki naj bi zagotovila bolj učinkovito uporabo davkoplačevalskega denarja z izboljšanjem sodelovanja med različnimi programi EU. Objavljen je bil tudi podatkovni list glede nove iniciative. VEČ

Evropska centralna banka bo poslala 2,8 milijona trgovinam in malim podjetjem informacije glede novega bankovca za 20 evrov, da bodo zagotovili delovanje naprav za preverjanje pristnosti in drugih naprav. Novi bankovci bodo prvič v obtoku 25. novembra 2015. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko